Upphävd författning

Lag (1999:459) om ändring av tillstånd att bedriva verksamhet med kooperativ hyresrätt

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1999-06-03
Ändring införd
SFS 1999:459
Ikraft
1999-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen får i fråga om en ekonomisk förening som bedriver verksamhet med stöd av tillstånd enligt 1 § lagen (1986:1242) om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt2 besluta att
  1. utvidga tillståndet till att avse även en annan fastighet eller göra någon annan ändring av tillståndet, samt
  2. lämna ett sådant medgivande eller ställa ett sådant villkor som sägs i 3 § lagen om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt.
Ett beslut enligt första stycket får meddelas endast om den kommun i vilken föreningen bedriver sin verksamhet har tillstyrkt ändringen av verksamheten.

Ändringar

Lag (1999:459) om ändring av tillstånd att bedriva verksamhet med kooperativ hyresrätt

Förarbeten
Rskr. 1998/99:217, Prop. 1998/99:101, Bet. 1998/99:BoU10
Ikraftträder
1999-07-01

Ändring, SFS 2002:93

Omfattning
upph.