Upphävd författning

Förordning (1999:344) om statligt bidrag till teknikupphandling av energieffektiv teknik och ny energiteknik

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1999-05-27
Ändring införd
SFS 1999:344
Ikraft
1999-07-01
Upphäver
Förordning (1988:806) om statligt stöd till teknikupphandling
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Enligt denna förordning får bidrag lämnas för att stimulera till utveckling och introduktion av energieffektiv teknik. Bidrag får även lämnas för utveckling av ny energiteknik i fullskale- eller demonstrationsanläggningar. Bidraget får avse teknik där det förväntade resultatet innebär ett mer effektivt utnyttjande av energi i såväl produktions- som konsumtionsledet.

[S2]För att bidrag skall lämnas krävs att ett teknikupphandlingsförfarande utnyttjas.

[S3]Bidrag lämnas om det finns medel.

2 §  I förordningen avses med

[S2]teknikupphandling: en upphandling av sådana produkter eller system för vilka utvecklingen av ny teknik är nödvändig för att beställarens krav skall uppfyllas eller en produktionsprocess i vilken tekniken tas fram,

[S3]små och medelstora företag: företag som har färre än 250 anställda och antingen en årsomsättning på högst 40 miljoner euro eller en balansomslutning på högst 27 miljoner euro och som till mindre än 25 procent ägs av ett eller flera företag som inte motsvarar dessa begränsningar,

[S4]vinstdrivande verksamhet: offentlig eller privat verksamhet som bedrivs med vinstsyfte eller som faktiskt bedrivs med vinst, oavsett verksamhetens karaktär.

3 §  Ett beslut om bidrag skall förenas med de villkor som behövs med hänsyn till bidragets ändamål.

4 §  Bidrag lämnas till en enskild beställare eller en grupp av beställare. I en sådan grupp får även användare ingå. En beställare eller användare får företrädas av en intresseorganisation, en inköpsorganisation eller ett energiföretag.

[S2]Bidrag kan lämnas till leverantören av sådana varor, tjänster eller system som blivit föremål för teknikupphandling, om det finns särskilda skäl med hänsyn till leverantörens kostnad för att delta i teknikupphandlingen.

Förutsättningar för bidrag

5 §  Som villkor för stödet skall gälla att bidragsmottagaren efter anmaning skall lämna en skriftlig redovisning till Statens energimyndighet för den verksamhet bidraget gäller. Dessa uppgifter får efter prövning av energimyndigheten helt eller delvis göras offentliga.

[S2]Upphandlingen skall slutföras inom den tid som energimyndigheten bestämmer.

Bidragets storlek

6 §  Bidrag får lämnas med högst 30 procent av merkostnaden för investeringar som sker på grund av teknikupphandlingen och som inte berättigar till stöd enligt 7 §.

[S2]Om bidraget lämnas till små och medelstora företag får den angivna bidragsnivån höjas med 10 procentenheter.

7 §  Bidrag får lämnas för

  1. merkostnader för framtagande av en kravspecifikation,
  2. merkostnader för provning av den produkt eller system som upphandlas,
  3. merkostnader för utvärdering av nya produkt- eller systemlösningar som identifierats i teknikupphandlingen, samt
  4. merkostnader för att undersöka de tekniska förutsättningarna för att uppfylla identifierade beställarkrav.

[S2]Bidrag får lämnas med högst 50 procent av kostnaderna enligt första stycket. Det sammanlagda stöd som lämnas till ett och samma företag under en följd av tre år och som inte omfattas av en av Europeiska gemenskapernas kommission godkänd stödordning, får uppgå till högst 100 000 euro och lämnas med de begränsningar som följer av kommissionens meddelande om försumbart stöd2.

[S3]Om stöd lämnas till annan verksamhet än vinstdrivande får bidraget uppgå till högst 80 procent av kostnaderna enligt första stycket.

8 §  Det sammanlagda bidrag som lämnas till en leverantör enligt 4 § andra stycket får inte överstiga det i 7 § andra stycket angivna beloppet för försumbart stöd.

9 §  När stödets storlek bestäms skall hänsyn tas till om annan offentlig finansiering lämnats för samma ändamål. Det totala stöd som lämnas för en åtgärd får inte överstiga de stödnivåer som anges i 6 och 7 §§.

[S2]Den som ansöker om bidrag enligt denna förordning skall i samband med ansökan upplysa om annat offentligt finansieringsstöd som söks eller erhållits.

Förfarandet i bidragsärenden

10 §  Frågor om bidrag prövas av Statens energimyndighet.

[S2]En ansökan om bidrag skall vara skriftlig och ges in till energimyndigheten. Ansökan skall innehålla de uppgifter som myndigheten bestämmer.

11 §  Vid prövningen av frågan om bidrag skall hänsyn tas till projektets betydelse för omställningen av energisystemet samt projektets konsekvenser för miljön.

[S2]Innan stöd lämnas till sådana verksamheter som omfattas av Europeiska gemenskapernas särskilda branschregler skall det godkännas av Europeiska gemenskapernas kommission.

[S3]Statens energimyndighet skall bevaka statens rätt i förhållande till mottagare av bidrag.

12 §  Bidraget betalas ut senast när teknikupphandlingen har slutförts.

[S2]Statens energimyndighet får meddela närmare föreskrifter om tidpunkten och sättet för utbetalning av bidraget.

13 §  Statens energimyndighet får besluta att ett utbetalt bidrag helt eller delvis skall krävas åter om

  1. bidraget beviljats på grund av oriktiga eller ofullständiga uppgifter av den sökande,
  2. bidragstagaren på ett allvarligt sätt bryter mot villkor som gäller för bidraget, eller
  3. om annat sådant förhållande inträffar som innebär att bidragstagaren med hänsyn till syftet med bidraget inte bör få ha detta kvar.

Övriga bestämmelser

14 §  Beslut av Statens energimyndighet enligt denna förordning får inte överklagas.

15 §  Statens energimyndighet får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1999:344) om statligt bidrag till teknikupphandling av energieffektiv teknik och ny energiteknik

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1999, då förordningen (1988:806) om statligt stöd till teknikupphandling skall upphöra att gälla.
  2. Den upphävda förordningen skall dock tillämpas i ärenden där ansökan inkommit till Statens energimyndighet före den 1 juli 1999 och i fråga om bidrag som har beslutats enligt den förordningen.
Förarbeten
Rskr. 1996/97:272, Prop. 1996/97:84, Bet. 1996/97:NU12
Ikraftträder
1999-07-01

Ändring, SFS 2003:564

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för ansökningar om bidrag som inkommit till Statens energimyndighet före den 1 oktober 2003 och i fråga om bidrag som beslutats enligt den förordningen.
Omfattning
upph.