Upphävd författning

Förordning (1998:897) om miljökvalitetsnormer

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1998-06-25
Ändring införd
SFS 1998:897 i lydelse enligt SFS 2001:81
Ikraft
1999-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Denna förordning gäller för miljökvalitetsnormer enligt 5 kap.miljöbalken.

2 §  Naturvårdsverket får meddela miljökvalitetsnormer som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

Miljökvalitetsnormer för luft

Kvävedioxid

3 §  Följande värden för kvävedioxid i utomhusluft får inte överskridas efter den 31 december 2005.

[S2]Värden för skydd av människors hälsa i orter i hela landet med fler än 200 invånare och där avståndet mellan husen vanligtvis inte överstiger 200 m:

MedelvärdestidVärdeAnmärkning
1 timme90 ug/m3Värdet får inte överskridas mer än 175 timmar per år
1 dygn60 ug/m3Värdet får inte överskridas mer än 7 dygn per år
1 år40 ug/m3aritmetiskt medelvärde

[S3]Värden för skydd av vegetation utanför orter som avses ovan.

MedelvärdestidVärdeAnmärkning
1 år30 ug/m3aritmetiskt medelvärde

Svaveldioxid

4 §  Följande halter av svaveldioxid i utomhusluft får inte överskridas.

[S2]Värden för skydd av människors hälsa i orter i hela landet med fler än 200 invånare och där avståndet mellan husen vanligtvis inte överstiger 200 m:

MedelvärdestidVärdeAnmärkning
1 timme200 ug/m3Värdet får inte överskridas mer än 175 timmar per år
1 dygn100 ug/m3Värdet får inte överskridas mer än 7 dygn per år
1 vinterhalvår (1/10-31/3) 1 år50 ug/m3 50 ug/m3aritmetiskt medelvärde aritmetiskt medelvärde

[S3]Värden för skydd av ekosystem utanför orter som avses ovan:

MedelvärdestidVärdeAnmärkning
1 vinterhalvår (1/10-31/3) 1 år20 ug/m3 20 ug/m3aritmetiskt medelvärde aritmetiskt medelvärde

Bly

5 §  Följande halter av bly i utomhusluft får inte överskridas.

[S2]Värden för skydd av människors hälsa och miljön i hela landet:

MedelvärdestidVärdeAnmärkning
1 år0,5 ug/m3aritmetiskt medelvärde

Kontroll

6 §  Varje kommun skall kontrollera att miljökvalitetsnormerna i 3-5 §§ uppfylls inom kommunen. Kontrollen skall ske genom mätningar, beräkningar eller annan uppföljning.

[S2]Kommunerna skall kontrollera att värdena för samtliga medelvärdestider uppfylls. I tätorter med färre än 50 000 invånare behöver dock inte kontroll ske av att timmedelvärden uppfylls.

[S3]Mätning skall utföras

  1. i tätorter med fler än 250 000 invånare, samt
  2. i andra områden när det kan antas att en miljökvalitetsnorm kan komma att överskridas.

[S4]För kvävedioxid skall mätning även utföras när närmast föregående mätning eller beräkning visar att timmedelvärdet eller dygnsmedelvärdet är högre än 80 procent av det i 3 § angivna timmedelvärdet eller dygnsmedelvärdet eller när årsmedelvärdet är högre än 70 procent av det i 3 § angivna årsmedelvärdet.

7 §  När halten av svaveldioxid enligt 4 § överskrider 350 g/m3 uppmätt som medelvärde under en tretimmarsperiod skall den kommun där överskridandet sker informera allmänheten och Naturvårdsverket.

8 §  För kontrollen av att miljökvalitetsnormerna uppfylls får Naturvårdsverket meddela närmare föreskrifter om mätmetoder, beräkningsmodeller, utvärderingsmetoder, redovisning av mätresultat och godkännande av mätutrustning. Förordning (2001:81).

Åtgärdsprogram

9 §  En myndighet eller kommun som har upprättat ett åtgärdsprogram för uppfyllande av en miljökvalitetsnorm skall sända en kopia av programmet till Naturvårdsverket och andra myndigheter och kommuner som berörs.

Ändringar

Förordning (1998:897) om miljökvalitetsnormer

CELEX-nr
391L0692
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2001:81) om ändring i förordningen (1998:897) om miljökvalitetsnormer

Omfattning
ändr. 8 §
CELEX-nr
31999L0030
Ikraftträder
2001-04-01

Ändring, SFS 2001:527

Omfattning
upph.