Förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1999-02-25
Ändring införd
SFS 1999:58 i lydelse enligt SFS 2021:302
Ikraft
1999-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-11-16

Allmän bestämmelse

1 §  I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. De uttryck och benämningar som används i lagen har samma betydelse i denna förordning.

Hälsofarliga varor

2 §  De varor som anges i bilagan till denna förordning skall anses som hälsofarliga varor enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Underrättelseskyldighet

3 §  Om Polismyndigheten eller Tullverket i sin verksamhet iakttar något som tyder på att nya medel används för missbruksändamål eller att missbruksmönster av kända medel ändras, ska myndigheten utan dröjsmål anmäla detta till Folkhälsomyndigheten. Förordning (2014:1292).

Tillstånds- och tillsynsmyndighet

4 §  Folkhälsomyndigheten får meddela tillstånd till hantering för ett vetenskapligt eller industriellt ändamål enligt 3 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

[S2]Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om införsel, överlåtelse, framställning, förvärv i överlåtelsesyfte, utbjudande till försäljning, innehav och förande av anteckningar.

[S3]Folkhälsomyndigheten får även meddela föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd.

[S4]Folkhälsomyndigheten har tillsyn över efterlevnaden av lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor samt av de föreskrifter och villkor som meddelats i anslutning till lagen. Förordning (2013:896).

Bestämmelser om handläggning av tillstånd, m.m.

5 §  Folkhälsomyndigheten ska fatta beslut i ett ärende om tillstånd enligt 3 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor inom två månader från det att en fullständig ansökan har kommit in till myndigheten. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst två månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

[S2]Ett beslut att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.

[S3]I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis. Förordning (2013:896).

6 §  Om Folkhälsomyndigheten i ett ärende om tillstånd enligt 3 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor begär att sökanden ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska myndigheten godta motsvarande dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Folkhälsomyndigheten får dock begära att dokumentet ges in i original eller i en bestyrkt kopia eller i form av en auktoriserad översättning till svenska. Förordning (2013:896).

Bilaga

/Specialtecken är inte med här/

Förteckning över varor som ska anses som hälsofarliga varor enligt lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor

N-metyl-1-(3,4-metylendioxifenyl)-2-butylamin (MBDB)
1-(3,4-metylendioxifenyl)-2-butylamin (BDB)
5-metoxi-N,N-dimetyltryptamin (5-MeO-DMT)
5-metoxi-N,N-diisopropyltryptamin (5-MeO-DIPT)
5-metoxi-alfametyltryptamin (5-MeO-AMT)
alfa-metyltryptamin (AMT)
2,5-dimetoxi-4-klorfenetylamin (2C-C)
2,5-dimetoxi-4-metylfenetylamin (2C-D)
4-acetoxi-N,N-diisopropyltryptamin (4-AcO-DIPT)
gammabutyrolakton (GBL)
1,4-butandiol (1,4-BD)
4-acetoxi-N,N-metylisopropyltryptamin (4-AcO-MIPT)
4-hydroxi-N,N-metylisopropyltryptamin (4-HO-MIPT)
4-acetoxi-N,N-dietyltryptamin (4-AcO-DET)
4-hydroxi-N,N-dietyltryptamin (4-HO-DET)
1-(3-trifluormetylfenyl)piperazin (TFMPP)
2,5-dimetoxi-4-isopropyltiofenetylamin (2C-T-4)
[2,3-dihydro-5-metyl-3-(4-morfolinylmetyl)pyrrolo[1,2,3-de]- 1,4-bensoxazin-6-yl]-1-naftalenylmetanon (WIN 55,212-2)
5-(1,1-dimetylheptyl)-2-[5-hydroxy-2-(3-hydroxypropyl)cyclo- hexyl]fenol (CP 55,940)
(2-metyl-1-pentylindol-3-yl)-(naftalen-1-yl)metanon (JWH-007)
(2-metyl-1-propyl-1H-indol-3-yl)-1-naftalenylmetanon (JWH-015)
(1-hexyl-1H-indol-3-yl)-1-naftalenylmetanon (JWH-019)
2-metylnaftalen-1-yl-(butylindol-3-yl)metanon (JWH-073 metylderivat)
4-metoxinaftalen-1-yl-(1-pentylindol-2-metyl-3-yl)metanon (JWH-098)
1-hexyl-2-fenyl-4-(1-naftoyl)pyrrol (JWH-147)
(4-metoxyfenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon (RCS-4)
4-metylhexan-2-amin (DMAA)
4-(2-aminopropyl)bensofuran (4-APB)
5-(2-aminopropyl)bensofuran (5-APB)
1-(1-bensofuran-5-yl)-N-metylpropan-2-amin (5-MAPB)
1-pentyl-N-tricyklo[3.3.1.13,7]dek-1-yl-1H-indol-3-karboxamid (APICA [JWH-018 adamantyl karboxamid])
1-pentyl-N-tricyklo[3.3.1.13,7]dek-1-yl-1H-indazol-3- karboxamid (AKB48)
(1-pentyl-1H-indol-3-yl)tricyklo[3.3.1.13,7]dek-1-yl-metanon (AB-001)
1-[(5-kloropentyl)-1H-indol-3-yl]-(naftalen-1-yl)metanon (JWH- 018 N-[5-kloropentyl] derivat)

