Upphävd författning

Förordning (1976:940) om anställning hos allmän försäkringskassa

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1976-12-02
Ändring införd
SFS 1976:940
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Anställningsförordningen (1994:373) gäller för arbetstagare hos allmän försäkringskassa med de avvikelser som följer av denna förordning. Förordning (1994:975).

2 § har upphävts genom förordning (1988:1078).
3 § har upphävts genom förordning (1988:1078).
4 § har upphävts genom förordning (1994:975).
5 § har upphävts genom förordning (1994:975).

6 §  Riksförsäkringsverket får meddela föreskrifter om förfarandet vid anställningar hos de allmänna försäkringskassorna. Förordning (1994:975).

7 § har upphävts genom förordning (1988:1078).
8 § har upphävts genom förordning (1994:975).

Överklagande

9 §  En försäkringskassas beslut om anställning får överklagas hos Riksförsäkringsverket. Detsamma gäller ett beslut om annan ledighet än semester eller sjukledighet, om inte något annat följer av lag.

[S2]Riksförsäkringsverkets beslut enligt första stycket får inte överklagas. Förordning (1994:975).

Särskilda föreskrifter

10 §  Föreskrifter om behörighet att besluta om tillsättning av tjänst och anställnings upphörande finns i 18 kap. 13 § lagen (1962:381) om allmän försäkring.

[S2]Frågor som avses i 34 § lagen (1994:260) om offentlig anställning prövas av Riksförsäkringsverket när det gäller en arbetstagare som är anställd genom beslut av verket. I samma ordning prövas frågor som avses i anställningsförordningen (1994:373), denna förordning eller som rör annan ledighet än semester.

[S3]Riksförsäkringsverket får överlåta beslutanderätten enligt andra stycket andra meningen på försäkringskassan. Förordning (1994:975).

11 §  I en sådan tvist med anledning av ett beslut av Riksförsäkringsverket som skall handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister, skall Arbetsgivarverket anses som arbetsgivare när tvisten avser en anställning hos en allmän försäkringskassa.

[S2]Föreskrifterna i 3 § förordningen (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m. m. gäller i en sådan tvist som avses i första stycket. Förordning (1994:1816).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1976:940) om anställning hos allmän försäkringskassa

Förordning (1977:609) om ändring i förordningen (1976:940) om anställning hos allmän försäkringskassa

  Omfattning
  ändr. 2, 10, 11 §§

Förordning (1977:854) om ändring i förordningen (1976:940) om anställning hos allmän försäkringskassa

  Omfattning
  ändr. 4 §

Förordning (1980:148) om ändring i förordningen (1976:940) om anställning hos allmän försäkringskassa

  Omfattning
  ändr. 9 §

Förordning (1985:62) om ändring i förordningen (1976:940) om anställning hos allmän försäkringskassa

  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1985-04-01

Förordning (1988:1078) om ändring i förordningen (1976:940) om anställning hos allmän försäkringskassa

  Omfattning
  upph. 2, 3, 7 §§, rubr. närmast före 3 §; ändr. 1, 4-6, 8-11 §§, rubr. närmast före 4, 9, 10 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1988-11-15

Förordning (1989:411) om ändring i förordningen (1976:940) om anställning hos allmän försäkringskassa

  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1990:46) om ändring i förordningen (1976:940) om anställning hos allmän försäkringskassa

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1990. I fråga om överklagande av ett beslut att inte tillsätta en tjänst gäller äldre föreskrifter, om beslutet har meddelats före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 4, 9 §§
  Ikraftträder
  1990-04-01

Förordning (1991:1519) om ändring i förordningen (1976:940) om anställning hos allmän försäkringskassa

  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1994:975) om ändring i förordningen (1976:940) om anställning hos allmän försäkringskassa

  Omfattning
  upph. 4, 5, 8, 11 §§, rubr. närmast före 4, 8 §§; ändr. 1, 6, 9, 10 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1816) om ändring i förordningen (1976:940) om anställning hos allmän försäkringskassa

  Omfattning
  ny 11 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Ändring, SFS 1998:740

Omfattning
upph.