Upphävd författning

Förordning (1998:1827) om avgifter för trafik på statens spåranläggningar

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1998-12-17
Ändring införd
SFS 1998:1827 i lydelse enligt SFS 2000:458
Ikraft
1999-02-01
Upphäver
Förordning (1988:1378) om avgifter för trafik på statens spåranläggningar
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För trafik på statens spåranläggningar samt på spåranläggningarna på sträckan mellan Fosie by (291 km+148 m) och nationsgränsen mot Danmark på den fasta förbindelsen över Öresund skall trafikavgifter betalas till Banverket enligt vad som föreskrivs i denna förordning.

[S2]Trafikavgifter skall inte betalas för arbetsfordon som används för tillsyn och underhåll av de spåranläggningar som avses i första stycket. Förordning (2000:457).

2 §  Trafikavgifterna på stom- och länsjärnvägarna samt på spåranläggningarna på sträckan mellan Fosie by (291 km+148 m) och nationsgränsen mot Danmark på den fasta förbindelsen över Öresund är rörliga och består av spår-, trafikantinformations-, rangerbangårds-, olycks- och dieselavgifter. På spåranläggningen på den svenska delen av den fasta förbindelsen över Öresund är dock trafikavgiften för godståg i stället en fast avgift om 2 325 kronor per tåg och passage. Förordning (2000:457).

2 a §  Spåravgift skall betalas för persontåg med 0,86 öre per bruttoton och avverkad kilometer samt för godståg med 0,28 öre per bruttoton och avverkad kilometer. Förordning (2000:458).

[S2]2 b Trafikantinformationsavgift skall betalas för persontåg med 0,2 öre per bruttoton och avverkad kilometer. Förordning (2000:458).

2 c §  Rangerbangårdsavgift skall betalas med 4 kronor per rangerad vagn. Förordning (2000:457).

3 §  Olycksavgift skall betalas för persontåg i linjetrafik med 1 kr 10 öre per kilometer och tåg samt för godståg i linjetrafik med 55 öre per kilometer och tåg.

4 §  Dieselavgift skall betalas för dieseldrivna tåg med 31 öre per liter förbrukat bränsle. Halv dieselavgift betalas för tåg med viss avgasrening enligt vad Banverket föreskriver.

5 §  Trafikavgifterna på övriga järnvägar motsvarar 30 procent av drifts- och underhållskostnaderna för dessa järnvägar.

[S2]Banverket meddelar senast den 30 juni varje år föreskrifter om avgifter för övriga järnvägar för påföljande kalenderår.

6 §  Trafikavgifterna skall betalas av trafikutövaren om inte Banverket medger att någon annan skall ansvara för betalningen.

7 §  Trafikavgifterna skall betalas kvartalsvis på grundval av utförd trafik.

8 §  Ytterligare föreskrifter om trafikavgifter får meddelas av Banverket.

9 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:1827) om avgifter för trafik på statens spåranläggningar m.m.

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1999. Bestämmelserna i förordningen tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1999.
  2. Genom förordningen upphävs förordningen (1988:1378) om avgifter för trafik på statens spåranläggningar. Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om trafikavgifter som hänför sig till tiden före den 1 januari 1999.
Ikraftträder
1999-02-01

Förordning (2000:457) om ändring i förordningen (1998:1827) om avgifter för trafik på statens spåranläggningar

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000, då tidigare meddelade föreskrifter om spår- och rangerbangårdsavgifter upphör att gälla.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som har påförts före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2 §§; nya 2 a, 2 b, 2 c §§
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2000:458) om ändring i förordningen (1998:1827) om avgifter för trafik på statens spåranläggningar

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som har påförts före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 2 a, 2 b §§
Ikraftträder
2001-01-01

Ändring, SFS 2004:526

Omfattning
upph.