Upphävd författning

Förordning (1999:751) om statligt stöd för att stimulera användningen av informationsteknik i skolan

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1999-09-16
Ändring införd
SFS 1999:751 i lydelse enligt SFS 2002:1102
Ikraft
1999-10-10
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Delegationen för IT i skolan

Uppgifter

1 §  Delegationen för IT i skolan har till uppgift att genomföra ett nationellt program för att stimulera användningen av informationsteknik (IT) i skolan. Delegationen prövar frågor om statligt stöd enligt denna förordning.

Sammansättning

2 §  Delegationen består av en ordförande och högst åtta andra ledamöter.

[S2]Ledamöterna i delegationen utses av regeringen för en bestämd tid. Regeringen utser ordförande i delegationen.

Kansli

3 §  Personal inom Regeringskansliet är föredragande och sköter kansligöromål åt delegationen.

Verksförordningens tillämpning

4 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på delegationen:

[S2]18 § om interna föreskrifter,

[S3]24 § om föredragning,

[S4]26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

[S5]29 § om inhämtande av uppgifter,

[S6]30 § om ärendeförteckning, och

[S7]31 § om beslut. Förordning (2000:1465).

5 §  Delegationen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-8 §§, 11 §, 13 § 1-3 samt 15 § verksförordningen (1995:1322).

[S2]Delegationen skall senast den 30 juni 2003 redovisa sitt arbete till regeringen. Förordning (2002:1102).

Ärendenas handläggning

6 §  Delegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

7 §  Delegationen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller till någon annan som arbetar hos myndigheten att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av delegationen.

Statligt stöd

8 §  Statligt stöd enligt denna förordning kan lämnas fram till och med den 30 juni 2003. Stöd lämnas inom ramen för tillgängliga medel. Förordning (2002:1102).

Förutsättningar för statligt stöd

9 §  Statligt stöd får lämnas för att stimulera användningen av informationsteknik i skolan.

[S2]Stöd kan lämnas till kommuner för utbildning inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Stöd kan vidare lämnas till kommunal vuxenutbildning, till riksinternatskolor, svenska utlandsskolor och Statens institutionsstyrelse samt till folkhögskolor. En kommun som får stöd skall beakta behoven hos skolor för vilka ett landsting är huvudman och fristående skolor som är belägna inom kommunen.

[S3]Delegationen skall samråda med Folkbildningsrådet när stöd fördelas till folkhögskolor. Förordning (2002:141).

10 §  Statligt stöd får lämnas för:

  1. att öka tillgängligheten till Internet i skolor,
  2. att ge alla lärare och elever tillgång till e-post,
  3. IT-kompetensutveckling med pedagogisk inriktning för lärare och annan personal i skolan som har pedagogiska uppgifter,
  4. att utveckla skoldatanäten, och
  5. särskilda insatser för elever med funktionshinder.

Ansökan

11 §  Ansökan om statligt stöd görs hos delegationen.

Krav på redovisning och andra villkor

12 §  Ett beslut om statligt stöd kan förenas med krav på redovisning och andra villkor.

Återkrav

13 §  Delegationen får återkräva stöd om mottagaren inte använt det på ett sätt som står i överensstämmelse med föreskrifterna i denna förordning eller med givna villkor.

Överklagande

14 §  Beslut av delegationen i ärenden som rör statligt stöd får inte överklagas. I övrigt gäller om överklagande 35 § verksförordningen (1995:1322). Förordning (2000:1465).

Ändringar

Förordning (1999:751) om statligt stöd för att stimulera användningen av informationsteknik i skolan

Ikraftträder
1999-10-10

Förordning (2000:1465) om ändring i förordningen (1999:751) om statligt stöd för att stimulera användningen av informationsteknik i skolan

Omfattning
ändr. 4, 5, 8, 9, 14 §§
Ikraftträder
2001-02-01

Förordning (2002:141) om ändring i förordningen (1999:751) om statligt stöd för att stimulera användningen av informationsteknik i skolan

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2002-05-01

Förordning (2002:1102) om ändring i förordningen (1999:751) om statligt stöd för att stimulera användningen av informationsteknik i skolan

Omfattning
ändr. 5, 8 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:147) om upphävande av förordningen (1999:751) om statligt stöd för att stimulera användningen av informationsteknik i skolan

Omfattning
upph.
Ikraftträder
2003-07-01