Upphävd författning

Socialförsäkringslag (1999:799)

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1999-11-04
Ändring införd
SFS 1999:799 i lydelse enligt SFS 2009:1001
Ikraft
2001-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad 2001:1108 och 2001:1109 har iakttagits.

1 kap. Allmänna bestämmelser

[K1]1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om vem som omfattas av social trygghet genom social försäkring och vissa bidragssystem (socialförsäkringen). Lagen gäller för de försäkringar och bidragssystem som anges i 3 kap.

[S2]Rätten till en förmån skall grundas på bosättning eller förvärvsarbete i Sverige om inte något annat särskilt anges.

[K1]2 §  I de författningar som anges i 3 kap. finns närmare bestämmelser om rätt till förmåner m.m.

[K1]3 §  Frågor om förmåner inom socialförsäkringen handhas av Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Lag (2009:1001).

Prop. 2003/04:69: Ändringen av bestämmelsen i denna paragraf är en konsekvens av att Försäkringskassan träder i stället för Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna.

[K1]4 §  Gemenskapsrätten inom Europeiska unionen (EU) eller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller avtal om social trygghet som ingåtts med andra stater kan medföra begränsningar i tillämpligheten av bestämmelserna i denna lag.

Bosättning i Sverige

[K2]1 §  Vid tillämpning av denna lag skall en person anses vara bosatt i Sverige, om han eller hon har sitt egentliga hemvist här i landet.

[S2]Den som kommer till Sverige och kan antas komma att vistas här under längre tid än ett år skall anses vara bosatt här, om inte synnerliga skäl talar mot det. En utlänning som enligt 4 § andra stycket folkbokföringslagen (1991:481) inte skall folkbokföras skall inte heller anses vara bosatt här.

[S3]En i Sverige bosatt person som lämnar landet skall fortfarande anses vara bosatt här om utlandsvistelsen kan antas vara längst ett år. Lag (2002:1116).

Prop. 2001/02:185: I andra stycket förs en ny bestämmelse in som innebär att en utlänning som inte skall folkbokföras enligt de nya bestämmelserna i 4 § folkbokföringslagen inte heller skall anses bosatt i Sverige vid tillämpningen av denna lag. Därigenom undantas denna grupp från att omfattas av de bosättningsbaserade socialförsäkringsförmånerna. Bakgrunden till bestämmelsen har redovisats i <a href="https://lagen.nu/prop/2001/02:185#S10" ...

 • RÅ 2008:9:Ett barn som fötts i Thailand när hans far bedrivit studiestödsberättigande utbildning där har i ett mål om rätt till barnbidrag ansetts vara bosatt i Sverige.

Särskilda bestämmelser

Statsanställda

[K2]2 §  Den som av en statlig arbetsgivare sänds till ett annat land för arbete för arbetsgivarens räkning skall anses vara bosatt i Sverige under hela utsändningstiden om han eller hon tidigare någon gång varit bosatt i Sverige.

[S2]När en annan stat som arbetsgivare sänder en person till Sverige för arbete för arbetsgivarens räkning skall den personen inte anses vara bosatt i Sverige.

 • RÅ 2008:9:Ett barn som fötts i Thailand när hans far bedrivit studiestödsberättigande utbildning där har i ett mål om rätt till barnbidrag ansetts vara bosatt i Sverige.

Diplomater m.fl.

[K2]3 §  En person som tillhör en annan stats beskickning eller karriärkonsulat eller dess betjäning skall anses vara bosatt i Sverige endast om det är förenligt med bestämmelserna om immunitet och privilegier i de konventioner som anges i 2 och 3 §§ lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Detta gäller även en sådan persons privattjänare.

[S2]En person som på grund av anknytning till en internationell organisation omfattas av bestämmelserna i 4 § lagen om immunitet och privilegier i vissa fall skall anses vara bosatt i Sverige endast i den mån det är förenligt med vad som följer av tillämplig stadga eller avtal som anges i bilagan till den lagen.

 • RÅ 2008:9:Ett barn som fötts i Thailand när hans far bedrivit studiestödsberättigande utbildning där har i ett mål om rätt till barnbidrag ansetts vara bosatt i Sverige.

Biståndsarbetare m.fl.

[K2]4 §  En i Sverige bosatt person som lämnar landet för arbete för arbetsgivarens räkning skall fortfarande anses vara bosatt här, om han eller hon är anställd av

 1. ett svenskt trossamfund eller ett organ som är knutet till ett sådant samfund eller
 2. en svensk ideell organisation som bedriver biståndsverksamhet.

[S2]Första stycket gäller endast om utlandsvistelsen kan antas vara längst fem år.

Utlandsstuderande m.fl.

[K2]5 §  En i Sverige bosatt person som lämnar landet för att studera i ett annat land skall fortfarande anses vara bosatt i Sverige så länge han eller hon genomgår en studiestödsberättigande utbildning eller har utbildningsbidrag för doktorander.

[S2]Den som kommer till Sverige för att studera skall inte anses vara bosatt här. Detta gäller dock inte den som har utbildningsbidrag för doktorander.

