Upphävd författning

Förordning (1999:563) med instruktion för Moderna museet

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1999-06-03
Ändring införd
SFS 1999:563 i lydelse enligt SFS 2003:1062
Ikraft
1999-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Moderna museets uppgift är att visa, spegla, samla och bevara modern och nutida konst i alla dess former.

2 §  Moderna museet skall inom sitt område

 1. levandegöra konstformer och bildkultur och deras samband med både samhällets utveckling och äldre konstformer,
 2. verka för konstnärlig och kulturell förnyelse,
 3. främja konstvetenskapen och förståelsen och intresset för vår tids konst,
 4. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika museets samlingar,
 5. göra samlingarna tillgängliga för en så stor publik som möjligt,
 6. ordna utställningar och driva pedagogisk verksamhet,
 7. driva utlånings- och depositionsverksamhet, och
 8. vetenskapligt bearbeta övriga samlingar av konst som tillhör eller understöds av staten. Förordning (2003:1062).

3 §  Moderna museet skall främja internationella kontakter genom att i utlandet anordna utställningar av nutida svensk konst och svara för det svenska deltagandet vid internationella konstbiennaler.

4 §  Moderna museets ansvars- och samlingsområde omfattar i första hand måleri, skulptur, grafik, teckning och andra moderna konstformer, företrädesvis från tiden efter år 1900, samt fotografiska bilder.

5 §  Moderna museet skall som ansvarsmuseum särskilt

 1. verka för en lämplig samordning av museiväsendet inom området och driva utlånings- och depositionsverksamhet,
 2. bistå annan museiverksamhet, särskilt på regional nivå, och
 3. utveckla kontakterna mellan museet och omvärlden.

6 §  När Moderna museet utför de uppgifter som anges i 2 § 5-7 skall museet efter samråd med Ekonomistyrningsverket och i enlighet med avgiftsförordningen (1992:191) i lämplig omfattning ta ut avgifter för verksamheten.

7 §  Utöver de uppgifter som Moderna museet har enligt 1 och 2 §§ får museet åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra uppdrag åt myndigheter och enskilda. För uppdragsverksamheten skall museet efter samråd med Ekonomistyrningsverket och i enlighet med avgiftsförordningen (1992:191) ta ut full kostnadstäckning.

Verksförordningens tillämpning

8 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Moderna museet med undantag av 2 §, 4 § andra stycket, 14 §, 19 § första stycket samt 20, 23, 30, 32 och 33 §§. Förordning (2001:608).

Myndighetens ledning

9 §  Överintendenten är chef för myndigheten. Förordning (2001:608).

Styrelsen

10 §  Moderna museets styrelse består av högst tio ledamöter, överintendenten medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en vice ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna, bland dem överintendenten, är närvarande. Förordning (2001:608).

Organisation

11 §  Vid Moderna museet får det finnas sådana rådgivande och samordnande organ som överintendenten bestämmer. Förordning (2001:608).

12 §  Moderna museet skall samarbeta med Nationalmuseum om gemensamma funktioner.

Personalföreträdare

13 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Moderna museet.

Personalansvarsnämnden

14 §  Myndighetens personalansvarsnämnd består av överintendenten och personalföreträdarna. Överintendenten är ordförande.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande. Förordning (2001:608).

Styrelsens uppgifter

15 §  Utöver vad om anges i 13 § verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen besluta i frågor av principiellt intresse som överintendenten hänskjuter till styrelsen. Förordning (2001:608).

Ärendenas handläggning

16 §  När chefen för myndigheten inte är i tjänst eller i övrigt har förhinder, sköts chefens uppgifter av den tjänsteman som han eller hon bestämmer. Förordning (2001:608).

Anställningar

17 §  Överintendenten anställs av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Moderna museet anställer övrig personal. Förordning (2001:608).

18 §  Ordföranden och andra ledamöter av styrelsen för Moderna museet utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Styrelsen utser vice ordförande.

Ändringar

Förordning (1999:563) med instruktion för Moderna museet

Förarbeten
Rskr. 1998/99:55, Bet. 1998/99:KrU1
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (2001:608) om ändring i förordningen (1999:563) med instruktion för Moderna museet

Omfattning
ändr. 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 §§
Ikraftträder
2001-11-01

Förordning (2003:1062) om ändring i förordningen (1999:563) med instruktion för Moderna museet

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2004-01-01

Ändring, SFS 2007:1177

Omfattning
upph.