Inaktuell version

Förordning (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1998-12-10
Ändring införd
SFS 1998:1709 i lydelse enligt SFS 2015:930
Ikraft
1999-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
Rättelseblad 2006:1139 och 2012:231 har iakttagits.

Allmänna bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller avgaskrav för

 1. motorer som installeras i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg,
 2. hjälpmotorer som monteras i fordon avsedda för passagerar- eller godstransport på väg,
 3. motorer avsedda för lokomotiv och motorvagnar,
 4. utbytesmotorer för motorer som avses i 1–3, samt
 5. motorer avsedda för traktorer.

[S2]Förordningen gäller inte motorer som driver motorfordon, fartyg, luftfartyg och fritidsfordon såsom snöskotrar, terrängmotorcyklar och terrängfordon. I förordningen finns dock en bestämmelse om typgodkännande av motorer avsedda för fartyg i inlandssjöfart.

[S3]I förordningen finns även bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om godkännande och marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon. Förordning (2015:930).

1 a §  Denna förordning är meddelad

 1. med stöd av 1 § lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner i fråga om 5 §,
 2. med stöd av 4 § lagen om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner i fråga om 3 och 3 a §§, 4 § andra stycket, 5 a, 6, 11 och 12 §§,
 3. med stöd av 12 § lagen om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner i fråga om 9 §, och
 4. i övrigt med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förordning (2013:150).

Uttryck i förordningen

2 §  I denna förordning avses med

[S2]hjälpmotor: motor installerad i eller på ett motorfordon, men som inte har att göra med framdrivningen av fordonet,

[S3]lokomotiv: självgående rälsfordon avsett att flytta eller driva vagnar utformade för att transportera gods, passagerare eller annan utrustning,

[S4]mobil maskin som inte är avsedd att användas för transporter på väg: en mobil maskin, en transportabel industriell utrustning eller ett mobilt fordon med eller utan karosseri som drivs med hjälp av en förbränningsmotor enligt avsnitt 1.1 i bilaga 1 till denna förordning,

[S5]motorvagn: självgående rälsfordon särskilt avsett för transport av passagerare eller gods,

[S6]traktor: traktor enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG av den 26 maj 2003 om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon och om upphävande av direktiv 74/150/EEG, i lydelsen enligt kommissionens direktiv 2014/44/EU, eller enligt definitionen i förordning (EU) nr 167/2013, och

[S7]utbytesmotor: nybyggd motor avsedd att ersätta en motor i en maskin, tillhandahållen endast för detta ändamål, och som uppfyller de gränsvärden som den motor den ersätter skulle uppfylla när den ursprungligen sattes på marknaden. Förordning (2015:930).

2 a §  Med handhållen motor avses i denna förordning en motor som ska användas i utrustning som

 1. bärs av operatören eller manövreras i skiftande lägen,
 2. har en torrvikt som understiger 20 kilogram och som används genom att operatören stödjer, bär eller lägeskontrollerar utrustningen, eller
 3. är en generator eller pump och hela enheten har en torrvikt som understiger 20 kilogram. Förordning (2013:501).

2 b §  I denna förordning avses med

[S2]motortyp: en kategori av motorer utan inbördes skillnader i fråga om väsentliga motoregenskaper,

[S3]motorfamilj: en motortillverkares gruppering av två eller flera motortyper vilka genom sin konstruktion förväntas ha likartade egenskaper vad gäller avgasutsläpp och som var och en uppfyller kraven i denna förordning,

[S4]små motorfamiljer: motorfamiljer med gnisttändning vars sammanlagda årliga produktion uppgår till mindre än 5 000 motorer, och

[S5]traktortyp: traktorer som inte uppvisar några väsentliga skillnader i fråga om egenskaper. Förordning (2013:501).

2 c §  Med motorproduktionsdag avses i denna förordning den dag när motorn går igenom den sista kontrollen efter det att den lämnat produktionsbanan och är klar att levereras eller att ställas i lager. Förordning (2013:501).

