Upphävd författning

Förordning (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-12-22
Ändring införd
SFS 1998:1814 i lydelse enligt SFS 2008:201
Ikraft
1999-01-01
Upphäver
Förordning (1977:486) om statsbidrag till organisationer som bedriver nykterhetsarbete
Förordning (1983:731) om statsbidrag till organisationer för stöd till missbrukare m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmän bestämmelse

1 §  I denna förordning meddelas föreskrifter om statsbidrag till ideella organisationer som bedriver frivilligt arbete inom något av följande områden:

  • alkohol och narkotika, - utsatta barn och deras familjer, eller - våld mot kvinnor.

[S2]Syftet med statsbidraget är att förstärka och komplettera statens, landstingens och kommunernas insatser inom de angivna områdena i form av stöd till organisationerna i deras arbete med utbildning, information, opinionsbildning eller olika former av stödjande socialt arbete.

Förutsättningar för statsbidrag

2 §  Statsbidrag får lämnas till en ideell organisation som

  1. bedriver frivilligt arbete i form av förebyggande eller stödjande insatser, huvudsakligen inom något av de områden som anges i 1 §,
  2. är en riksorganisation som har regional eller lokal verksamhet i minst tio län,
  3. har antagit stadgar och är demokratiskt organiserad,
  4. har bedrivit verksamhet inom något av de områden som anges i 1 § under minst två år,
  5. har formulerat en treårsplan där det beskrivs vad organisationen planerar att genomföra under denna period samt hur arbetet kommer att följas upp, och
  6. kan dokumentera sin verksamhet genom fastställda verksamhets- och revisionsberättelser.

3 §  Om det finns särskilda skäl får statsbidrag även lämnas till organisationer som inte uppfyller de villkor som anges i 2 §2 eller 4. Vid bedömningen av om bidrag skall beviljas i dessa fall skall behovet av förnyelsearbete inom det område där organisationen är verksam särskilt beaktas.

Formen för statsbidraget

4 §  Statsbidraget är ett verksamhetsbidrag i vilket det får ingå ett begränsat bidrag till löpande kostnader för administrationen av verksamheten hos mottagaren.

Beslutande myndighet m.m.

5 §  Beslut i fråga om bidrag enligt denna förordning meddelas av Socialstyrelsen efter hörande av Statens folkhälsoinstitut.

[S2]Bedömningen av en ansökan skall, utöver vad som framgår av 1-3 §§, göras med utgångspunkt från de mål som regeringen har angivit för bidraget i regleringsbrevet för Socialstyrelsen.

[S3]Socialstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om bidragets användning samt formerna för ansökningsförfarandet. Förordning (2001:315).

6 §  För att möjliggöra ett erfarenhetsutbyte i frågor som rör statsbidraget skall det hos Socialstyrelsen finnas ett råd med representanter för sådana organisationer som avses i 1 §.

Villkor och redovisning m.m.

7 §  Bidragen skall betalas ut i förskott med högst en fjärdedel per kvartal.

8 §  Socialstyrelsen skall komma överens med den mottagande organisationen om mål och villkor för bidraget. Det skall ingå i villkoren att den organisation som beviljats bidrag är skyldig att på Socialstyrelsens begäran lämna det underlag som behövs för myndighetens granskning.

9 §  Socialstyrelsen får besluta att ett utbetalat bidrag skall betalas tillbaka om oriktiga eller ofullständiga uppgifter från sökanden har förorsakat att bidraget felaktigt beviljats.

10 §  Socialstyrelsen ska årligen senast den 30 juni lämna en samlad redovisning till regeringen om statsbidragets användning i förhållande till bidragets syfte och de mål som angetts i myndighetens regleringsbrev. Förordning (2008:201).

Överklagande

11 §  Socialstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området

Förarbeten
Rskr. 1998/99:104, Prop. 1998/99:1, Bet. 1998/99:SoU1
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2001:315) om ändring i förordningen (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2008:201) om ändring i förordningen (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisationer inom det social området

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2008-05-30

Ändring, SFS 2011:1062

Omfattning
upph.