N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H- indazol-3-karboxamid (5F-AB-PINACA)

N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indol-3- karboxamid (ADBICA)
kinolin-8-yl-1-pentyl-1H-indol-3-karboxylat (PB-22)
kinolin-8-yl-1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-karboxylat (FUB-PB- 22)
naftalen-1-yl-1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-karboxylat (FDU- PB-22)
kinolin-8-yl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxylat (5F- PB-22 indazol)
kinolin-8-yl-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karboxylat (BB-22)
4-hydroxi-3,3,4-trimetyl-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)pentan-1-on (4-HTMPIPO)
(1-heptyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetrametylcyklopropyl)metanon (UR-144-heptylderivat)

N-bensyl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxamid (5F-SDB-006)

N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3- karboxamid (ADB-PINACA)

N-(naftalen-1-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamid (MN-18)
1-(5-fluoropentyl)-N-(naftalen-1-yl)-1H-indol-3-karboxamid (5F-NNEI)
N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H- indol-3-karboxamid (5F-AB-144)
[1-(5-fluoropentyl)-1H-benso[d]imidazol-2-yl](naftalen-1- yl)metanon (FUBIMINA)
1-(5-fluoropentyl)-N-(naftalen-1-yl)-1H-indazol-3-karboxamid (5F-MN-18)
1-(5-fluoropentyl)-N-(naftalen-1-yl)-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridin- 3-karbox-amid (5F-PCN)
naftalen-1-yl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxylat (5F- SDB-005)
N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-[(2-fluorofenyl)metyl]- 1H-indazol-3-karboxamid (AB-FUBINACA 2-fluorobensyl isomer)
7-kloro-N-[1-[((2-((cyklopropylsulfonyl)amino)- etyl)amino)karbonyl]-2,2-dimetyl-propyl]-1-(4-fluorobensyl)- 1H-indazol-3-karboxamid (ADSB-FUB-187)
adamant-1-yl-(1-[(N-metylpiperidin-2-yl)metyl]-1H-indol-3- yl)metanon (AM-1248)
N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3- karboxamid (CUMYL-5F-PICA)
1-butyl-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-indol-3-karboxamid (CUMYL- BICA)

N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3- karboxamid (CUMYL-PINACA)

N-(2-fenylpropan-2-yl)-1-((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)metyl)-1H- indazol-3-karboxamid (CUMYL-THPINACA)
(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl)(2,2,3,3- tetrametylcyklopropyl)metanon (FAB-144)
N-(adamant-1-yl)-1-(4-fluorobensyl)-1H-indazol-3- karboxamid (FUB-AKB48)
(4-metylpiperazin-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon (mepirapim)

