Upphävd författning

Förordning (1999:1) om projektbidrag för folkbildning om Ekonomiska och monetära unionen

Departement
Statsrådsberedningen
Utfärdad
1999-01-11
Ändring införd
SFS 1999:1
Ikraft
1999-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Förutsättningar för bidrag

1 §  Folkhögskolor, folkbildningsorganisationer och liknande sammanslutningar kan få projektbidrag enligt denna förordning.

[S2]Bidrag får inte lämnas till politiska partier eller massmedier.

2 §  Bidrag får bara lämnas för projekt som

  1. avser folkbildning om Ekonomiska och monetära unionen, och
  2. har god spridningseffekt.

[S2]Bidrag får inte lämnas till fasta kostnader för personal, resor, administration eller liknande.

3 §  Bidrag lämnas inom ramen för tillgängliga medel.

[S2]Möjligheterna för den som ansöker om bidrag att själv finansiera en del av projektet skall beaktas vid bidragsprövningen.

[S3]Frågor om bidrag skall vidare prövas med hänsyn särskilt till behoven hos personer med bristande kunskaper i det svenska språket och andra som kan ha svårt att tillgodogöra sig information och utbildning på andra vägar.

Ansökan

4 §  Ansökan om bidrag görs hos Delegationen för stöd till folkbildning om Ekonomiska och monetära unionen.

Krav på redovisning och andra villkor

5 §  Ett beslut om bidrag kan förenas med krav på redovisning och andra villkor.

Delegationen för stöd till folkbildning om Ekonomiska och monetära unionen

Uppgifter

6 §  Delegationen för stöd till folkbildning om Ekonomiska och monetära unionen prövar frågor om bidrag.

Sammansättning

7 §  Delegationen består av fem personer. En av ledamöterna är ordförande.

Kansli

8 §  Personal i Statsrådsberedningen är föredragande och sköter kansligöromål åt delegationen.

Verksförordningens tillämpning

9 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på delegationen:

[S2]17 och 18 §§ om myndighetens organisation,

[S3]24 § om föredragning,

[S4]26 § om vem som får begära in upplysningar och yttranden,

[S5]29 § om inhämtande av uppgifter,

[S6]30 § om ärendeförteckning, och

[S7]31 § om myndighetens beslut.

10 §  Delegationen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9, 11 och 13 §§verksförordningen (1995:1322).

Ärendenas handläggning och avgörande

11 §  Innan delegationen beslutar att ge bidrag för ett projekt skall Folkbildningsrådet ges tillfälle att yttra sig i ärendet.

12 §  Delegationen är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande.

Förordnanden

13 §  Ledamöterna i delegationen utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser ordförande i delegationen.

Överklagande

14 §  Delegationens beslut i bidragsärenden får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1999:1) om projektbidrag för folkbildning om Ekonomiska och monetära unionen

Ikraftträder
1999-02-01

Förordning (2000:56) om upphävande av förordningen (1999:1) om projektbidrag för folkbildning om Ekonomiska och monetära unionen

Omfattning
upph.