Upphävd författning

Förordning (1999:1170) med instruktion för Nämnden för statens avtalsförsäkringar

Departement
Finansdepartementet PP
Utfärdad
1999-12-09
Ändring införd
SFS 1999:1170 i lydelse enligt SFS 2000:749
Ikraft
2000-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Nämnden för statens avtalsförsäkringar har det övergripande ansvaret för att försäkringstekniskt korrekta kostnader beräknas för de åtaganden myndigheter och andra arbetsgivare som är anslutna till de statliga avtalsförsäkringarna har gentemot de anställda och att det totala försäkringsmässiga värdet av sådana åtaganden beräknas.

2 §  Nämnden skall besluta om

  1. försäkringstekniska riktlinjer,
  2. premier och
  3. årlig redovisning över tjänstepensioner, gruppliversättningar, personskadeersättningar och pensionsersättningar.

[S2]Nämnden får besluta om anslutning till statliga avtalsförsäkringar av icke-statliga arbetsgivare. Ett sådant beslut förutsätter att arbetstagarna har anställningsvillkor som i fråga om avtalsförsäkringarna i huvudsak stämmer överens med villkoren för statligt anställda. Förordning (2000:584).

Sammansättning

3 §  Nämnden består av fyra ledamöter. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande. För varje ledamot finns en personlig ersättare. Förordning (2000:749).

Organisation

4 §  Kansligöromålen vid nämnden utförs av personal som är anställd hos Statens pensionsverk.

Verksförordningens tillämpning

5 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på nämnden:

[S2]18 § om myndighetens organisation,

[S3]26 § om ärendenas handläggning,

[S4]29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

[S5]30 § om ärendeförteckning,

[S6]31 § om myndighetens beslut.

6 §  Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9 §§verksförordningen (1995:1322).

Ärendenas handläggning

7 §  Nämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (2000:749).

8 §  Nämnden får i arbetsordning eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

[S2]Beslut som har fattats med stöd av första stycket skall anmälas till nämnden.

9 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 8 § inte behöver föredras.

Förordnanden

10 §  Ledamöterna utses av regeringen för en bestämd tid. Regeringen utser ordförande och vice ordförande. Förordning (2000:749).

11 §  Ordföranden och ytterligare en ledamot utses efter förslag av Arbetsgivarverket.

Verksamhetsberättelse och årlig redovisning

12 §  Nämnden undantas från förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Förordning (2000:613).

13 §  Nämnden skall senast den 15 maj varje år till Regeringskansliet lämna

  1. en årlig redovisning av förmånssystemens intäkter, kostnader och förpliktelser enligt de riktlinjer som finns i ett av regeringen särskilt fattat beslut och
  2. en berättelse över verksamheten under det senaste verksamhetsåret.

Överklagande

14 §  Nämndens beslut får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1999:1170) med instruktion för Nämnden för statens avtalsförsäkringar

Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:584) om ändring i förordningen (1999:1170) med instruktion för Nämnden för statens avtalsförsäkringar

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2000:613) om ändring i förordningen (1999:1170) med instruktion för Nämnden för statens avtalsförsäkringar

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2000:749) om ändring i förordningen (1999:1170) med instruktion för Nämnden för statens avtalsförsäkringar

Omfattning
ändr. 3, 7, 10 §§
Ikraftträder
2000-11-01

Ändring, SFS 2004:378

Omfattning
upph.