N-(1-amino-3-fenyl-1-oxopropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H- indol-3-karboxamid (PX-1)

N-(1-amino-3-fenyl-1-oxopropan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H- indazol-3-karboxamid (PX-2)
naftalen-1-yl-(1-pentyl-1H-indazol-3-yl)metanon (THJ-018)
2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(tiofen-2-yl)butan-1-on (alfa-PBT)
2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(tiofen-2-yl)pentan-1-on (alfa-PVT)
1-(4-metylfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (MPHP)
1-(4-klorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on (4Cl-alfa-PPP)
1-(2,3-dihydro-1-bensofuran-5-yl)propan-2-amin (5-APDB)
1-(2,3-dihydro-1-bensofuran-6-yl)propan-2-amin (6-APDB)
1-(1-bensofuran-6-yl)-N-metylpropan-2-amin (6-MAPB)
2-(etylamino)-1-(4-metylfenyl)pentan-1-on (N-etyl-4'- metylnorpente-dron)
[1-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)metyl]-1H-indol-3-yl](2,2,3,3- tetrametyl-cyklopropyl)metanon (A-834735)

N-(adamantan-2-yl)-1-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)metyl]-1H- indazol-3-karboxamid (adamantyl-THPINACA)

N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)- 1H-indol-3-karboxamid (ADB-CHMICA)

N-(1-amino-3-fenyl-1-oxopropan-2-yl)-1-(4-fluorobensyl)-1H- indazol-3-karboxamid (APP-FUBINACA)
naftalen-1-yl-(9-pentyl-9H-karbazol-3-yl)metanon (EG-018)
kinolin-8-yl-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxylat (PB-22 indazol)

N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(2-fluoropentyl)-1H- indazol-3-karboxamid (AB-PINACA N-(2-fluoropentyl) isomer, 2F- AB-PINACA)

N-(1-amino-3-fenyl-1-oxopropan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)-1H- indazol-3-karboxamid (APP-CHMINACA)
metyl-2-(1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-karboxamido)-3,3- dimetylbuta-noat (MDMB-FUBICA)
metyl-2-(1-(4-fluorobensyl)-1H-indazol-3-karboxamido)-3,3- dimetyl-butanoat (MDMB-FUBINACA)
naftalen-1-yl-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxylat (SDB-005)

N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H- indazol-3-karboxamid (5F-ADB-PINACA)

N-etyl-1,2-difenyletanamin (efenidin, NEDPA)

