Upphävd författning

Förordning (1998:667) med instruktion för Delegationen för stöd till vissa kommuner med bostadsåtaganden

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
SFS 1998:667
Ikraft
1998-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Delegationen för stöd till vissa kommuner med bostadsåtaganden (Bostadsdelegationen) har till uppgift att

  1. handlägga ärenden om stöd enligt förordningen (1998:666) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet,
  2. överlägga med enskilda kommuner om lämpliga åtgärder och villkor för sådant stöd,
  3. i enskilda stödärenden medverka vid rekonstruktioner och vid upptagande av lån,
  4. samordna olika insatser för att bistå med stöd samt,
  5. bevaka att villkor för stöd följs och ta till vara statens intresse när dessa villkor inte följs.

Verksförordningens tillämpning

2 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas för Bostadsdelegationen med undantag för 3-5, 14, 16, 19-20, 30 och 32-34 §§.

[S2]Det som sägs i 6-9 §§verksförordningen om myndighetens chef skall i stället gälla styrelsen.

Myndighetens ledning

3 §  Bostadsdelegationen leds av en styrelse som ansvarar för verksamheten. Kanslichefen ansvarar för och leder den löpande verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer. Styrelsen prövar frågor som behandlas i 19 § andra stycket verksförordningen (1995:1322).

4 §  Styrelsen består av högst fem ledamöter, som utses av regeringen för en bestämd tid. Regeringen förordnar en av ledamöterna att vara styrelsens ordförande. Styrelsen utser inom sig en vice ordförande.

5 §  Kanslichefen anställs genom beslut av regeringen. Andra anställningar beslutas av myndigheten. Myndigheten får uppdra åt annan myndighet att utföra administrativa göromål åt myndigheten.

Ärendenas handläggning

6 §  Styrelsen är beslutför när minst tre ledamöter är närvarande, bland dem ordföranden eller vice ordföranden.

7 §  Styrelsen får överlämna till ordföranden, vice ordföranden eller till kanslichefen att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av delegationen.

8 §  Ärendena avgörs efter föredragning. Styrelsen får dock medge att ärenden som avgörs enligt 7 § inte behöver föredras.

Ändringar

Förordning (1998:667) med instruktion för Delegationen för stöd till vissa kommuner med bostadsåtaganden

Förarbeten
Rskr. 1997/98:306, Prop. 1997/98:119, Bet. 1997/98:BoU10
Ikraftträder
1998-07-01

Ändring, SFS 2002:669

Omfattning
upph.