 • RÅ 2008:9:Ett barn som fötts i Thailand när hans far bedrivit studiestödsberättigande utbildning där har i ett mål om rätt till barnbidrag ansetts vara bosatt i Sverige.

Familjemedlemmar

[K2]6 §  Vad som sägs om personer som avses i 2-5 §§ gäller även medföljande make samt barn som inte fyllt 18 år. Med make likställs den som utan att vara gift med den utsände lever tillsammans med denne, om de tidigare har varit gifta eller gemensamt har eller har haft barn.

 • RÅ 2008:9:Ett barn som fötts i Thailand när hans far bedrivit studiestödsberättigande utbildning där har i ett mål om rätt till barnbidrag ansetts vara bosatt i Sverige.

Arbete i Sverige

[K2]7 §  Med arbete i Sverige avses vid tillämpning av denna lag förvärvsarbete i verksamhet här i landet.

[S2]Om en fysisk person som bedriver näringsverksamhet har sådant fast driftställe i Sverige som avses i 2 kap. 29 § inkomstskattelagen (1999:1229) skall verksamhet hänförlig dit anses bedriven här i landet. Lag (2000:788).

 • RÅ 2007:83:En Marie Curie-stipendiat som bedrivit forskning vid ett svenskt universitet har ansetts omfattas av den arbetsbaserade socialförsäkringen.

Särskilda bestämmelser

Arbete på fartyg

[K2]8 §  Arbete som sjöman på svenskt handelsfartyg anses som arbete i Sverige. Detta gäller även om arbetet utförs

 1. i anställning på utländskt handelsfartyg som en svensk redare hyr i huvudsak obemannat, om anställningen sker hos redaren eller hos någon arbetsgivare som redaren har anlitat, eller
 2. i anställning hos ägaren till ett svenskt handelsfartyg eller hos någon arbetsgivare som anlitats av ägaren, om fartyget hyrs ut till en utländsk redare i huvudsak obemannat.

[S2]Med sjöman avses den som enligt sjömanslagen (1973:282) skall anses som sjöman.

Utsändning m.m.

[K2]9 §  Arbete utomlands för en arbetsgivare med verksamhet i Sverige skall anses som arbete här i landet, om arbetstagaren är utsänd av arbetsgivaren och arbetet kan antas vara längst ett år.

[S2]När en utländsk arbetsgivare under motsvarande förhållande sänder någon till Sverige för arbete skall arbete i Sverige inte anses föreligga.

[S3]I fall som anges i 2 § gäller första och andra styckena även om utsändningstiden kan antas vara längre än ett år.

Diplomater m.fl.

[K2]10 §  Arbete som utförs av en person som tillhör en annan stats beskickning eller karriärkonsulat skall anses som arbete i Sverige endast om det är förenligt med bestämmelserna om immunitet och privilegier i de konventioner som anges i 2 och 3 §§ lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Detta gäller även en sådan persons privattjänare.

[S2]Ett sådant arbete som medför att en person på grund av anknytning till en internationell organisation omfattas av bestämmelserna i 4 § lagen om immunitet och privilegier i vissa fall skall anses som arbete i Sverige endast i den mån det är förenligt med vad som följer av tillämplig stadga eller avtal som anges i bilagan till den lagen.

Bosättningsbaserad försäkring

[K3]1 §  Den som är bosatt i Sverige är försäkrad för följande förmåner som anges i lagen (1962:381) om allmän försäkring:

 1. ersättning för sjukvård m.m. enligt 2 kap. i fråga om förmåner som beslutas av Försäkringskassan,
 2. föräldrapenning på lägstanivå och grundnivå,
 3. sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning, samt
 4. rehabilitering och särskilt bidrag enligt 22 kap. i fråga om förmåner som beslutas av Försäkringskassan. Lag (2004:780).

Prop. 2000/01:96: Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning tillhör, så som närmare beskrivits i avsnitt 6.2.2, enligt systematiken i denna lag de bosättningsbaserade förmånerna. I denna paragraf har de därför upptagits i förteckningen över förmåner i AFL som en person som är bosatt i Sverige är försäkrad för. Garantiersättning har placerats i punkten 3 i denna förteckning, som i nuvarande lydelse anger folkpension ...

[K3]2 §  Den som är bosatt i Sverige omfattas även av

 1. lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag,
 2. lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag,
 3. lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till personer med funktionshinder,
 4. lagen (1988:1463) om bidrag vid adoption av utländska barn,
 5. lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till ålderspension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn,
 6. lagen (1993:389) om assistansersättning,
 7. lagen (1993:737) om bostadsbidrag,
 8. lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.,
 9. lagen (1996:1030) om underhållsstöd,
 10. lagen (1998:702) om garantipension,
 11. lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag,
 12. lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn i fråga om
 13. lagen (2001:853) om äldreförsörjningsstöd, och
 14. lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd. Lag (2008:152).

Prop. 2007/08:49: Paragrafen behandlas närmare i avsnitt 14.

