Lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1999-02-25
Ändring införd
SFS 1999:42 i lydelse enligt SFS 2019:361
Ikraft
1999-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

1 §  Denna lag gäller varor som på grund av sina inneboende egenskaper medför fara för människors liv eller hälsa och som används eller kan antas användas i syfte att uppnå berusning eller annan påverkan.

[S2]Regeringen föreskriver på vilka varor lagen skall tillämpas.

Prop. 1997/98:183: I paragrafen anges vilka varor som skall omfattas av det nya regelverket. Som framgår av avsnitt 6.2 har det inte ansetts möjligt att finna någon generell definition. I stället används en konstruktion som, liksom definitionen i 8 § narkotikastrafflagen (1968:64), består av en grundläggande definition vilken kompletteras genom uppräkning i förordning av ...

2 §  Lagen ska inte tillämpas på

 1. varor som är narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64) om inte annat följer av 15 § lagen (1992:860) om kontroll av narkotika.
 2. sådana medel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, eller
 3. läkemedel som är godkända inom Europeiska unionen. Lag (2011:113).

Prop. 2010/11:4: Ett tillägg har gjorts i den första punkten med anledning av övergångsregleringen i 15 § lagen (1992:860) om kontroll av narkotika. Punkten har i språkligt hänseende utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Av nämnda bestämmelse framgår bl.a. att tillsynsbestämmelserna i lagen (1999:42) om ...

3 §  Varor som avses i denna lag får inte utan tillstånd

 1. införas till landet,
 2. överlåtas,
 3. framställas,
 4. förvärvas i överlåtelsesyfte,
 5. anskaffas, bearbetas, förpackas, transporteras, förvaras eller på annat sådant sätt hanteras om varorna inte är avsedda för eget bruk,
 6. bjudas ut till försäljning, eller
 7. innehas.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela tillstånd till hantering för ett vetenskapligt eller industriellt ändamål. Tillstånd får förenas med de villkor som behövs, såväl i samband med beslutet om tillstånd som senare under tillståndstiden.

[S3]Ett tillstånd får återkallas, om

 1. tillståndet inte längre utnyttjas, eller
 2. tillståndshavaren i väsentlig mån brutit mot ett meddelat villkor eller inte följer bestämmelserna i denna lag.

[S4]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om införsel, överlåtelse, framställning, förvärv i överlåtelsesyfte, utbjudande till försäljning, innehav, anteckningar och märkning samt om undantag från kravet på tillstånd.

[S5]Den myndighet som regeringen bestämmer har tillsyn över efterlevnaden av denna lag samt av de föreskrifter och villkor som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2018:1113).

Prop. 2010/11:4: Skälen till förslaget återfinns i avsnitt 5.3. Ändringen i andra stycket är endast språklig.

I fjärde stycket införs en bestämmelse om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om införsel, överlåtelse, framställning, förvärv i överlåtelsesyfte, utbjudande till försäljning, innehav, anteckningar och märkning av hälsofarliga varor.

Femte ...

Prop. 2017/18:221: 5. anskaffas, bearbetas, förpackas, transporteras, förvaras eller på annat sådant sätt hanteras om varorna inte är avsedda för eget bruk,

Prop. 1997/98:183: Paragrafen innehåller först och främst förbud mot olika typer av sådan befattning med aktuella varor som kan medföra att varorna sprids i samhället. Av skäl som redovisas i avsnitt 6.2 har regeringen stannat för att även innehav bör förbjudas. Detta innebär att de straffbelagda hanteringsformerna motsvarar vad som för närvarande gäller för hantering av dopningsmedel.

Med framställning förstås såväl ...

 • RH 2009:37:Straffvärde och påföljdsval vid brott mot lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

3 a §  Den som för in, överlåter, framställer, i överlåtelsesyfte förvärvar, till försäljning bjuder ut eller innehar varor enligt denna lag ska föra de anteckningar som behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna kontrollera att denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen efterlevs. Föreståndare för en vetenskaplig institution där varor enligt denna lag används för vetenskapligt ändamål ska föra sådana anteckningar som behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna kontrollera användningen. Lag (2011:113).

Prop. 2010/11:4: Paragrafen, som är ny, har sin förebild i 9 § lagen (1992:860) om kontroll av narkotika och har tillkommit för att efterlevnaden av lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor och av de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska kunna kontrolleras. Bestämmelsen har i huvudsak utformats enligt vad Lagrådet har föreslagit. Se vidare kommentaren ...

