Lag (1986:1242) om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1986-12-11
Ändring införd
SFS 1986:1242 i lydelse enligt SFS 1997:65
Ikraft
1987-01-01
Tidsbegränsad
1999-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Enligt denna lag får regeringen försöksvis lämna ekonomiska föreningar tillstånd att utan hinder av bestämmelserna i 1 kap. 8 § bostadsrättslagen (1991:614) bedriva verksamhet i vilken föreningen tillämpar villkor som innebär att det med andelsrätt i föreningen följer en rätt att hyra bostadslägenhet (kooperativ hyresrätt). Lag (1991:626).

2 §  Tillstånd får lämnas om den kommun i vilken föreningen skall bedriva sin verksamhet tillstyrker denna och om föreningens stadgar föreskriver att minst en av kommunen utsedd ledamot och suppleant för denne skall ingå i föreningens styrelse.

3 §  Om tillstånd lämnas, får regeringen

 1. medge föreningen rätt att tillämpa villkor som avviker från 12 kap. 15 § andra stycket första meningen och 19 §jordabalken,
 2. medge undantag från tillämpningen av 12 kap. 18 a § första - femte styckena och 18 b - 18 h §§ jordabalken och hyresförhandlingslagen (1978:304) i fråga om hus som föreningen förvaltar,
 3. ställa sådana villkor för föreningens verksamhet att syftet med försöksverksamheten kan uppnås. Lag (1997:65).

3 a §  Bestämmelsen i 12 kap. 45 § första stycket 1 jordabalken om vissa upplåtelser av bostadslägenheter i andra hand gäller inte för hyresrätt som upplåts av en förening som fått tillstånd enligt 1 §. Lag (1993:401).

4 §  Kommunen skall fortlöpande följa försöksverksamheten och på begäran av regeringen lämna sådana uppgifter som behövs för att verksamheten skall kunna utvärderas.

[S2]Kommunen skall bistå föreningar som har lämnats tillstånd enligt denna lag med behövliga råd och upplysningar.

5 §  Regeringens tillstånd eller kommunens tillstyrkan enligt denna lag skall inte utgöra någon förutsättning för att registrera en ekonomisk förening som avser att bedriva verksamhet med kooperativ hyresrätt. Lag (1991:626).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1986:1242) om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987 och gäller till utgången av år 1996.
  Vad regeringen i tidigare meddelade tillståndsbeslut har föreskrivit om undantag från bostadssaneringslagen (1973:531) skall i stället avse undantag från 12 kap. 18 a 18 c §§ jordabalken.
  Tillstånd som har meddelats enligt denna lag skall fortfarande gälla efter utgången av lagens giltighetstid. Lag (1994:1583).
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:37
  Ikraftträder
  1987-01-01

Lag (1991:626) om ändring i lagen (1986:1242) om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:92
  Omfattning
  ändr. 1 §, övergångsbest.; ny 5 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1993:401) om ändring i lagen (1986:1242) om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:350, Prop. 1992/93:115, Bet. 1992/93:BoU24
  Omfattning
  ny 3 a §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1993:1336) om ändring i lagen (1986:1242) om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:42, Prop. 1993/94:28, Bet. 1993/94:BoU5
  Omfattning
  ändr. övergångsbest.

Lag (1994:826) om fortsatt giltighet av lagen (1986:1242) om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:373, Prop. 1993/94:239, Bet. 1993/94:BoU21
  Omfattning
  forts. giltighet
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:1583) om ändring i lagen (1986:1242) om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:90, Prop. 1994/95:64, Bet. 1994/95:BoU7
  Omfattning
  ändr. 3 §, övergångsbest.; omtryck
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1996:990) om fortsatt giltighet av lagen (1986:1242) om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:3, Prop. 1995/96:212, Bet. 1996/97:BoU2
  Omfattning
  forts. giltighet

Lag (1997:65) om ändring i lagen (1986:1242) om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 1997. Vad regeringen i tidigare meddelade tillståndsbeslut har föreskrivit om undantag från bostadssaneringslagen (1973:531) eller från 12 kap.18 a - 18 c §§jordabalken skall i stället avse undantag från 12 kap. 18 a § första - femte styckena och 18 b - 18 h §§.
Förarbeten
Rskr. 1996/97:143
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1997-04-01