Genom förslaget slås fast att den som är bosatt i Sverige även omfattas av den nya lagen om statligt tandvårdsstöd. Ändringen är en följd av att nuvarande bestämmelser om tandvård i 2 kap. AFL föreslås upphävas och att ersättning för tandvård enligt de bestämmelserna därmed inte längre omfattas av bestämmelsen i 3 ...

Prop. 2006/07:49: Paragrafen anger de författningar om bosättningsbaserade socialförsäkringsförmåner utanför lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL) som en i Sverige bosatt person omfattas av. Ändringen i punkten 4 innebär en rättelse. Författningens rubrik som anges i punkten ändrades den 1 juli 2006 (SFS 2006:490).

Prop. 2000/01:96: I denna paragraf upptas andra bosättningsbaserade socialförsäkringsförmåner än sådana som regleras i AFL. Sist i uppräkningen har lagts till de

bosättningsbaserade förmånerna enligt lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn och lagen (<a href="https://lagen.nu/2000:462" ...

 • RÅ 2008:9:Ett barn som fötts i Thailand när hans far bedrivit studiestödsberättigande utbildning där har i ett mål om rätt till barnbidrag ansetts vara bosatt i Sverige.

[K3]3 §  Till den som enligt utlänningslagen (2005:716) behöver ha uppehållstillstånd i Sverige får förmåner enligt 1 och 2 §§ utges tidigast från och med den dag då ett sådant tillstånd börjar gälla men inte för längre tid tillbaka än tre månader före det att tillståndet beviljades. Om det finns synnerliga skäl, får förmåner utges även om uppehållstillstånd inte har beviljats.

[S2]Förmåner enligt första stycket betalas inte ut för tid då bistånd enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. har lämnats till den försäkrade om förmånerna är av motsvarande karaktär. Lag (2005:727).

Arbetsbaserad försäkring

[K3]4 §  Den som arbetar i Sverige är försäkrad för följande förmåner enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring:

 1. sjukpenning och havandeskapspenning,
 2. föräldrapenning på grundnivå eller över grundnivå och tillfällig föräldrapenning,
 3. inkomstrelaterad sjukersättning och inkomstrelaterad aktivitetsersättning, samt
 4. rehabilitering och rehabiliteringsersättning enligt 22 kap. i fråga om förmåner som beslutas av Försäkringskassan. Lag (2006:362).

Prop. 2005/06:142: Enligt andra punkten är den som arbetar i Sverige försäkrad för föräldrapenning över lägstanivån och tillfällig föräldrapenning. Lägstanivån skall enligt förslaget i avsnitt 5 höjas till 180 kronor, vilket medför att lägstanivån och grundnivån kommer att sammanfalla beloppsmässigt. Detta föranleder den ändringen i förevarande paragraf att den som arbetar i Sverige är försäkrad för föräldrapenning på lägst grundnivån och ...

Prop. 2000/01:96: Den inkomstrelaterade sjuk- eller aktivitetsersättningen är, som angetts i avsnitt 6.2.1, till sin karaktär en arbetsbaserad förmån. Den skall därför upptas i förteckningen i denna paragraf över sådana förmåner. Punkterna 3 och 4 i paragrafens nuvarande lydelse upptar såväl tilläggspension som ATP-beräknad folkpension i form av förtidspension och efterlevandepension. Ingen av dessa förmåner kommer att finnas kvar efter ...

 • HFD 2012:44:Vid beräkning av föräldrapenning för den som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 och som flyttat till Sverige ska arbete som utförts i land där förordningen är tillämplig beaktas (I och II).
 • RÅ 2007:83:En Marie Curie-stipendiat som bedrivit forskning vid ett svenskt universitet har ansetts omfattas av den arbetsbaserade socialförsäkringen.

[K3]5 §  Den som arbetar i Sverige omfattas även av

 1. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring,
 2. lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård,
 3. lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, och
 4. lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn i fråga om inkomstgrundad efterlevandepension och änkepension med undantag av sådan pension som avses i 2 § 13.Lag (2001:497).

Prop. 2000/01:96: Till förteckningen i denna paragraf över arbetsbaserade förmåner som regleras i annan lagstiftning än AFL har lagts de inkomstgrundade förmånerna i lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn sedan dessa har utgått i 4 §.

Försäkringstid

[K3]6 §  För arbetstagare gäller försäkringen enligt 4 och 5 §§ från och med den första dagen av anställningstiden. För andra gäller försäkringen dock från och med den dag då arbetet har påbörjats.

[S2]Försäkringen upphör att gälla tre månader, eller för sådana förmåner som anges i 4 § 3 ett år, efter den dag då arbetet har upphört av någon annan anledning än ledighet för semester, ferier eller motsvarande uppehåll (efterskyddstid). Försäkringen upphör tidigare än som nu sagts om den enskilde påbörjat arbete i ett annat land och omfattas av motsvarande försäkring i det landet eller om det finns andra särskilda skäl. Lag (2001:497).

