Upphävd författning

Förordning (1998:1835) med instruktion för Statens institut för ekologisk hållbarhet

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1998-12-17
Ändring införd
SFS 1998:1835
Ikraft
1999-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens institut för ekologisk hållbarhet är en myndighet som har till uppgift att förmedla kunskaper, forskningsresultat, idéer och erfarenheter om ekologisk hållbarhet och därigenom verka för att ekologiskt hållbara lösningar tillämpas i samhällsplaneringen. Förordning (2000:841).

2 §  Institutet skall särskilt

  1. verka för att forskningsresultat förmedlas till dem som i praktiska tilllämpningar genomför den ekologiska omställningen,
  2. verka för att erfarenheter från det praktiska arbetet med den ekologiska omställningen förmedlas mellan dem som genomför omställningen samt till forskare och andra berörda parter,
  3. genom förmedling av kunskaper och erfarenheter främja idéer för och genomförandet av de lokala investeringsprogrammen för ekologisk hållbarhet. Förordning (2000:841).

3 §  Institutet får inom sitt verksamhetsområde utföra uppdrag åt andra än regeringen. Förordning (2000:841).

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på institutet med undantag av 4 § andra stycket, 5 §, 13 §1 och 4 samt 19, 20, 27-29 och 34 §§. Förordning (2000:841).

Myndighetens ledning

5 §  Institutets styrelse skall bestå av högst tio ledamöter inklusive ordföranden. Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (2000:841).

6 §  Styrelsen skall, utöver vad som följer av 13 § 2 och 3 verksförordningen (1995:1322), besluta om myndighetens årsredovisning och budgetunderlag.

Avgifter och disponering av intäkter

7 §  För uppdrag åt andra än regeringen får institutet enligt de grunder som institutet bestämmer ta ut den ersättning som behövs för att uppdragsverksamheten skall få full kostnadstäckning. Förordning (2000:841).

Ändringar

Förordning (1998:1835) med instruktion för Statens institut för ekologisk hållbarhet

Förarbeten
Rskr. 1998/99:63, Prop. 1998/99:1, Bet. 1998/99:BoU1
Ikraftträder
1999-02-01

Förordning (2000:841) om ändring i förordningen (1998:1835) med instruktion för Centrum för kunskap om ekologisk hållbarhet

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 7 §§; omtryck
Ikraftträder
2000-12-01

Ändring, SFS 2004:1258

Omfattning
upph.