3 b §  Den som för in, överlåter, framställer, i överlåtelsesyfte förvärvar, till försäljning bjuder ut eller innehar varor enligt denna lag ska på varans förpackning genom märkning eller på annat sätt ange substansens namn. Lag (2011:113).

Prop. 2010/11:4: Paragrafen, som är ny, har 9 a § lagen (1992:860) om kontroll av narkotika som förebild. Den tillgodoser behovet av att tillskapa bestämmelser för tillsyn enligt lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor. De varor som har förklarats som hälsofarliga varor finns upptagna i bilagan till förordningen (1999:58) ...

3 c §  Tillsynsmyndigheten har rätt att få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen och får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska efterlevas.

[S2]För tillsyn har tillsynsmyndigheten rätt till tillträde dels till områden, lokaler och andra utrymmen som används i samband med införsel, överlåtelse, framställning, förvärv i överlåtelsesyfte, utbjudande till försäljning eller innehav av varor enligt denna lag, dels till utrymmen där prövning av varornas egenskaper utförs. Tillsynsmyndigheten får i sådana utrymmen göra undersökningar och ta prover. Tillsynsmyndigheten har dock inte med stöd av denna lag rätt till tillträde till bostäder.

[S3]Polismyndigheten ska lämna det biträde som behövs för tillsyn enligt denna paragraf.

[S4]Den som förfogar över sådana varor som avses i andra stycket ska lämna det biträde vid undersökningen som tillsynsmyndigheten begär.

[S5]För prov som tillsynsmyndigheten har tagit betalas inte ersättning.

[S6]Ett beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite. Om tillträde eller biträde vägras får tillsynsmyndigheten också förelägga vite. Lag (2018:1113).

Prop. 2010/11:4: Paragrafen, som är ny, har utformats enligt Lagrådets förslag, motsvaras av 11 § lagen (1992:860) om kontroll av narkotika. Liksom i fråga om 3 a och 3 b§§ har paragrafen tillkommit för att möjliggöra tillsyn enligt lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

I övrigt hänvisas till avsnitt ...

Prop. 2017/18:221: Tillsynsmyndigheten har rätt att få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen och får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska efterlevas.

För tillsyn har tillsynsmyndigheten rätt till tillträde dels till områden, lokaler och andra utrymmen som används i samband med införsel, överlåtelse, framställning, förvärv i överlåtelsesyfte, utbjudande till försäljning eller innehav av ...

3 d §  Bestämmelser om vad som gäller när en vara enligt denna lag som får hanteras för industriellt ändamål i stället förklaras som narkotika finns i 15 § lagen (1992:860) om kontroll av narkotika. Lag (2011:113).

Prop. 2010/11:4: I paragrafen, som är ny, görs en hänvisning till lagen (1992:860) om kontroll av narkotika. Bestämmelsen blir tillämplig när en substans har varit förklarad som en hälsofarlig vara enligt lagen och denna förklaring upphävs samtidigt som substansen i stället förklaras som narkotika.

3 e §  Polismyndigheten ska på uppdrag av Folkhälsomyndigheten med hjälp av fingerade uppgifter göra inköp av varor som kan behöva regleras enligt denna lag. Lag (2018:1113).

Prop. 2017/18:221: Polismyndigheten ska på uppdrag av Folkhälsomyndigheten med hjälp av fingerade uppgifter göra inköp av varor som kan behöva regleras enligt denna lag.

Paragrafen, som är utformad enligt Lagrådets förslag, är ny. Den reglerar möjligheten för Polismyndigheten att på uppdrag av Folkhälsomyndigheten och med hjälp av fingerade uppgifter avseende beställaren köpa in varor som kan behöva regleras enligt lagen. Förslaget behandlas i avsnitt ...

4 §  Den som uppsåtligen bryter mot 3 § första stycket 2, 3, 4, 5, 6 eller 7 ska dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

[S2]Den som av grov oaktsamhet bryter mot 3 § första stycket 2, 3, 4, 5 eller 6 ska dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. I ringa fall ska det inte dömas till ansvar enligt detta stycke.

[S3]Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 3 a eller 3 b § eller föreskrift som meddelats med stöd av denna lag ska dömas till böter.

[S4]Om straff för olovlig införsel finns bestämmelser i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Lag (2018:1113).