2 d §  Med typgodkännande avses i denna förordning

 1. ett förfarande genom vilket en medlemsstat intygar att en förbränningsmotortyp eller en motorfamilj uppfyller de relevanta kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 97/68/EG av den 16 december 1997 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som ska monteras i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg, i lydelsen enligt kommissionens direktiv 2012/46/EU,
 2. en handling genom vilken en medlemsstat intygar att en motortyp eller en motorfamilj som en separat teknisk enhet eller en traktortyp uppfyller de tekniska kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG av den 22 maj 2000 om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer avsedda för jordbruks- och skogsbrukstraktorer och om ändring av rådets direktiv 74/150/EEG, i lydelsen enligt kommissionens direktiv 2014/43/EU, eller
 3. ett förfarande genom vilket en godkännandemyndighet intygar att en typ av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet uppfyller de tilllämpliga administrativa bestämmelserna och tekniska kraven i förordning (EU) nr 167/2013. Förordning (2015:930).

2 e §  I denna förordning avses med

[S2]godkännandemyndighet: en behörig myndighet i en medlemsstat som ansvarar för samtliga delar av förfarandet vid typgodkännande av en motor eller en motorfamilj, som har behörighet att utfärda och återkalla intyg om typgodkännande och att sköta dels kontakterna med godkännandemyndigheterna i övriga medlemsstater, dels kontrollen av tillverkarens åtgärder för att åstadkomma produktionsöverensstämmelse, och

[S3]teknisk tjänst: en organisation eller ett organ som har utsetts till provlaboratorium för att utföra provning eller för att som organ för bedömning av överensstämmelse utföra inledande bedömningar och andra provningar eller inspektioner för godkännandemyndighetens räkning. Förordning (2015:930).

2 f §  I denna förordning avses med

[S2]tillverkare: den fysiska eller juridiska person som inför godkännandemyndigheten ansvarar för samtliga delar av förfarandet vid typgodkännande och för kontroll av produktionsöverensstämmelse, även om denna person inte är direkt engagerad i samtliga stadier av motorns eller traktortypens konstruktion,

[S3]utrustningstillverkare: tillverkaren av en typ av mobila maskiner som inte är avsedda att användas på väg, och

[S4]små motortillverkare: tillverkare av motorer med gnisttändning vars sammanlagda årliga produktion uppgår till mindre än 25 000 motorer. Förordning (2013:501).

2 g §  I denna förordning avses med

[S2]släppa ut på marknaden: att mot betalning eller kostnadsfritt göra en motor tillgänglig på marknaden för första gången, för distribution eller användning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och

[S3]flexibelt system: ett förfarande som ger en utrustningstillverkare möjlighet att under perioden mellan två gränsvärdessteg släppa ut ett begränsat antal motorer på marknaden som är avsedda att installeras i mobila maskiner som inte är avsedda att användas på väg och som uppfyller endast det föregående stegets utsläppsgränsvärden. Förordning (2013:501).

2 h §  I övrigt har ord och uttryck i denna förordning samma betydelse som i lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner. Förordning (2013:501).

Avgasreningskrav

3 §  En motor i eller till en mobil maskin som inte är avsedd att användas för transporter på väg eller en hjälpmotor i eller till ett fordon som är avsett att användas för transporter på väg, får släppas ut på marknaden endast om motorn uppfyller kraven i bilaga 1 till denna förordning och omfattas av ett giltigt typgodkännande som tillåter användning i maskinen eller fordonet.

[S2]Första stycket gäller inte

 1. utbytesmotorer,
 2. motorer som ska användas för militära ändamål, eller
 3. motorer som är avsedda för sjösättning eller upptagning av räddningsbåtar eller båtar som sjösätts från stranden. Förordning (2015:930).

3 a §  För att en motor i eller till en traktor ska få tas i bruk för första gången ska motorn uppfylla kraven i bilaga 1 till denna förordning och omfattas av ett giltigt typgodkännande som tillåter användning i traktorn.

[S2]Första stycket gäller inte

 1. motorer som ska användas för militära ändamål,
 2. motorer som monteras i traktortyper avsedda för export till tredjeland, eller
 3. motorer som ska ersätta motorer i traktorer som är tagna i bruk. Förordning (2015:930).

