Upphävd författning

Förordning (1999:1365) om vilande förtidspension

Departement
Socialadepartementet
Utfärdad
1999-12-16
Ändring införd
SFS 1999:1365 i lydelse enligt SFS 2000:1042
Ikraft
2000-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna förordning ges föreskrifter om vilande förtidspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

2 §  En ansökan enligt 16 kap.14 eller 17 § lagen (1962:381) om allmän försäkring skall göras skriftligen hos den allmänna försäkringskassa som enligt 5 kap.socialförsäkringslagen (1999:799) skall avgöra ett ärende avseende den sökande.

[S2]Ansökan skall göras på blankett som fastställts av Riksförsäkringsverket och skall undertecknas av sökanden. Förordning (2000:1042).

3 §  En begäran enligt 16 kap. 18 § första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring om att en vilandeförklaring skall upphävas skall göras skriftligen hos den försäkringskassa som anges i 2 §. Begäran skall göras på blankett som fastställts av Riksförsäkringsverket och skall undertecknas av den försäkrade.

4 §  När ett beslut om vilandeförklaring av förtidspension upphävs enligt 16 kap. 18 § lagen (1962:381) om allmän försäkring och förtidspensionen åter skall betalas ut skall den första utbetalningen ske från och med månaden näst efter den då anledningen till att upphäva beslutet uppkom.

Ändringar

Förordning (1999:1365) om vilande förtidspension

Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:1042) om ändring i förordningen (1999:1365) om vilande förtidspension

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2001-01-01

Ändring, SFS 2002:986

Omfattning
upph.