Prop. 2000/01:96: Försäkringen för arbetsbaserade förmåner upphör enligt huvudregeln att gälla tre månader efter den dag då arbetet har upphört av någon annan anledning än ledighet för semester, ferier eller motsvarande uppehåll. Denna tidsfrist benämns efterskyddstid. Av skäl som närmare redovisats i avsnitt 6.2.1 bör efterskyddstiden för inkomstrelaterad sjuk- och aktivitetsersättning i stället vara ett år. Denna bestämmelse har tillförts ...

 • HFD 2012:44:Vid beräkning av föräldrapenning för den som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 och som flyttat till Sverige ska arbete som utförts i land där förordningen är tillämplig beaktas (I och II).

[K3]7 §  Om en förmån som avses i 4 eller 5 § utges när försäkringen skall upphöra enligt 6 § andra stycket, fortsätter försäkringen enligt 4 eller 5 § att gälla under den tid för vilken förmånen utges. Lag (2000:1403).

[K3]8 §  Försäkringen för pensioner eller skadeersättningar som avses i 5 § 1, 3 och 4 skall gälla när rätten till en förmån enligt de lagar som anges där kan härledas från ett arbete i Sverige. Detsamma gäller försäkringen för föräldrapenning på grundnivå eller över grundnivå enligt 4 § 2.

[S2]Försäkringen för pensioner enligt första stycket skall också gälla i det fall rätten till förmånen kan härledas från sådan ersättning som anges i 12 och 13 §§. Lag (2006:362).

Prop. 2000/01:96: Hänvisningarna i paragrafens första stycke har ändrats med anledning av att den inkomstrelaterade sjukersättningen och aktivitetsersättningen inte som den ATP-grundade förtidspensionen är förmåner som baseras på intjänade pensionsrättigheter.

[K3]9 §  För biståndsarbetare m.fl. enligt 2 kap. 4 § som till följd av utlandsarbete inte omfattas av den arbetsbaserade försäkringen och som efter utlandstjänstgöringens slut återvänder till Sverige skall efterskyddstiden börja löpa först efter återkomsten, om utlandstjänstgöringen varat längst fem år.

[K3]10 §  Försäkringen enligt 4 eller 5 § fortsätter att gälla efter efterskyddstiden enligt 6 § andra stycket så länge skyddsbestämmelserna om beräkning av sjukpenninggrundande inkomst i 3 kap. 5 § tredje stycket 1-6 lagen (1962:381) om allmän försäkring är tillämpliga. Lag (2000:1403).

Arbetstillstånd

[K3]11 §  Den som enligt utlänningslagen (2005:716) behöver ha arbetstillstånd i Sverige eller ett uppehållstillstånd med motsvarande verkan har inte rätt till förmåner enligt 4 och 5 §§ förrän ett sådant tillstånd har beviljats. Ersättning får därvid utges tidigast från och med den dag då tillståndet börjar gälla men inte för längre tid tillbaka än tre månader före det att tillståndet beviljades.

[S2]Begränsningarna i första stycket gäller inte arbetsskadeersättning enligt 5 § 1.Lag (2005:727).

Speciella försäkringssituationer

[K3]12 §  En person som uppbär inkomstrelaterad sjukersättning eller inkomstrelaterad aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring är försäkrad för inkomstgrundad ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension beräknad på denna ersättning. Lag (2001:497).

Prop. 2000/01:96: I paragrafens nuvarande lydelse anges att en person är försäkrad för intjänande av ålderspensionsrätt om han eller hon har förtidspension som har beräknats utifrån antagandepoäng. Det kan förekomma att en person som aldrig genom arbete varit försäkrad för någon arbetsbaserad förmån, men som har antagandepoängberäknad förtidspension baserad på pensionspoäng för t.ex. vårdbidrag. Utan denna bestämmelse skulle han eller hon inte vara försäkrad för intjänande av ålderspensionsrätt. I den ändrade lydelsen ...

[K3]13 §  Den som uppbär någon av följande förmåner är försäkrad för inkomstgrundad ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, inkomstrelaterad sjukersättning och inkomstrelaterad aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och inkomstrelaterad efterlevandepension enligt lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn:

 1. vårdbidrag, som inte enbart avser merkostnader, enligt 8 § lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag,
 2. dagpenning från arbetslöshetskassa,
 3. aktivitetsstöd till den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program,
 4. utbildningsbidrag för doktorander,
 5. ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF),
 6. dagpenning till totalförsvarspliktiga som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt och till andra som får dagpenning enligt de grunder som gäller för totalförsvarspliktiga, eller
 7. stipendium som enligt 11 kap. 46 § inkomstskattelagen (1999:1229) skall tas upp som intäkt i inkomstslaget tjänst. Lag (2002:633).

Prop. 2000/01:96: Ändringen i denna paragraf innebär att den som inte genom arbete är försäkrad för arbetsbaserade förmåner vid tidpunkten för försäkringsfallet ändå skall vara försäkrad för inkomstrelaterad sjuk- eller aktivitetsersättning om han eller hon då uppbär någon av de i paragrafen uppräknade förmånerna. För fullständighetens skull har här även lagts till att det även gäller försäkring för inkomstrelaterad efterlevandepension.