Förfarandet vid typgodkännande i Sverige

4 §  Transportstyrelsen ska fullgöra uppgifter som godkännandemyndighet enligt direktiv 97/68/EG och enligt förordning (EU) nr 167/2013. Om Transportstyrelsen använder en teknisk tjänst för att utföra provning och bedömning, ska den tekniska tjänsten utses och anmälas enligt bestämmelserna om anmälda organ i lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

[S2]Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om förfarandet för typgodkännanden. Förordning (2015:930).

5 §  Vid prövningen av en fråga om ett typgodkännande ska Transportstyrelsen typgodkänna en motortyp eller motorfamilj om något eller några av följande krav är uppfyllda:

 1. kraven i bilaga 1 till denna förordning,
 2. kraven i direktiv 97/68/EG för typgodkännande av sådana motorer avsedda för fartyg i inlandssjöfart som avses i artikel 7a i direktivet om prövningen gäller ett sådant typgodkännande, eller
 3. kraven i förordning (EU) nr 167/2013. Förordning (2015:930).

5 a §  Förbränningsmotorer med kompressionständning som är avsedda att användas för andra ändamål än framdrivning av motorvagnar får släppas ut på marknaden inom ramen för ett flexibelt system. Förordning (2012:231).

Märkning

6 §  Den som tillverkar motorer som uppfyller kraven i direktiv 97/68/EG och är typgodkända enligt det direktivet, ska märka varje sådan motor på ett sätt som uppfyller kraven i artikel 6 i direktiv 97/68/EG.

[S2]Bestämmelser om märkning av traktormotorer finns i förordning (EU) nr 167/2013. Förordning (2015:930).

7 § Har upphävts genom förordning (2015:930).

Tillsyn

8 §  Transportstyrelsen ska utöva den centrala tillsynen över efterlevnaden av denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen. Den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet ska utöva den lokala tillsynen i varje kommun.

[S2]Tillsynsmyndigheterna ska vid behov samarbeta i tillsynsarbetet. Förordning (2008:1197).

Avgifter

9 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för

 1. prövning för typgodkännande,
 2. ansökan om undantag, och
 3. tillsyn enligt lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Förordning (2015:930).

10 §  Transportstyrelsen får bestämma att ett beslut om betalning skall gälla omedelbart även om det överklagas. Ett sådant beslut får verkställas enligt utsökningsbalken. Förordning (2008:1197).

Bemyndiganden

11 §  Transportstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för att motorerna skall uppfylla de krav på avgasrening och märkning som följer av denna förordning. Förordning (2008:1197).

12 §  Om det är av ringa betydelse från miljösynpunkt får Transportstyrelsen föreskriva om undantag eller i det enskilda fallet medge dispens från bestämmelserna i denna förordning enligt de förutsättningar som anges i direktiv 97/68/EG. Förordning (2008:1197).

Ansvar och överklagande

13 §  Bestämmelser om ansvar på grund av överträdelse enligt denna förordning eller föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen samt om överklagande av en förvaltningsmyndighets beslut i enskilda fall finns i lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner.

