Upphävd författning

Förordning (1999:249) med instruktion för Distansutbildninsmyndigheten

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1999-04-15
Ändring införd
SFS 1999:249 i lydelse enligt SFS 2001:1212
Ikraft
1999-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Distansutbildningsmyndigheten skall främja utvecklingen och användningen av en distansutbildning som grundas på informations- och kommunikationsteknik (IT-stödd distansutbildning). Myndighetens verksamhet skall avse högskolan i hela landet. Förordning (2001:1212).

2 §  Distansutbildningsmyndigheten skall särskilt

 1. fördela medel till och på annat sätt stödja projekt inom högskolan vilka syftar till att utveckla IT-stödd distansutbildning,
 2. fördela särskilda högskoleplatser inom IT-stödd distansutbildning och fördela medel till sådana platser,
 3. följa upp och utvärdera IT-stödda distansutbildningsprojekt,
 4. vara nätburen informationscentral för IT-stödd distansutbildning,
 5. följa den IT-stödda distansutbildningens utveckling,
 6. följa den medietekniska utveckling som har betydelse för en IT-stödd distansutbildning och informera om utvecklingen,
 7. följa den internationella forskningen och det internationella utvecklingsarbetet inom IT-stödd distansutbildning och informera om forskningen och arbetet,
 8. informera i utlandet om den IT-stödda distansutbildning som bedrivs i Sverige, och
 9. på uppdrag av regeringen fullgöra andra uppgifter som rör IT-stödd distansutbildning.

[S2]Sådana högskoleplatser som avses i första stycket 2 får fördelas mellan statliga universitet och högskolor samt sådana enskilda utbildningsanordnare som har tillstånd enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina. Förordning (2001:1212).

3 §  Distansutbildningsmyndigheten skall samverka med sådana myndigheter och sammanslutningar som har verksamhet med anknytning till distansutbildning och regionalpolitik.

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Distansutbildningsmyndigheten med undantag av 2 §, 4 § andra stycket, 5, 19, 20 och 32-34 §§.

Myndighetens ledning

5 §  Distansutbildningsmyndighetens generaldirektör är chef för myndigheten.

[S2]Vid Distansutbildningsmyndigheten finns det också en styrelse som består av en ordförande, generaldirektören och högst nio andra ledamöter. Styrelsen utser vice ordförande inom sig.

6 §  Utöver vad som anges i 11-13 §§verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen besluta om

 1. verksamhetens övergripande inriktning,
 2. skiljande från annan anställning än provanställning eller från uppdrag, och
 3. disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning.

Planeringsråd

7 §  Vid Distansutbildningsmyndigheten skall det finns ett planeringsråd för högskolan. Rådet skall bestå av en ordförande och högst fyra andra ledamöter.

[S2]Planeringsrådet skall på styrelsens uppdrag bereda ärenden som skall avgöras av styrelsen eller fullgöra liknande uppgifter. Förordning (2001:1212).

Handläggning av ärenden

8 §  Frågor om stöd och om högskoleplatser avgörs av styrelsen. Styrelsen får dock i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till generaldirektören eller till planeringsrådet att avgöra sådana ärenden och ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av styrelsen.

[S2]Generaldirektören får överlåta åt någon annan anställd att avgöra ärenden. Förordning (2001:1212).

Förordnanden och anställningar

9 §  Ordföranden och andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för högst tre år.

10 §  Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen. Andra anställningar beslutas av Distansutbildningsmyndigheten.

11 §  Ordföranden och andra ledamöter i planeringsrådet utses av styrelsen. Ordföranden skall därvid utses bland ledamöterna i Distansutbildningsmyndighetens styrelse. Förordning (2001:1212).

Överklagande

12 §  Distansutbildningsmyndighetens beslut om stöd och om högskoleplatser får inte överklagas. I övrigt gäller om överklagande 35 § verksförordningen (1995:1322).

Ändringar

Förordning (1999:249) med instruktion för Distansutbildningsmyndigheten

Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (2001:1212) om ändring i förordningen (1999:249) med instruktion för Distansutbildningsmyndigheten

Förarbeten
Rskr. 2001/02:98, Prop. 2001/02:15, Bet. 2001/02:UbU4
Omfattning
ändr. 1, 2, 7, 8, 11 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:27) om upphävande av förordningen (1999:249) med instruktion för Distansutbildningsmyndigheten

Förarbeten
Rskr. 2001/02:98, Prop. 2001/02:15, Bet. 2001/02:UbU4
Omfattning
upph.