Prop. 2010/11:4: Paragrafen har behandlats i den allmänna motiveringen i avsnitt 5.3. I första stycket görs ändringar av redaktionell karaktär för att tydliggöra att det räcker att uppsåtligen bryta mot någon av punkterna för att kunna dömas till ansvar. Det har i lagtexten lagts till att den hänvisning till 3 § som görs avser paragrafens första stycke.

I andra stycket införs ansvarsbestämmelser för den ...

Prop. 2017/18:221: Den som uppsåtligen bryter mot 3 § första stycket 2, 3, 4, 5, 6 eller 7 ska dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

Den som av grov oaktsamhet bryter mot 3 § första stycket 2, 3, 4, 5 eller 6 ska dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. I ringa fall ska det inte dömas till ansvar enligt detta stycke.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 3 a eller 3 b § eller föreskrift som meddelats ...

Prop. 1997/98:183: Genom bestämmelserna i paragrafen straffbeläggs överträdelser av förbuden i 3 §, utom såvitt gäller införsel. Vad gäller straff för införsel skall i stället lagen (1960:418) om straff för varusmuggling tillämpas. En erinran om detta har tagits in i andra stycket. För att lagen om straff för varusmuggling skall kunna tillämpas vid inre gräns krävs att lagen (1996:701) ...

 • RH 2009:37:Straffvärde och påföljdsval vid brott mot lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.
 • RH 2009:36:Överträdelse av brott mot lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor genom innehav av 1,5 liter GBL, delvis i överlåtelsesyfte, har bedömts utgöra brott av sådan art att fängelsestraff normalt ska utdömas. Påföljden har, då särskilda skäl förelegat, bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst.

5 §  Varor som varit föremål för brott enligt denna lag eller värdet av dem samt vinning av sådant brott ska förklaras förverkade, om det inte är uppenbart oskäligt.

[S2]För beslag av egendom som kan antas vara förverkad enligt första stycket gäller bestämmelserna i rättegångsbalken.

[S3]Bestämmelserna i 2 § första stycket 1 och 3 § lagen (1958:205) om förverkande av alkohol m.m. ska tillämpas på motsvarande sätt då varor som avses i 1 § denna lag tagits i beslag. Tiden för att anmäla missnöje ska dock räknas från dagen för förordnandet. Lag (2019:361).

Prop. 1997/98:183: Ett effektivt förhindrande av spridning av de aktuella varorna fordrar regler om förverkande av varorna eller värdet därav. För att minimera lönsamheten av sådan verksamhet som omfattas av lagen skall även möjligheter finnas att förverka vinningen av brott.

I likhet med vad som redan gäller enligt narkotikastrafflagen (1968:64) och lagen (1991:1969) ...

6 §  Beslut av förvaltningsmyndighet i fråga om tillstånd eller återkallande av tillstånd enligt 3 § andra eller tredje stycket får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2005:472).

Prop. 1997/98:183: De beslut i fråga om tillstånd för viss hantering som Läkemedelsverket enligt 3 § andra stycket har möjlighet att meddela får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, dvs. hos länsrätten. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Förarbeten
Rskr. 1998/99:139, Prop. 1997/98:183, Bet. 1998/99:SoU5
Ikraftträder
1999-04-01

Lag (2000:1260) om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Förarbeten
Rskr. 2000/01:28, Prop. 1999/2000:124, Bet. 2000/01:JuU2
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2005:472) om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
 2. Tillstånd som Läkemedelsverket har meddelat före ikraftträdandet skall gälla enligt det meddelade tillståndet, såvida inte föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd som har meddelats enligt 3 § fjärde stycket omfattar även sådant fall som tillståndet avser.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:278, Prop. 2004/05:127, Bet. 2004/05:SoU23
Omfattning
ändr. 3, 6 §§
CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2005-09-01

Förordning (2005:640) om ikraftträdande av lagen (2005:472) om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Omfattning
ikrafttr. av 2005:472

Lag (2011:113) om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Förarbeten
Rskr. 2010/11:158, Prop. 2010/11:4, Bet. 2010/11:SoU5
Omfattning
ändr. 2, 3, 4 §§; nya 3 a, 3 b, 3 c, 3 d §§
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2018:1113) om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Förarbeten
Rskr. 2017/18:354, Prop. 2017/18:221, Bet. 2017/18:SoU27
Omfattning
ändr. 3, 3 c, 4 §§; ny 3 e §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2019:361) om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Förarbeten
Rskr. 2018/19:239, Prop. 2018/19:59, Bet. 2018/19:SoU18
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2019-07-01