Lag (1999:932) om stöd till trossamfund

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1999-11-25
Ändring införd
SFS 1999:932
Ikraft
2000-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Tillämpningsområde

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om statens stöd till trossamfunden. Stöd kan lämnas som statsbidrag och som statlig hjälp med avgifter till registrerade trossamfund.

Prop. 1998/99:124: Bestämmelsen behandlas närmare i avsnitt 4.4.2.

Mål för stödet

2 §  Stödet skall bidra till att skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg.

Prop. 1998/99:124: Bestämmelsen behandlas närmare i avsnitt 4.4.1.

Det mål som anges anknyter nära till det mål som hittills har tillämpats för stöd till trossamfunden. I det föreslagna målet betonas möjligheterna för samfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad verksamhet. Målformuleringen ger samfunden ökade möjligheter att själva avgöra hur målet skall uppnås....

Förutsättningar för statsbidrag

3 §  Statsbidrag får lämnas endast till ett trossamfund som

  1. bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på, och
  2. är stabilt och har egen livskraft.

Prop. 1998/99:124: Bestämmelsen behandlas närmare i avsnitt 4.4.2.

Ett trossamfund bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på om samfundet motverkar alla former av rasism och andra typer av diskriminering samt våld och brutalitet. Vidare krävs det att samfundet verkar för att utveckla förutsättningarna för jämställdhet mellan kvinnor och män samt för att dess medlemmar ...

  • HFD 2013:72:Fråga om ett trossamfunds rätt till statligt stöd. Rättsprövning.
  • HFD 2017:4:Fråga om ett trossamfunds rätt till statligt stöd. Rättsprövning.

Beslut om statsbidrag

4 §  Regeringen bestämmer vilka trossamfund som kan få statsbidrag.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om fördelning av statsbidrag.

[S3]Vid fördelning av statsbidrag skall det beaktas om trossamfundet får sådant stöd som avses i 5 §.

Prop. 1998/99:124: Bestämmelsen behandlas närmare i avsnitten 4.4.3 och 4.5.1.

I första stycket slås fast att regeringen liksom i dag bestämmer vilka trossamfund som är berättigade till statsbidrag. (Se även kommentaren till 16 § lagen om trossamfund, avsnitt 8.10.

Genom andra stycket ges regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer möjlighet att meddela föreskrifter om fördelning ...

Statlig hjälp med avgifter till registrerade trossamfund

5 §  Bestämmelser om statlig hjälp med bestämmande, debitering och redovisning av avgifter till Svenska kyrkan och andra registrerade trossamfund samt med att ta in avgifterna finns i 16 § lagen (1998:1593) om trossamfund och i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund.

Prop. 1998/99:124: Från och med år 2000 kommer statens stöd till trossamfunden att utgöras av statsbidrag och avgiftshjälp. De två stödformerna skall ses som en enhet. Denna paragraf hänvisar till de särskilda bestämmelser i andra lagar som reglerar avgiftshjälpen.

Ändringar

Lag (1999:932) om stöd till trossamfund

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:45, Prop. 1998/99:124, Bet. 1999/2000:KU5
Ikraftträder
2000-01-01