[K3]14 §  Den som är bosatt i Sverige är försäkrad för pensionsgrundande belopp för barnår enligt 3 kap. lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

[S2]Den som har genomgått grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt är försäkrad för pensionsgrundande belopp för plikttjänstgöring enligt 3 kap. lagen om inkomstgrundad ålderspension.

[S3]Den som är bosatt i Sverige är försäkrad för pensionsgrundande belopp för studier enligt 3 kap. lagen om inkomstgrundad ålderspension. Lag (1999:1413).

[K3]15 §  Den som genomgår utbildning som är förenad med särskild risk för arbetsskada är försäkrad för arbetsskada enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om detta.

Gemensamma bestämmelser

[K3]16 §  Den som, i enlighet med förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, omfattas av lagstiftningen i en annan stat är inte försäkrad för sådana förmåner enligt denna lag som motsvarar förmåner som avses i förordningen.

 • HFD 2012:44:Vid beräkning av föräldrapenning för den som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 och som flyttat till Sverige ska arbete som utförts i land där förordningen är tillämplig beaktas (I och II).

Bosättningsbaserade förmåner

[K4]1 §  För tid då en försäkrad inte vistas i ett land som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz får förmåner som grundas på bosättning utges endast i de fall som avses i 2 och 3 §§. Lag (2001:66).

Prop. 2000/01:55: I 4 kap. 1 § socialförsäkringslagen anges att för tid då en försäkrad vistas i ett land som inte ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får förmåner som grundas på bosättning utges endast i de fall som avses i 2 och 3 §§.

Genom ändringen kommer även försäkrade som vistas i Schweiz att undantas från begränsningsregeln. Ändringen behandlas i avsnitt ...

[K4]2 §  Förmåner får utges om utlandsvistelsen kan antas vara längst sex månader. Äldreförsörjningsstöd får dock utges endast om utlandsvistelsen kan antas vara längst tre månader.

[S2]När det gäller ersättning för sjukvård m.m. enligt 3 kap. 1 § 1 tillämpas särskilda bestämmelser om vård som ges utomlands.

[S3]Förmåner enligt 3 kap. 1 § 3 samt 2 § 6, 11 och 13 utges så länge den försäkrades bosättning i Sverige består enligt 2 kap.Lag (2001:855).

Prop. 2000/01:96: I paragrafen har gjorts dels en hänvisningsändring med hänsyn till att bosättningsbaserade efterlevandeförmåner nu regleras i 3 kap. 2 §, dels den justeringen att ordet pensionsförmåner bytts ut mot ordet förmåner. Detta för att paragrafen skall tillämpas även på sjuk- och aktivitetsersättning i form av garantiersättning, vilka inte är pensionsförmåner.

 • RÅ 2008:9:Ett barn som fötts i Thailand när hans far bedrivit studiestödsberättigande utbildning där har i ett mål om rätt till barnbidrag ansetts vara bosatt i Sverige.

[K4]3 §  Tidsbegränsningen i 2 § första stycket gäller inte sådana statsanställda och deras familjemedlemmar som avses i 2 kap.2 och 6 §§.

[S2]Tidsbegränsningen gäller inte heller familjestöd enligt 3 kap. 1 § 2 eller 2 § 1, 3, 5 och 10 till biståndsarbetare m.fl. och studerande eller deras familjemedlemmar som avses i 2 kap.4-6 §§.

[K4]4 §  Har rätten till en bosättningsbaserad förmån upphört med tillämpning av bestämmelserna om bosättning i 2 kap. eller bestämmelserna om utlandsvistelse i 13 §§, får förmånen efter ansökan hos Försäkringskassan eller, om det gäller ersättning som handhas av Pensionsmyndigheten, hos Pensionsmyndigheten fortsätta att utges om det med hänsyn till omständigheterna skulle framstå som uppenbart oskäligt att dra in förmånen. Lag (2009:1001).

Prop. 2003/04:152: Ändringen i paragrafen innebär att ansökan om förlängd utbetalning av bosättningsbaserade förmåner vid utlandsvistelse i vissa fall framdeles skall göras hos den nya Försäkringskassan mot tidigare en allmän försäkringskassa. Av 3 § lagen (2004:274) med anledning av inrättande av Försäkringskassan följer att även om en sådan ansökan har lämnats till en allmän försäkringskassa ...

Arbetsbaserade förmåner

[K4]5 §  För tid då en försäkrad vistas utomlands får förmåner vid sjukdom, havandeskap, tillfällig vård av barn och rehabilitering enligt 3 kap. 4 § 1, 2 och 4 endast utges i följande fall:

 1. om ett ersättningsfall inträffar utomlands medan den försäkrade där utför sådant arbete som skall anses som arbete i Sverige enligt 2 kap.,
 2. om Försäkringskassan medger att den försäkrade reser till utlandet. Lag (2004:780).

[K4]6 §  Förmåner och skadeersättningar enligt 3 kap. 4 § 3 samt 5 § 1, 3 och 4 utges för tid då den försäkrade vistas utomlands så länge rätten till förmånen består. Detta gäller också i fråga om föräldrapenning på grundnivå eller över grundnivå enligt 3 kap. 4 § 2,

 1. om barnet är bosatt i Sverige, eller
 2. om Försäkringskassan medger det, när ett barn hämtas i samband med adoption. Lag (2006:362).

