Förordning (1999:234) om särskilda lärarutbildningar

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1999-04-15
Ändring införd
SFS 1999:234
Ikraft
1999-06-01
Tidsbegränsad
2001-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Tillämpningsområde

1 §  I denna förordning finns det bestämmelser om högskoleutbildningar som anordnas med särskilda medel och som syftar till att studenterna skall avlägga grundskollärarexamen eller gymnasielärarexamen. Examen skall avse undervisning i matematik eller naturvetenskapliga eller tekniska ämnen.

[S2]Examen får dock avse undervisning i något annat ämne, om det behövs för att ett ökat antal studenter skall få en utbildning som är avsedd för den undervisning som de i huvudsak skall bedriva efter examen. Vilka ämnen detta skall gälla beslutas av det universitet eller den högskola som anordnar utbildningen.

[S3]Av det antal sökande som ett universitet eller en högskola antar till utbildning enligt denna förordning får högst en femtedel antas för examen som inte avser undervisning i matematik eller naturvetenskapliga eller tekniska ämnen.

2 §  Utbildningarna skall anordnas vid de statliga universitet och högskolor som regeringen bestämmer.

3 §  Högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100) skall tillämpas på utbildningarna, om inte något annat följer av denna förordning.

Behörighet

4 §  För behörighet till utbildning gäller 5 och 6 §§ i denna förordning i stället för bestämmelserna om grundläggande och särskild behörighet i 7 kap.4 och 6-9 §§högskoleförordningen (1993:100).

5 §  När utbildningen syftar till examen för undervisning i matematik eller naturvetenskapliga eller tekniska ämnen, är sökanden behörig, om han eller hon har

 1. en högskoleutbildning i matematik eller något naturvetenskapligt eller tekniskt ämne men saknar lärarexamen, eller
 2. en lärarexamen utan ämnet matematik eller något naturvetenskapligt eller tekniskt ämne.

[S2]När utbildningen syftar till examen för undervisning i något annat ämne än sådana som anges i första stycket, är sökanden behörig, om han eller hon

 1. saknar en svensk lärarexamen, och
 2. på grund av tidigare högskoleutbildning och arbetslivs- erfarenhet har förutsättningar att avlägga en grundskollärar- examen eller en gymnasielärarexamen för undervisning i ämne som utbildningen avser.

[S3]Behörig är också den sökande som har en annan lärarexamen än en grundskollärarexamen eller en gymnasielärarexamen utan ett sådant ämne som anges i första stycket eller utan ett sådant ämne som avses i andra stycket.

6 §  Utöver vad som följer av 5 § gäller att sökanden skall ha gått igenom högskoleutbildning i sådan omfattning att grundskollärarexamen eller gymnasielärarexamen med ämne som avses i 5 § första eller andra stycket kan avläggas genom utbildning enligt denna förordning. Med högskoleutbildning jämställs motsvarande kunskaper som sökanden har förvärvat inom eller utom landet.

Urval

7 §  Vid urval skall användas följande urvalsgrunder i stället för de som anges i 7 kap.10 § andra och fjärde styckena samt 11-16 b §§högskoleförordningen (1993:100):

 1. andra särskilda prov än sådant högskoleprov som avses i 7 kap. 17 § högskoleförordningen,
 2. tidigare utbildning, och
 3. arbetslivserfarenhet.

[S2]Universitetet eller högskolan bestämmer vilka urvalsgrunder som skall användas.

Utbildningarna

8 §  Antagning till utbildningarna görs till höstterminen 1999. Utbildningarna skall anordnas på högst halvtid och pågå längst till och med vårterminen 2001.

[S2]Utbildningarna skall planeras med hänsyn till varje students tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet.

9 §  Bestämmelserna i 7 kap. 20 § högskoleförordningen (1993:100) skall inte gälla för utbildningarna.

Redovisning av studier

10 §  Förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor skall tillämpas på utbildningarna.

Överklagande

11 §  Till Överklagandenämnden för högskolan får följande beslut av ett universitet eller en högskola överklagas, nämligen

 1. beslut om att en sökande inte uppfyller kraven på behörighet för att bli antagen till sådan utbildning som avses i denna förordning,
 2. beslut att inte göra undantag från behörighetsvillkoren i fall som avses i 7 kap. 3 § andra meningen högskoleförordningen (1993:100),
 3. beslut om tillgodoräknande av kurs, och
 4. avslag på en students begäran att få ut examensbevis eller utbildningsbevis.

Ändringar

Förordning (1999:234) om särskilda lärarutbildningar

Ikraftträder
1999-06-01