Upphävd författning

Förordning (1998:222) om statligt stöd till energiforskning

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1998-05-07
Ändring införd
SFS 1998:222 i lydelse enligt SFS 2000:1139
Ikraft
1998-06-15
Upphäver
Förordning (1987:819) om statligt stöd till energiforskning
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Stöd enligt denna förordning får lämnas till energiforskning och utvecklingsarbete som bidrar till ett uthålligt energisystem.

[S2]Stöd lämnas i mån av tillgång på medel.

2 §  I förordningen avses med

[S2]grundforskning: sådan forskning som syftar till en fördjupning av allmän vetenskaplig och teknisk kunskap som inte är knuten till industriella eller affärsmässiga mål,

[S3]industriell forskning: forskning och kritisk analys som syftar till att utveckla ny kunskap som skall kunna användas för att utveckla nya produkter, tillverkningsprocesser eller tjänster eller för att markant förbättra befintliga produkter, tillverkningsprocesser eller tjänster.

3 §  Stöd enligt denna förordning lämnas till grundforskning och industriell forskning.

[S2]Vid prövning av frågan om stöd skall hänsyn tas till projektets betydelse för omställningen av energisystemet samt till projektets konsekvenser för miljön.

4 §  Vid beslut om stöd skall möjligheterna till internationellt samarbete på energiforskningsområdet tas till vara.

Stödgivande myndigheter

5 §  Frågor om stöd prövas av Statens energimyndighet.

[S2]Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande prövar frågor om stöd för att utveckla och anpassa energianvändningen i byggnader och den byggda miljön.

[S3]Vetenskapsrådet prövar frågor om stöd till långsiktigt grundläggande energiforskning.

[S4]Verket för innovationssystem prövar frågor om stöd för transportsystemrelaterad energiforskning. Förordning (2000:1139).

Allmänna bestämmelser om stöd m.m.

6 §  Stöd lämnas i form av bidrag eller beställning.

[S2]Innan den stödgivande myndigheten beslutar om stöd som överstiger fem miljoner ecu skall projektet anmälas till Europeiska gemenskapernas kommission om kostnaderna för det överstiger 25 miljoner ecu.

[S3]Innan stöd lämnas till sådan verksamhet som omfattas av Europeiska gemenskapernas särskilda branschregler skall detta godkännas av kommissionen.

7 §  Stöd till grundforskning får motsvara hela kostnaden för projektet. Stöd till industriell forskning får lämnas med högst 50 procent av kostnaden för projektet.

8 §  Vid bestämningen av de stödnivåer som anges i 7 § skall hänsyn tas till annat offentligt finansieringsstöd som kan ha lämnats för samma ändamål eller till samma investeringsprojekt. Det sammanlagda stödet får inte överstiga de angivna nivåerna.

[S2]Den som ansöker om finansiering skall i samband med ansökan upplysa om annan offentlig finansieringshjälp som har sökts eller erhållits för samma ändamål eller samma investeringsprojekt.

9 §  Stöd får avse

 1. personalkostnader, beräknade som samtliga de personalkostnader som behövs för att genomföra projektet,
 2. övriga driftkostnader som uppkommit till följd av projektet, såsom materialkostnader och lager,
 3. kostnader för instrument, utrustning, mark och byggnader, i den omfattning som tillgångarna utnyttjas för projektet,
 4. kostnader för konsulter och liknande tjänster, såsom inköpta forskningstjänster, teknisk kunskap och patent, samt
 5. övriga omkostnader som direkt uppkommit till följd av projektet.

10 §  Ansökan om stöd skall vara skriftlig. Sökanden skall lämna stödmyndigheten de uppgifter som myndigheten bestämmer.

11 §  Projekt som innebär fleråriga åtaganden med betydande investeringar skall godkännas av regeringen. Detsamma gäller byggande av försöksanläggningar utomlands. Planerade nya åtaganden eller förändringar av inriktningen på internationellt energiforskningssamarbete skall anmälas till regeringen.

12 §  Medel som anvisas för forsknings- och utvecklingsarbete vid en högskoleenhet skall betalas ut till högskoleenheten om det inte finns särskilda skäl som talar mot detta.

13 §  Om stödet skall användas för att i större omfattning köpa in utrustning eller för att uppföra en anläggning, skall bestämmelser meddelas om vad som skall gälla i fråga om ägaransvar och ansvar för förvaltning av utrustningen eller anläggningen. Endast om det finns särskilda skäl får ett sådant ansvar utövas av den ansvariga myndigheten.

14 §  Som villkor för bidrag skall gälla att resultaten får göras offentliga och allmänt tillgängliga.

[S2]Den myndighet som beslutar om stöd får föreskriva de övriga villkor som skall gälla för stödet.

Återbetalningsskyldighet, tillsyn m.m.

15 §  Stödmedel får återkrävas om

 1. de har utbetalats till följd av att stödmottagaren har lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter eller förtigit något förhållande av betydelse för beslutet om stöd,
 2. mottagaren inte fullgör sina förpliktelser enligt de föreskrifter och villkor som gäller för stödet, eller
 3. annat sådant förhållande inträffat som innebär att mottagaren med hänsyn till syftet med stödet inte längre bör få ha det kvar.

16 §  Den stödgivande myndigheten skall i den omfattning som är nödvändig följa verksamheten till vilken stöd har lämnats och därvid utöva tillsyn över att gällande bestämmelser och villkor iakttas.

17 §  Den som utövar verksamhet till vilken stöd lämnas enligt denna förordning skall, enligt närmare bestämmelser i beslutet om stöd, lämna redovisning för verksamheten och bereda den som den stödgivande myndigheten utser tillfälle att granska verksamheten, samt därvid lämna de uppgifter om verksamheten som begärs.

18 §  Beslut om stöd enligt denna förordning får inte överklagas.

19 §  Ytterligare föreskrifter för verkställighet av denna förordning meddelas av de myndigheter som har att pröva frågor om stöd inom sitt ansvarsområde enligt 5 §.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:222) om statligt stöd till energiforskning

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 15 juni 1998, då förordningen (1987:819) om statligt stöd till energiforskning skall upphöra att gälla.
  2. Den upphävda förordningen skall dock fortsätta att tillämpas i fråga om stöd som har beslutats enligt den förordningen.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:272, Prop. 1996/97:84, Bet. 1996/97:NU12
  Ikraftträder
  1998-06-15

Förordning (2000:1139) om ändring i förordningen (1998:222) om statligt stöd till energiforskning

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2001-01-01

Ändring, SFS 2008:761

Omfattning
upph.