Lag (1999:1377) om tillfällig avgift för stöd till småskalig elproduktion

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1999-12-20
Ändring införd
SFS 1999:1377
Ikraft
2000-01-01
Tidsbegränsad
2001-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Den som innehar nätkoncession och vars ledning är ansluten till stamnätet skall till Affärsverket svenska kraftnät betala en tillfällig avgift för att finansiera statligt stöd till småskalig elproduktion. Utlandsförbindelse grundar dock ingen avgiftsskyldighet.

2 §  Avgift som avses i 1 § uppgår till 0,2 öre för varje kilowattimme som under år 2000 tagits ut från stamnätet i koncessionshavarens anslutningspunkter.

3 §  Avgiften beräknas kvartalsvis och betalas i efterskott senast två månader efter utgången av det kalenderkvartal avgiften avser.

Ändringar

Lag (1999:1377) om tillfällig avgift för stöd till småskalig elproduktion

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:115, Prop. 1999/2000:1, Bet. 1999/2000:NU3
Ikraftträder
2000-01-01