Gemensamma bestämmelser

[K4]7 §  För utbetalning av en förmån utomlands får krävas bevis om att rätten till förmånen består.

[K4]8 §  Beträffande efterlevandeförmåner skall vad som sägs i detta kapitel om försäkrad gälla den försäkrades efterlevande. Lag (2001:497).

Prop. 2000/01:96: I denna paragraf som är ny anges att bestämmelserna i kapitlet även gäller för de efterlevande eftersom det är den avlidne som är den försäkrade vid efterlevandeförmåner.

[K5]1 §  Den som bosätter sig i Sverige och som inte är folkbokförd här skall anmäla sig till Försäkringskassan. Bosättningsbaserade förmåner enligt 3 kap.1 och 2 §§ får inte utges för längre tid tillbaka än tre månader före den månad då anmälan gjordes eller Försäkringskassan på annat sätt fick kännedom om bosättningen.

[S2]Den som avses i 2 kap. 2 § första stycket och som inte är folkbokförd här skall anmäla sig till Försäkringskassan. Lag (2004:780).

Prop. 2003/04:152: Ändringarna i denna paragraf innebär att anmälan i förekommande fall skall göras till den nya Försäkringskassan mot tidigare en allmän försäkringskassa. Hänvisningarna i första och andra styckena till 5 kap. 4 § och 5 § andra stycket slopas. Den nya Försäkringskassan är en statlig, rikstäckande myndighet. Det ankommer på den nya myndigheten att bestämma om ärendefördelningen inom myndigheten. Bestämmelserna i 5 kap. 4–6 §§ om vilken allmän försäkringskassa som skall fatta beslut skall därför upphävas. ...

[K5]2 §  Arbetsbaserade förmåner enligt 3 kap. 4 § samt 5 §2 och 3 får inte utges för längre tid tillbaka än tre månader före den månad då Försäkringskassan fick kännedom om arbetet.

[S2]En anmälan om arbete i Sverige som görs av den som arbetar här utan att vara bosatt i landet skall lämnas till Försäkringskassan. Lag (2004:780).

Prop. 2003/04:152: Beträffande begränsningen i första stycket av möjligheten till retroaktiva utbetalningar görs en konsekvensändring med anledning av att den nya Försäkringskassan tar över de allmänna försäkringskassornas uppgifter.

Av övergångsbestämmelserna följer att den tid för vilken retroaktiv utbetalning kan ske skall i förekommande räknas från det att den allmänna ...

[K5]3 §  Den som lämnar Sverige för en tid som kan antas ha betydelse för rättten till förmåner enligt 2 eller 4 kap. skall anmäla detta till Försäkringskassan. Lag (2004:780).

4 § Har upphävts genom lag (2004:780).
5 § Har upphävts genom lag (2004:780).
5 a § Har upphävts genom lag (2004:780).
6 § Har upphävts genom lag (2004:780).

[K5]7 §  Vid tillämpningen av denna lag ska följande bestämmelser i lagen (1962:381) om allmän försäkring tillämpas:

[S2]20 kap. 2 a § om provisoriskt beslut,

[S3]20 kap. 4 § om återbetalning,

[S4]20 kap.4 b4 d §§ om ränta,

[S5]20 kap. 8 § om uppgiftsskyldighet för den enskilde,

[S6]20 kap. 9 § om uppgiftsskyldighet för myndigheter och arbetsgivare m.fl.,

[S7]20 kap. 10 § om omprövning av beslut,

[S8]20 kap. 10 a § om ändring av beslut, och

[S9]20 kap.1113 §§ om överklagande av beslut m.m. Lag (2009:1001).

Prop. 2008/09:202: Ordet Försäkringskassans tas bort för att det klart ska framgå att inte bara Försäkringskassan utan också Pensionsmyndigheten ska tillämpa bestämmelserna i 20 kap. 10 och 10a §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Prop. 2003/04:152: I denna paragraf slopas hänvisningen till bestämmelserna i 18 kap. 46 och 47 §§ AFL om Riksförsäkringsverkets tillsyn. Detta är en konsekvens av att den nya Försäkringskassan övertar såväl Riksförsäkringsverkets som de allmänna försäkringskassornas uppgifter. Riksförsäkringsverkets aktiviteter inom ramen för tillsyn kommer att handhas av den nya Försäkringskassan. Dessa aktiviteter kommer emellertid att ingå i denna myndighets kontroll och granskning inom ramen för dess interna styrning.

