Upphävd författning

Förordning (1998:64) om tillämpning av Europeiska unionens tullinformationssystem

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1998-02-26
Ändring införd
SFS 1998:64 i lydelse enligt SFS 2014:1198
Ikraft
1998-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Förordningen innehåller kompletterande bestämmelser till rådets förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen1 i fråga om svenska myndigheters tillämpning och användning av tullinformationssystemet.

2 §  Beteckningar i denna förordning har samma betydelse som i förordning (EG) nr 515/97.

3 §  Uppgifter ur tullinformationssystemet får användas av Tullverket, Polismyndigheten, Kustbevakningen, Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) och Läkemedelsverket i enlighet med bestämmelserna om tullinformationssystemet i förordning (EG) nr 515/97 i den utsträckning myndigheten har befogenhet att vidta åtgärder för att förebygga, utreda och beivra överträdelser av EU:s tull- eller jordbrukslagstiftning. Förordning (2014:1198).

4 §  Tullverket, Polismyndigheten och Kustbevakningen får ha direkt åtkomst till uppgifter i samtliga kategorier i tullinformationssystemet. Jord-bruksverket och Läkemedelsverket får ha direkt åtkomst till uppgifter i de i artikel 24 uppräknade kategorierna e Utvecklingen vad avser bedrägeri och f Tillgång till expertis. Förordning (2014:1198).

5 §  Sådana särskilda kontroller som avses i artiklarna 27 och 28 får genomföras av svenska myndigheter i den omfattning myndigheten enligt lag eller förordning har befogenhet att vidta åtgärder av detta slag.

6 §  Tullverket får föra in uppgifter i tullinformationssystemet. Bestämmelser om vilka uppgifter som får föras in finns i förordning (EG) nr 515/97. Förordning (1999:549).

7 §  Tullverket är registeransvarigt för tullinformationssystemet i Sverige och för de säkerhetsåtgärder som anges i artiklarna 38 och 39. Tullverket är vidare ansvarigt för bevarande och gallring av svenska uppgifter som förts in i tullinformationssystemet enligt artikel 33. Förordning (1999:549).

8 §  Datainspektionen är svensk tillsynsmyndighet för skydd av personuppgifter i tullinformationssystemet enligt artikel 37. Datainspektionen har i fråga om tullinformationssystemet, om förordning (EG) nr 515/97 inte föreskriver annat, samma befogenheter som enligt personuppgiftslagen (1998:204). Förordning (1999:549).

9 §  I det allmännas verksamhet tillämpas bestämmelserna om sekretess i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Bestämmelser om utlämnande av personuppgifter ur tullinformationssystemet finns även i artikel 36 i förordning (EG) nr 515/97. Förordning (2014:1198).

Ändringar

Förordning (1998:64) om tillämpning av Europeiska unionens tullinformationssystem

    CELEX-nr
    397R0515
    Ikraftträder
    1998-04-01

Förordning (1999:549) om ändring i förordningen (1998:64) om tillämpning av Europeiska unionens tullinformationssystem

Omfattning
ändr. 3, 4, 6, 7, 8 §§
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (2014:1198) om ändring i förordningen (1998:64) om tillämpning av Europeiska unionens tullinformationssystem

Omfattning
ändr. 3, 4, 9 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Ändring, SFS 2016:904

Omfattning
upph.