Upphävd författning

Förordning (1998:740) om anställning hos allmän försäkringskassa

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
SFS 1998:740 i lydelse enligt SFS 1998:1232
Ikraft
1998-07-01
Upphäver
Förordning (1976:940) om anställning hos allmän försäkringskassa
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Anställningsförordningen (1994:373) gäller för arbetstagare hos allmän försäkringskassa med de avvikelser som följer av denna förordning.

2 §  En anställning som direktör för en allmän försäkringskassa får begränsas till att gälla antingen för en bestämd tid eller tills vidare längst till en viss tidpunkt.

3 §  En försäkringskassas anställningsbeslut får överklagas hos Överklagandenämnden för totalförsvaret.

[S2]Beslut av nämnden i sådana ärenden får inte överklagas. Förordning (1998:1232).

4 §  Föreskrifter om behörighet att besluta i frågor om anställning hos en allmän försäkringskassa finns i 18 kap.41- 42 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring.

5 §  I en tvist med anledning av ett beslut av regeringen eller Statens ansvarsnämnd som skall handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister, skall Arbetsgivarverket anses som arbetsgivare när tvisten avser en anställning hos en allmän försäkringskassa.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:740) om anställning hos allmän försäkringskassa

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1998 då förordningen (1976:940) om anställning hos allmän försäkringskassa skall upphöra att gälla.
  2. I tvister med anledning av beslut som avses i 5 §, som Riksförsäkringsverket har fattat före ikraftträdandet, gäller vad som anges i 11 § förordningen (1976:940) om anställning hos allmän försäkringskassa.
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1998:1232) om ändring i förordningen (1998:740) om anställning hos allmän försäkringskassa

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1999-01-01

Ändring, SFS 2004:882

Omfattning
upph.