Prop. 2006/07:49: Paragrafen hänvisar till tillämpliga bestämmelser i AFL. Ändringen i paragrafen omnämns nedan under rubriken Övriga ändringsförslag.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Socialförsäkringslag (1999:799)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
 2. Bestämmelserna i denna lag om personer som lämnar eller kommer till Sverige skall tillämpas även på personer som före den 1 januari 2001 har lämnat respektive kommit till landet.
 3. Har arbete upphört under perioden oktober - december år 2000 skall efterskyddstiden i 3 kap. 6 § andra stycket räknas från lagens ikraftträdande. Lag (2000:381).
 4. Den som vid lagens ikraftträdande uppbär hustrutillägg enligt övergångsbestämmelserna till lagen (1998:708) om upphävande av lagen (1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension, är fortfarande försäkrad för denna förmån.
 5. Har upphävts genom lag (2000:804).
 6. För den som är född år 1937 eller tidigare skall till och med utgången av år 2002 vad som sägs i 3 kap. 1 § 3 och 4 §3 och 4 även gälla folk- och tilläggspension i form av ålderspension. Vidare skall vad som sägs i 3 kap.12 och 13 §§ även gälla tilläggspension i form av ålderspension. Lag (2000:788).
 7. Den som vid utgången av år 2000 uppbär folkpension vid bosättning utomlands skall ha fortsatt rätt till utbetalning av sådan pension enligt äldre bestämmelser i lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Den som vid utgången av år 2002 uppbär folkpension vid bosättning utomlands skall från och med den 1 januari 2003 ha fortsatt rätt till utbetalning av sådan ersättning eller pension som träder i stället för folkpensionen enligt äldre bestämmelser i lagen om allmän försäkring eller enligt 4 kap.4 eller 6 §. Efterlevandestöd till barn beviljas dock endast om det finns sådana skäl att bevilja stödet som avses i 4 kap. 4 §. Lag (2002:1080).
 1. Vid tillämpning av 5 kap. 5 § skall Västra Götalands läns allmänna försäkringskassa under åren 2001 och 2002 avgöra ärenden om pension för sjömän som inte är bosatta i Sverige. Lag (2000:1412).
 2. Har upphävts genom lag (2007:1013).
 3. En efterlevande som vid ingången av år 2003 uppbär eller har rätt till särskild efterlevandepension eller garantipension till sådan pension enligt lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn, omfattas alltjämt av bestämmelserna i 4 kap. Bestämmelserna skall därvid tillämpas som om den efterlevande uppbar omställningspension eller garantipension till sådan pension. Lag (2002:212).
 4. Överenskommelser som är i kraft i förhållande till Sverige och som regeringen före utgången av år 2000 har ingått med främmande makt om utsträckt tillämpning av lagen (1962:381) om allmän försäkring och lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag eller om undantag i vissa fall från vad som är stadgat i de lagarna, skall utan hinder av vad som sägs i socialförsäkringslagen tillämpas även efter år 2000. Lag (2003:302).
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:12, Prop. 1998/99:119, Bet. 1999/2000:SfU3
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (1999:1413) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:96, Prop. 1999/2000:10, Bet. 1999/2000:UbU7
Omfattning
ändr. 3 kap 14 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (1999:1414) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Lag (2000:1402).
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:96, Prop. 1999/2000:10, Bet. 1999/2000:UbU7
Omfattning
ändr. 3 kap 13 §
Ikraftträder
2001-07-01

Lag (2000:381) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:236, Prop. 1999/2000:95, Bet. 1999/2000:SfU12
Omfattning
ändr. 3 p ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:788) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:11, Prop. 1999/2000:138, Bet. 2000/01:SfU4
Omfattning
ändr. 2 kap 7 §; nya 5 kap 5 a §, 6, 7 p övergångsbest.
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:804) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre bestämmelser skall fortsätta att gälla för tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:10, Prop. 1999/2000:127, Bet. 2000/01:SfU3
Omfattning
upph. 5 p övergångsbest.
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2000:1402) om ändring i lagen (1999:1414) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:92, Prop. 2000/01:1, Bet. 2000/01:SfU1
Omfattning
ändr. 3 kap 13 § i 1999:1414, ikrafttr.- och övergångsbest. till 1999:1414

Lag (2000:1403) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft i fråga om 3 kap. 13 § den 1 juli 2001 och i övrigt den 1 januari 2001.
 2. Den äldre lydelsen av 3 kap. 13 § gäller fortfarande i fråga om studiestöd som beviljats enligt den upphävda studiestödslagen (1973:349) eller enligt övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395).
Förarbeten
Rskr. 2000/01:92, Prop. 2000/01:1, Bet. 2000/01:SfU1
Omfattning
ändr. 3 kap 7, 10, 13 §§, 5 kap 5 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:1412) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:93, Prop. 2000/01:16, Bet. 2000/01:SfU6
Omfattning
nya 8, 9 p övergångsbest.

