Förordning (1999:154) om rätt för Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) att verkställa legaliseringar

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1999-03-18
Ändring införd
SFS 1999:154 i lydelse enligt SFS 2004:995
Ikraft
1999-05-01
Upphäver
Förordning (1992:262) om rätt för Utrikesdepartementet att verkställa legalisering
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) får utfärda intyg om att en tjänsteman eller någon annan, vars befogenhet är angiven i föreskrifter eller på något liknande sätt, har undertecknat en viss handling samt att han eller hon vid tiden för undertecknandet hade en sådan befattning som gav rätt att utfärda handlingen (legalisering).
För varje legalisering tas en avgift ut. Om internationell hänsyn eller sedvänja kräver det, får Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) dock besluta att staten skall stå för kostnaden. För avgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 20-24 §§avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass A tillämpas. Förordning (2004:995).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1999:154) om rätt för Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) att verkställa legaliseringar

Ikraftträder
1999-05-01

Förordning (2001:174) om ändring i förordningen (1999:154) om rätt för Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) att verkställa legaliseringar m.m.

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2001-06-01

Förordning (2004:995) om ändring i förordningen (1999:154) om rätt för Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) att verkställa legaliseringar m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005. I ärenden om intyg enligt Haagkonventionen den 5 oktober 1961 om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar (apostille) som kommit in till Regeringskansliet före den dagen skall dock förordningen tillämpas i dess äldre lydelse.
Omfattning
ändr. författningsrubr., ändr.
Ikraftträder
2005-01-01