Upphävd författning

Förordning (1999:561) med instruktion för Statens musiksamlingar

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1999-06-03
Ändring införd
SFS 1999:561
Ikraft
1999-07-01
Upphäver
Förordning (1988:1184) med instruktion för Statens musiksamlingar
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens musiksamlingar är en central myndighet på musikens område. Den har till grundläggande uppgift att dokumentera, samla in, vårda, bevara, beskriva och hålla levande musikens kulturarv och därigenom främja musikintresset, musikvetenskapen och den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden.

[S2]Myndigheten skall hålla dokumentation och samlingar tillgängliga för undervisning, forskning och annat studium, bl.a. genom utlåning, programverksamhet, utställningar och publikationer. Myndigheten skall bedriva egen forskning samt delta i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde.

[S3]Myndigheten skall verka för svenskt musikliv genom att bidra till att skapa goda förutsättningar för framförande och annan spridning av musik.

2 §  Statens musiksamlingar skall särskilt

  1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar och den dokumentation i övrigt som finns hos myndigheten,
  2. på begäran lämna myndigheter och enskilda upplysningar och råd, och
  3. använda ny teknik för att utveckla alla delar av verksamheten.

3 §  När myndigheten utför de uppgifter som anges i 1 § och 2 §1 och 2 skall den efter samråd med Ekonomistyrningsverket och i enlighet med avgiftsförordningen (1992:191) i lämplig omfattning avgiftsbelägga verksamheten.

4 §  Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 och 2 §§ får den åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra uppdrag åt myndigheter och enskilda. För uppdragsverksamheten skall myndigheten efter samråd med Ekonomistyrningsverket och i enlighet med avgiftsförordningen (1992:191) ta ut full kostnadstäckning.

Verksförordningens tillämpning

5 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på myndigheten med undantag av 2 §, 4 § andra stycket, 14, 17 och 30 §§.

Myndighetens ledning

6 §  Direktören är chef för myndigheten.

Styrelsen

7 §  Myndighetens styrelse består av högst nio ledamöter, direktören medräknad.

[S2]En ledamot är ordförande och en är vice ordförande.

[S3]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna, bland dem direktören, är närvarande.

Organisation och fördelning av vissa uppgifter

8 §  I myndigheten ingår institutionerna Statens musikbibliotek, Musikmuseet och Svenskt visarkiv. Myndigheten bestämmer i övrigt sin organisation.

9 §  Statens musikbibliotek utför särskilt de uppgifter inom myndigheten som rör musikalier, musiklitteratur, bibliografering och annan biblioteksverksamhet samt nationell arkiv- och bilddokumentation på musikområdet.

10 §  Musikmuseet utför särskilt de uppgifter inom myndigheten som rör insamling och vård av musikinstrument, utställningar, musikpedagogiska aktiviteter och annan museiverksamhet.

11 §  Svenskt visarkiv utför särskilt de uppgifter inom myndigheten som rör vokal och instrumental folkmusik samt svensk jazz.

Personalföreträdare

12 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på myndigheten.

Styrelsens uppgifter

13 §  Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen besluta i sådana frågor av principiellt intresse som hänskjuts till styrelsen av direktören.

Ändringar

Förordning (1999:561) med instruktion för Statens musiksamlingar

Förarbeten
Rskr. 1998/99:55, Prop. 1998/99:1, Bet. 1998/99:KrU1
Ikraftträder
1999-07-01

Ändring, SFS 2007:1196

Omfattning
upph.