N-(1,2-difenyletyl)propan-2-amin (NPDPA)
1-(4-bromofenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (brefedron, 4-BMC)
(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl)(pyrrolidin-1-yl)metanon (5F-PY-PINACA)
(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(pyrrolidin-1-yl)metanon (5F-PY-PICA)
etyl-2-(1-[4-fluorobensyl]-1H-indazol-3-karboxamido)-3- metylbutanoat (EMB-FUBINACA)
etyl-2-(1-[5-fluoropentyl]-1H-indazol-3-karboxamido)-3- metylbutanoat (5F-EMB-PINACA)
metyl-2-(9-(cyklohexylmetyl)-9H-karbazol-3-karboxamido)-3,3- dime-tylbutanoat (MDMB-CHMCZCA)
2-[(metylamino)metyl]-3,4-dihydro-(2H)-naftalen-1- on (meftetramin, MTTA)
1-(2,3-dihydrobensofuran-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (5-DBFPV)
1-(3,4-dimetoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (3,4- dimetoxi-alfa-PVP)
1-(3,4-dimetoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (3,4- dimetoxi-alfa-PHP)
1-(4-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-on (4F-alfa-PEP)
1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on (4-MeO-alfa- PPP)
2-(etylamino)-1-(2-metylfenyl)propan-1-on (2-MEC)
3-metoxi-2-(metylamino)-1-(4-metylfenyl)propan-1-on (mexedron, 4-MMC-OMe)
1-(5-fluoropentyl)-N-fenyl-1H-indol-3-karboxamid (LTI-701)
(naftalen-1-yl)[4-(pentyloxi)naftalen-1-yl]metanon (CRA-13)
[9-(5-fluoropentyl)-9H-karbazol-3-yl](naftalen-1-yl)metanon (EG-2201)
etyl-2-(naftalen-2-yl)-2-(piperidin-2-yl)acetat (etylnaftidat, HDEP-28)
2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(5,6,7,8-tetrahydronaftalen-2-yl)pentan- 1-on (TH-PVP)
1-(4-klorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (4Cl-alfa-PVP)
1-(4-bromofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (4Br-alfa-PVP)
1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (4-MeO-alfa- PVP)
1-(4-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on (4F-alfa-PBP)
1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on (4-MeO-alfa- PBP)
1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-on (4-MeO-alfa- PEP)
1-(4-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (4F-alfa-PHP)
2-(metylamino)-1-(4-metylfenyl)butan-1-on (4-metylbufedron, 4-Me-MABP)
2-(metylamino)-1-(4-metylfenyl)pentan-1-on (4-metylpentedron)
1-fenyl-2-[(1-metyletyl)amino]pentan-1-on (N- isopropylnorpentedron, NiPP)
1-(4-fluorofenyl)-2-[(1-metyletyl)amino]pentan-1-on (4F-N- isopropyl-norpentedron)
1-(4-fluorofenyl)-2-(metylamino)pentan-1-on (4F-pentedron)
2-(etylamino)-1-fenylpentan-1-on (N-etylnorpentedron)
2-(etylamino)-1-(4-klorofenyl)propan-1-on (4-kloroetkatinon, 4-CEC)
N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(4-klorofenyl)-2- metylpropanamid (4-kloroisobutyrfentanyl, 4Cl-iBF)
1-(4-metoxifenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)oktan-1-on (4-MeO-alfa- POP)
2-(2-fluorofenyl)-2-(metylamino)cyklohexanon (2- fluorodeskloroketa-min)
2-fenyl-2-(metylamino)cyklohexanon (deskloroketamin)
etyl-2-(4-fluorofenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetat (4- fluoroetylfenidat, 4F-EPH)
N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-benso[d][1,3]dioxol- 5-karboxamid (bensodioxolfentanyl)
1-fenyl-2-(1-metyletylamino)hexan-1-on (N- isopropylnorhexedron, NiPH)
2-(etylamino)-1-(4-fluorofenyl)butan-1-on (4-fluoro-N- etylbufedron, 4F-NEB)
(1-metoxi-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)-1H- indazol-3-karboxylat (MO-AMB, MO-CHMINACA)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-3- fenylpropanamid (3-fenyl-propanoylfentanyl)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]bensamid (bensoylfentanyl)
2-(2,4-diklorofenyl)-N-[2-(dimetylamino)cyklohexyl]-N- metylacetamid (U-48800)
1-(4-fluorofenyl)-4-metyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (4F- alfa-PiHP)
2-(etylamino)-1-(4-fluorofenyl)pentan-1-on (4-fluoro-N- etylpentedron, 4F-NEP)
1-(1-bensofuran-6-yl)-N-etylpropan-2-amin (6-EAPB)

N-(1-bensylpiperidin-4-yl)-N-fenylacetamid (acetylbensylfentanyl)

N-(1-bensylpiperidin-4-yl)-N-fenylbensamid (bensoylbensylfentanyl)
4-hydroxi-N,N-dipropyltryptamin (4-HO-DPT)
N-etyl-N-metyltryptamin (MET)
3-[1-(etylamino)cyklohexyl]fenol (3-hydroxieticyklidin, 3-HO- PCE)
N-etyl-1-(4-fluorofenyl)propan-2-amin (4-fluoroetamfetamin, 4- FEA)
2-(etylamino)-1-fenyl-4-metylpentan-1-on (NEiH)
N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(4-hydroxifenyl)butanamid (4-hydroxibutyrfentanyl)
4-(2-fluorofenyl)-2-kloro-9-metyl-6H-tieno[3,2- f][1,2,4]triazolo[4,3-a] [1,4]diazepin (fluklotizolam)
2-(dimetylamino)-1-(4-klorofenyl)propan-1-on (4- klorodimetylkatinon, 4-CDMC, 4-CDC)
2-(dimetylamino)-1-(4-metylfenyl)propan-1-on (4-metyl-N,N- dimetyl-katinon, 4-MDMC)
1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on (5-PPDi)

