Upphävd författning

Förordning (1999:241) med instruktion för Harpsundsnämnden

Departement
Statsrådsberedningen
Utfärdad
1999-04-22
Ändring införd
SFS 1999:241 i lydelse enligt SFS 2006:1106
Ikraft
1999-07-01
Upphäver
Förordning (1989:1073) med instruktion för Harpsundsnämnden
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Harpsundsnämnden har till uppgift att leda driften av jordbruket och skogsbruket samt skötseln av trädgård och park vid statens egendom Harpsund. Nämnden svarar dock inte för underhåll av huvudbyggnaden och tillhörande flygelbyggnader.

Sammansättning

2 §  Nämnden består av lägst tre och högst fem personer. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

Verksförordningens tillämpning

3 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på nämnden:

[S2]2 § om behörighet att företräda staten vid domstol, och

[S3]18 § om interna föreskrifter.

4 §  Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9 §§verksförordningen (1995:1322).

Ärendenas handläggning

5 §  Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt avgörs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

6 §  Nämnden får i arbetsordning eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller till någon som tjänstgör hos nämnden att avgöra ärenden som är av sådan mindre vikt att de inte behöver prövas av nämnden.

Förordnande av ledamöter

7 §  Regeringen utser ordförande, vice ordförande och andra ledamöter för en bestämd tid.

Ekonomiskt resultat

8 §  Om verksamheten resulterat i ett överskott, skall nämnden, efter eventuell avsättning för investeringar, betala in överskottet till Statens fastighetsverk senast sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Undantag från andra bestämmelser

9 §  Kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) och förordningen (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning skall inte tillämpas på nämnden. Förordning (2006:1106).

Överklagande

10 §  Nämndens beslut får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1999:241) med instruktion för Harpsundsnämnden

Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (2006:1106) om ändring i förordningen (1999:241) med instruktion för Harpsundsnämnden

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2007-01-01

Ändring, SFS 2007:1227

Omfattning
upph.