Upphävd författning

Lag (1999:163) om penningtvättsregister

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1999-03-11
Ändring införd
SFS 1999:163 i lydelse enligt SFS 2004:1187
Ikraft
1999-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag gäller utöver personuppgiftslagen (1998:204) vid behandling av personuppgifter i fråga om sådan penningtvätt som avses i 1 § lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt (penningtvättsregister).

2 §  Fysiska eller juridiska personer som avses i 2 § första stycket samt 2 a och 2 b §§ lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt får föra penningtvättsregister över sådana uppgifter som den fysiska eller juridiska personen lämnat med stöd av 9 § andra stycket nämnda lag. Lag (2004:1187).

Prop. 2003/04:156: I paragrafen har en hänvisning till 2 § penningtvättslagen ändrats så att möjligheten att föra ett penningtvättsregister skall gälla för samtliga fysiska och juridiska personer som enligt nämnda bestämmelse omfattas av penningtvättslagens tillämpningsområde. Dessa beskrivs i 2 § första stycket, 2 a och 2 b §§ penningtvättslagen.

Ändamål

3 §  Penningtvättsregister får föras av en fysisk eller juridisk person som avses i 2 §

  1. för att förhindra att den fysiska eller juridiska personen medverkar vid transaktioner som utgör penningtvätt enligt 1 § lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt, och
  2. för att den fysiska eller juridiska personen skall kunna uppfylla uppgiftsskyldigheten i 9 § andra stycket samma lag. Lag (2004:1187).

Prop. 2003/04:156: I paragrafen har den ändringen gjorts att begreppet ”företag” har ersatts med ”fysisk eller juridisk person”. Ett penningtvättsregister får innehålla identitetsuppgifter avseende fysiska och juridiska personer som rapporterats till Finanspolisen samt de övriga uppgifter som lämnats med stöd av 9 § andra stycket penningtvättslagen. Enligt kasinolagen finns redan en skyldighet att för den som anordnar kasinospel att föra ett register ...

Innehåll

4 §  Ett penningtvättsregister får endast innehålla

  1. namn, person- eller organisationsnummer och adress,
  2. kontonummer eller motsvarande, samt
  3. de övriga uppgifter som lämnats med stöd av 9 § andra stycket lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt.

Information till den registrerade

5 §  Uppgifter ur penningtvättsregister får inte lämnas ut till den registrerade.

Gallring

6 §  En uppgift i penningtvättsregistret skall gallras

  1. om den myndighet som avses i 9 § lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt beslutar att inte inleda eller att lägga ned utredningen om penningtvätt,
  2. om en förundersökning har avslutats utan att åtal väckts med anledning av de lämnade uppgifterna,
  3. om en domstol har meddelat dom eller beslut som vunnit laga kraft med anledning av de lämnade uppgifterna, eller
  4. senast ett år efter det att uppgifter lämnats med stöd av 9 § andra stycket nämnda lag.

Samkörning

7 §  En fysisk eller juridisk persons penningtvättsregister får inte samköras med motsvarande register hos någon annan. Lag (2004:1187).

Prop. 2003/04:156: I paragrafen har den ändringen gjorts att begreppet ”företag” har ersatts med ”fysisk eller juridisk person”.

Rättelse och skadestånd

8 §  Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag.

Tystnadsplikt

9 §  Den som är verksam hos en fysisk eller juridisk person som avses i 2 § får inte obehörigen röja uppgift i penningtvättsregister.

[S2]Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken skall inte följa för den som bryter mot förbudet i första stycket. Lag (2004:1187).

Prop. 2003/04:156: I paragrafen har den ändringen gjorts att begreppet ”företag” har ersatts med ”fysisk eller juridisk person”.

Ändringar

Lag (1999:163) om penningtvättregister

Förarbeten
Rskr. 1998/99:134, Prop. 1998/99:19, Bet. 1998/99:JuU8
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (2004:1187) om ändring i lagen (1999:163) om penningtvättsregister

Förarbeten
Rskr. 2004/05:70, Prop. 2003/04:156, Bet. 2004/05:JuU7
Omfattning
ändr. 2, 3, 7, 9 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Ändring, SFS 2009:62

Omfattning
upph.