Lag (2001:66) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:137, Prop. 2000/01:55, Bet. 2000/01:UU6
Omfattning
ändr. 4 kap 1 §
Ikraftträder
2002-06-01

Lag (2001:497) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:257, Prop. 2000/01:96, Bet. 2000/01:SfU15
Omfattning
ändr. 3 kap 1, 2, 4, 5, 6, 8, 12, 13 §§, 4 kap 2, 6 §§; ny 4 kap 8 §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2001:855) om ändring i lagen (2001:497) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)

Förarbeten
Rskr. 2001/02:13, Prop. 2000/01:136, Bet. 2001/02:SfU4
Omfattning
ändr. 4 kap 2 § i 2001:497

Lag (2001:856) om ändring i lagen (2001:497) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)

Förarbeten
Rskr. 2001/02:13, Prop. 2000/01:136, Bet. 2001/02:SfU4
Omfattning
ändr. 3 kap 2 § i 2001:497

Lag (2001:1108) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)

Förarbeten
Rskr. 2001/02:84, Prop. 2001/02:1, Bet. 2001/02:SfU1
Omfattning
ändr. 3 kap 1, 4, 8 §§, 4 kap 6 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2001:1109) om ändring i lagen (2001:497) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)

Förarbeten
Rskr. 2001/02:84, Prop. 2001/02:1, Bet. 2001/02:SfU1
Omfattning
ändr. 3 kap 1, 4, 8 §§, 4 kap 6 § i 2001:497

Lag (2001:1120) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)

Förarbeten
Rskr. 2001/02:85, Prop. 2001/02:9, Bet. 2001/02:SfU5
Omfattning
ändr. 5 kap 5, 6 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2001:1121) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)

Förarbeten
Rskr. 2001/02:85, Prop. 2001/02:9, Bet. 2001/02:SfU5
Omfattning
ändr. 5 kap 5, 6 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Ändring, SFS 2002:144

Omfattning
ikrafttr. av 2001:66

Lag (2002:212) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)

Förarbeten
Rskr. 2001/02:215, Prop. 2001/02:84, Bet. 2001/02:SfU12
Omfattning
ändr. 7 p övergångsbest.; ny 10 p övergångsbest.
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2002:633) om ändring i lagen (2001:497) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)

Förarbeten
Rskr. 2001/02:312, Prop. 2001/02:161, Bet. 2001/02:UbU15
Omfattning
ändr. 3 kap 13 § i 2001:497

Lag (2002:1080) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)

Förarbeten
Rskr. 2002/03:48, Prop. 2002/03:2, Bet. 2002/03:SfU5
Omfattning
ändr. 7 p övergångsbest. till 2002:212

Lag (2002:1116) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)

Förarbeten
Rskr. 2002/03:47, Prop. 2001/02:185, Bet. 2002/03:SfU4
Omfattning
ändr. 2 kap 1 §
Ikraftträder
2003-01-15

Lag (2003:302) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)

Förarbeten
Rskr. 2002/03:184, Prop. 2002/03:61, Bet. 2002/03:SfU9
Omfattning
ny 11 p i övergångs.best.
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2004:276) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:210, Prop. 2003/04:69, Bet. 2003/04:SfU13
Omfattning
ändr. 1 kap 3 §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2004:481) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:250, Prop. 2003/04:96, Bet. 2003/04:SfU14
Omfattning
ändr. 4 kap 5 §
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:780) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
 2. Vid tillämpning av bestämmelserna i 5 kap. 1 § första stycket och 2 § första stycket om tid för vilken utbetalning av förmåner kan ske skall beaktas även tid under vilken den allmänna försäkringskassan har haft kännedom om bosättningen respektive arbetet.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:8, Prop. 2003/04:152, Bet. 2004/05:SfU4
Omfattning
upph. 5 kap 4, 5, 6 §§, rubr. närmast före 5 kap 1, 4, 7 §§; ändr. 3 kap 1, 4 §§, 4 kap 4, 5, 6 §§, 5 kap 1, 2, 3, 7 §§, rubr. närmast före 5 kap
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2005:727) om ändring socialförsäkringslagen (1999:799)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:1, Prop. 2004/05:170, Bet. 2004/05:SfU17
Omfattning
ändr. 3 kap 3, 11 §§
Ikraftträder
2006-03-31

Lag (2006:362) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om föräldrapenning för barn som är födda före den 1 juli 2006, varvid beloppet för lägstanivån skall beräknas enligt 4 kap. 6 § första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring i dess lydelse före den 1 juli 2006.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:266, Prop. 2005/06:142, Bet. 2005/06:SfU15
Omfattning
ändr. 3 kap 4, 8 §§, 4 kap 6 §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2007:209) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
 2. De nya bestämmelserna i 5 kap. 7 § tillämpas första gången på sådana återkrav som har beslutats av Försäkringskassan efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:134, Prop. 2006/07:49, Bet. 2006/07:SfU6
Omfattning
ändr. 3 kap 2 §, 5 kap 7 §
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2007:1013) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)

Förarbeten
Rskr. 2007/08:13, Prop. 2006/07:117, Bet. 2007/08:SfU3
Omfattning
upph. p 9 övergångsbest
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2008:152) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)

Förarbeten
Rskr. 2007/08:145, Prop. 2007/08:49, Bet. 2007/08:SoU9
Omfattning
ändr. 3 kap 2 §
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2009:1001) om ändring i socialförsäkringslagen (1999:799)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:4, Prop. 2008/09:202, Bet. 2009/10:SfU3
Omfattning
ändr. 1 kap. 3 §, 4 kap. 4 §, 5 kap. 7 §
Ikraftträder
2010-01-01

Ändring, SFS 2010:111

Omfattning
upph.