Upphävd författning

Förordning (1998:201) med instruktion för Integrationsverket

Departement
Integrations- och jämställdhetsdepartementet IM
Utfärdad
1998-04-29
Ändring införd
SFS 1998:201 i lydelse enligt SFS 2001:864
Ikraft
1998-06-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Integrationsverket är central förvaltningsmyndighet för integrationsfrågor. Verket har ett övergripande ansvar för att integrationspolitiska mål och synsätt får genomslag på olika samhällsområden och skall aktivt stimulera integrationsprocesserna i samhället.

2 §  Integrationsverket skall särskilt

 • främja lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund,
 • förebygga och motverka främlingsfientlighet, rasism och etnisk diskriminering i den mån dessa frågor inte skall handläggas av annan myndighet,
 • främja etnisk och kulturell mångfald inom olika delar av samhällslivet,
 • följa och utvärdera samhällsutvecklingen ur ett integrationspolitiskt perspektiv,
 • verka för att nyanlända invandrares behov av stöd uppmärksammas samt att behovet av särskild samhällsinformation tillgodoses,
 • verka för att kommunerna har beredskap och kapacitet att ta emot skyddsbehövande som beviljats uppehållstillstånd och vid behov medverka vid deras bosättning,
 • följa upp kommunernas introduktion för skyddsbehövande och andra nyanlända invandrare för vilka kommunerna får statlig ersättning och återföra resultatet till kommunerna, andra myndigheter och regeringen,
 • besluta om viss statlig ersättning till kommuner och landsting för flyktingmottagande och sjukvårdskostnader,
 • ge stöd till organisationer som främjar integration,
 • främja utvecklingen av tolk- och översättarverksamhet, samt
 • verka för att öka kunskaperna i samhället inom myndighetens ansvarsområde. Förordning (2001:864).

Verksförordningens tillämplighet

3 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Integrationsverket.

Myndighetens ledning

4 §  Integrationsverkets generaldirektör är chef för myndigheten.

Personalföreträdare

5 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Integrationsverket.

Anställningar

6 §  Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen. Andra anställningar beslutas av myndigheten.

Ändringar

Förordning (1998:201) med instruktion för Integrationsverket

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:68, Prop. 1997/98:16, Bet. 1997/98:SfU6
  Ikraftträder
  1998-06-01

Förordning (2001:864) om ändring i förordningen (1998:201) med instruktion för Integrationsverket

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2007:503) om upphävande av förordningen (1998:201) med instruktion för Integrationsverket

Omfattning
upph.