Bilaga 1

Avgaskrav enligt 3 § förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner
1 Tidpunkter för införande av avgasreningskrav
1.1 Mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg och hjälpmotorer i fordon avsedda för passagerar- eller godstransport på väg
För att villkoren i 3 § ska anses uppfyllda krävs att motorn vid typgodkännande eller i samband med att motorn släpps ut på marknaden uppfyller de angivna kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 97/68/EG. I det följande redovisas de tidpunkter som gäller för olika kravnivåer för de tre typer av förbränningsmotorer som används i de aktuella mobila maskinerna.
1.1.1 Förbränningsmotorer med kompressionständning med en nettoeffekt på minst 19 kilowatt men högst 560 kilowatt och som drivs vid varierande varvtal
Följande datum gäller för dessa motorer.
KravnivåMotoreffekt Dag för nya P (kW)Dag för registrering typgodkännandena marknadenbeller utsläppande på
Steg Ic130=P=560 75=P<130 37=P<7530 juni 1998 30 juni 1998 30 juni 199831 december 1998 31 december 1998 31 mars 1999
Steg II130=P=560 75=P<130 37=P<75 18=P<3731 december 2000 31 december 2001 31 december 2002 31 december 199931 december 2001 31 december 2002 31 december 2003 31 december 2000
Steg III A i motorvagnar13013030 juni 200531 december 2005
Steg III B i motorvagnarP>13031 december 201031 december 2011
Steg III A lokomotiv13056031 december 200731 december 2008
Steg III B i lokomotivP>13031 december 201031 december 2011
a EG-typgodkännande får inte längre meddelas om inte avgaskraven för aktuell kravnivå är uppfyllda.
b Registrering och utsläppande på marknaden av en motor eller en maskin med sådan motor får enbart ske om avgaskraven för den aktuella kravnivån är uppfyllda. För motorer tillverkade före angivet datum ska avgaskraven för den aktuella kravnivån skjutas upp med två år.
c Typgodkännanden enligt rådets direktiv 88/77/EEG av den 31 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon, senast ändrat genom bilaga II till anslutningsakten för Tjeckien m.fl., ska godkännas för steg I. Denna giltighet ska dock upphöra med verkan från det obligatoriska genomförandet av steg II.
1.1.2 Förbränningsmotorer med kompressionständning med en nettoeffekt på minst 19 kilowatt men högst 560 kilowatt och som drivs vid konstant varvtal
För dessa motorer gäller samma gränsvärden som för motorerna under rubrik 1.1.1. Gränsvärdena ska dock tillämpas först från och med den 31 december 2006. För steg III A ska följande datum för typgodkännanden och datum för registrering eller utsläppande på marknaden gälla.
KravnivåMotoreffekt Dag för nya P (kW)Dag för registrering typgodkännandena marknadenbeller utsläppande på
Steg III A1305603,50,56,00,2
P>2000 och slagvolym > 5 l / cylinder3,50,47,40,2
Steg III A130
Sökresultat
Föregående · Nästa

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999. Motorer som tillverkats före den 31 december 1998 behöver dock inte omfattas av ett typgodkännande för att få registreras eller släppas ut på marknaden före den 1 juli 1999.
CELEX-nr
397L0068
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2000:761) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 6, 7, 9 §§, bil. 1, 2; ny 3 a §
CELEX-nr
32000L0025
Ikraftträder
2000-12-01

Förordning (2004:680) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2004. Ärenden om dispens enligt 12 § och ärenden som till följd av 4 § i dess tidigare lydelse har handlagts av Naturvårdsverket men som inte avgjorts före den 1 september 2004 skall fr.o.m. den 1 september 2004 handläggas av Vägverket enligt bestämmelsernas nya lydelser.
Omfattning
ändr. 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 §§
Ikraftträder
2004-09-01

Förordning (2004:1081) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 11 §§, bil. 1
CELEX-nr
32004L0066
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:1104) om ändring i förordningne (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 6, 8 §§, bil. 1.; ny 5 a §
CELEX-nr
32005L0013
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:1139) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
32005L0013
Ikraftträder
2006-11-01

Förordning (2007:37) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2007-04-01

Förordning (2008:1197) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Omfattning
ändr. 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:1597) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:199) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Omfattning
ändr. 2 §, bil. 1
CELEX-nr
32010L0062
Ikraftträder
2011-03-31

Förordning (2011:820) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2011-08-01

Förordning (2012:231) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Omfattning
ändr. 2, 5 a §§, bil. 1
CELEX-nr
32011L0088
Ikraftträder
2012-05-23

Förordning (2013:150) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Omfattning
ändr. 1, 5 §§; ny 1 a §
CELEX-nr
32012L0046
Ikraftträder
2013-04-23

Förordning (2013:501) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Omfattning
ändr. 2 §; nya 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 2 e, 2 f, 2 g, 2 h §§; rubr. närmast före 2 §
CELEX-nr
32012L0046
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2015:296) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Omfattning
ändr. 2, 2 d §§
Ikraftträder
2015-06-30

Förordning (2015:930) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Omfattning
upph. 7 §, bil. 2, rubr. närmast före 7 §; ändr. 1, 2, 2 d, 2 e, 3, 4, 5, 6, 9 §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2018:100) om ändring i förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Omfattning
ändr. 1 a, 4 §§; ny 7 §, rubr. närmast före 7 §
Ikraftträder
2018-03-06