N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)-3-(4- fluoro-fenyl)-1H-pyrazol-5-karboxamid (3,5-AB-CHMFUPPYCA)

N,N,6-trietyl-1-propanoyl-9,10-didehydroergolin-8- karboxamid (1P-ETH-LAD)

N-etyl-1-(2-fluorofenyl)propan-2-amin (2-fluoroetamfetamin, 2- FEA)

N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(3-fluorofenyl)-2- metoxiacetamid (3-fluorometoxiacetylfentanyl)
1-(1-bensofuran-2-yl)-N-metylbutan-2-amin (2-MABB)
2,N,N-trimetyltryptamin (2-Me-DMT)
2-(bensylamino)-1-(4-metylfenyl)propan-1-on (bensedron)
1-(4-fluoro-3-metylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on (3- metylflefe-dron)
1-(4-klorofenyl)-2-(metylamino)pentan-1-on (4-kloropentedron)
N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H- pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-karboxamid (5F-AB-P7AICA)
5-metoxi-N-etyl-N-isopropyltryptamin (5-MeO-EIPT)
5-metoxi-N-etyl-N-metyltryptamin (5-MeO-MET)
2-amino-5-(4-fluorofenyl)-4-metyl-2-oxazolin (4´-fluoro-4- metyl-aminorex)
2-(butylamino)-1-fenylhexan-1-on (N-butylhexedron)
4-acetoxi-N-metyl-N-propyltryptamin (4-AcO-MPT)
1-(3-fluorofenyl)-4-metyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (3F- alfa-PiHP)
1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)nonan-1-on (alfa-PNP)
1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(etylamino)butan-1-on (eutylon)
1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-on (MDPEP)
3-(dietylamino)-2,2-dimetylpropyl-4-nitrobensoat (nitrakain)
1-(cyklopropankarbonyl)-N,N-dietyl-6-metyl-9,10- didehydroergolin-8-karboxamid (1cP-LSD)
1-fenyl-4-metyl-2-(metylamino)pentan-1-on (isohexedron)
3-(2-bromofenyl)-2-metylkinazolin-4(3H)-on (mebrokvalon)
1-(3-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (3F-alfa-PHP)
2-(etylamino)-1-fenylheptan-1-on (N-etylnorheptedron)
4-propionoxi-N,N-dimetyltryptamin (4-PrO-DMT)
4-amino-3-(4-fluorofenyl)butansyra (4-fluorofenibut)
2-(3-metoxifenyl)-2-(propylamino)cyklohexan-1- on (metoxpropamin, MXPr)
1-(4-fluoro-3-metylfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (4F- 3-metyl-alfa-PVP)
2-[2-(4-etoxibensyl)-1H-benso[d]imidazol-1-yl]-N,N- dietyletanamin (etazen)
1-fenyl-N-propylpentan-2-amin (PPAP)

N-(1-adamantyl)-1-(4-fluorobutyl)-1H-indazol-3-karboxamid (4F- ABINACA)

N-metyl-1-(5-metyltiofen-2-yl)propan-2-amin (5- metylmetiopropamin)
2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)etan-1-ol (BOH-2C-B)
salvinorin A
alla delar av växten Salvia divinorum från vilka salvinorin A inte blivit extraherat och oavsett under vilka benämningar de förekommer
Salter av ämnena när sådana kan förekomma. Förordning (2021:302).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Ikraftträder
1999-04-01

Förordning (1999:138) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Omfattning
ändr. bil.

