Förordning (1998:58) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-02-12
Ändring införd
SFS 1998:58 i lydelse enligt SFS 2015:158
Ikraft
1998-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  En läkare som i sin verksamhet misstänker eller konstaterar att någon har insjuknat i eller avlidit av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom eller någon annan besläktad human spongiform encefalopati, ska anmäla detta till Folkhälsomyndigheten enligt lagen (1997:982) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar. Förordning (2013:892).

2 §  En anmälan enligt 1 § skall innehålla uppgift om

  1. patientens eller den avlidnes namn och personnummer,
  2. andra uppgifter av betydelse som behövs för att kunna klargöra sjukdomens utbredning och epidemiologi.

3 §  Om ett misstänkt sjukdomsfall har anmälts enligt 1 § och diagnosen senare visar sig vara felaktig, ska den läkare som i sin verksamhet får kännedom om förhållandet anmäla detta till Folkhälsomyndigheten.

[S2]Anmälan ska innehålla de uppgifter som anges i 2 § 1.Förordning (2013:892).

4 §  Folkhälsomyndigheten får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av lagen (1997:982) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar och denna förordning. Förordning (2015:158).

  • SOSFS 2015:15: Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:11) om anmälan av misstänkt eller konstaterad Creutzfeldt-Jakobs sjukdom och annan besläktad human spongiform encefalopati

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:58) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar

    Ikraftträder
    1998-04-01

Förordning (2013:892) om ändring i förordningen (1998:58) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
  2. Bestämmelsen i 3 § i sin nya lydelse gäller även om ett misstänkt sjukdomsfall har anmälts till Smittskyddsinstitutet enligt 1 § i sin äldre lydelse.
Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2015:158) om ändring i förordningen (1998:58) om anmälan av vissa allvarliga sjukdomar

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2015-07-01