Förordning (1999:783) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
1999-12-01

Förordning (2001:316) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2002:167) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2002-05-01

Förordning (2002:597) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2003:8) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Omfattning
ändr. bil.
CELEX-nr
31998L0034
Ikraftträder
2003-03-01

Förordning (2003:77) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2003. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 mars 2003.
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2003-04-01

Förordning (2004:3) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2004-03-01

Förordning (2004:486) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Omfattning
ändr. bil.
CELEX-nr
31998L0034
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2004:696) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Omfattning
ändr. bil.
CELEX-nr
31998L0034
Ikraftträder
2004-10-01

Förordning (2005:26) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Omfattning
ändr. bil.
CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2005-03-01

Förordning (2005:641) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Omfattning
ändr. bil.; ny 4 §, rubr. närmast före 4 §
CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2005-09-01

Förordning (2005:733) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Omfattning
ändr. bil.
CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2005-11-01

Förordning (2006:154) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2006-05-01

Förordning (2006:167) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Omfattning
ändr. bil.
CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2006-04-01

Förordning (2007:158) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2007-05-15

Förordning (2007:600) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Omfattning
ändr. bil.
CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2007-07-15

Förordning (2007:879) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:908) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2008-12-15

Förordning (2009:317 ) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2009-05-25

Förordning (2009:1095) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009.
  2. Ansökningar om tillstånd enligt 3 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor som kommit in till Statens folkhälsoinstitut före ikraftträdandet men som ännu inte har avgjorts handläggs enligt äldre föreskrifter.
Omfattning
nya 5, 6 §§, rubr. närmast före 5 §
CELEX-nr
32006L0123
Ikraftträder
2009-12-27

Förordning (2010:1084) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2010-09-21

Förordning (2010:1086) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Omfattning
ändr. bil.
CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2010-10-01

Förordning (2011:135) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2011:310) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Omfattning
ändr. bil.
CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2011-05-01

Förordning (2011:959) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2011-09-01

Förordning (2012:556) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2012-09-18

Förordning (2012:975) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Omfattning
ändr. bil.
CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2013-02-01

Förordning (2013:667) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Omfattning
ändr. bil.
CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2013-08-01

Förordning (2013:790) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Omfattning
ändr. bil.
CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2013-12-01

Förordning (2013:896) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
  2. För ett ärende om tillstånd enligt 3 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor i vilket en fullständig ansökan har kommit in till Statens folkhälsoinstitut enligt äldre bestämmelser, men som vid ikraftträdandet ännu inte har avgjorts av institutet, räknas tiden inom vilken Folkhälsomyndigheten ska fatta beslut enligt 5 § första stycket från det att den fullständiga ansökan har kommit in till Statens folkhälsoinstitut.
  3. Bestämmelsen i 6 § om godtagande av dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i sin nya lydelse gäller även i fråga om dokument som Statens folkhälsoinstitut har begärt in före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 3, 4, 5, 6 §§
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2014:1033) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2014-08-19

Förordning (2014:1292) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2014:1481) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2015-01-16

Förordning (2015:245) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2015-06-09

Förordning (2015:525) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2015-08-18

Förordning (2015:997) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2016-01-26

Förordning (2016:844) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2016-08-23

Förordning (2016:1304) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2017-01-25

Förordning (2017:619) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2017-07-28

Förordning (2017:864) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2017-10-18

Förordning (2017:952) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2017-12-12

Förordning (2018:116) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2018-04-10

Förordning (2018:539) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2018-06-26

Förordning (2018:1587) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2018-11-12

Förordning (2018:2058) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2019-01-18

Förordning (2019:25) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2019-03-22

Förordning (2019:108) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2019-04-05

Förordning (2019:332) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2019-07-02

Förordning (2019:554) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2019-08-06

Förordning (2019:612) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2019-11-12

Förordning (2019:631) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2019-11-19

Förordning (2020:3) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2020-02-11

Förordning (2020:12) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2020-02-25

Förordning (2020:158) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Omfattning
ändr. bil
Ikraftträder
2020-04-28

Förordning (2020:585) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2020-07-28

Förordning (2020:825) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2020-11-03

Förordning (2021:302) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2021-05-25