Lag (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1999-05-04
Ändring införd
SFS 1999:291 i lydelse enligt SFS 2012:135
Ikraft
1999-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Bestämmelser om statlig hjälp med bestämmande, debitering och redovisning av avgifter till Svenska kyrkan samt med att ta in avgifterna finns i 16 § lagen (1998:1593) om trossamfund. Bestämmelser om kyrkoavgift finns i 7 och 8 §§ lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan. Lag (1999:957).

Prop. 2021/22:272: I första stycket klargörs att statlig avgiftshjälp, utöver att lämnas till Svenska kyrkan, ska lämnas endast till sådana registrerade trossamfund som enligt 23 § lagen om trossamfund är berättigade till statlig avgiftshjälp.

Prop. 2023/24:119: I första stycket klargörs att statlig avgiftshjälp, utöver att lämnas till Svenska kyrkan, ska lämnas endast till sådana registrerade trossamfund som enligt lagen om trossamfund har beviljats sådant stöd.

2 § Har upphävts genom lag (2012:135).

3 §  Avgifter som tas in med statlig hjälp beräknas på grundval av den till kommunal inkomstskatt beskattningsbara förvärvsinkomsten.

4 §  Bestämmelser om förfarandet vid uttag av avgifter finns i skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2011:1394).

  • RÅ 2006:15:En person som debiterats avgift till ett registrerat trossamfund begärde att skattemyndigheten skulle undanröja avgiften eftersom hon inte var medlem i trossamfundet. Skattemyndigheten har, såvitt avser frågan om medlemskapet, ansetts böra komplettera den utredning som legat till grund för dess omprövningsbeslut.

5 §  Trossamfundet ska senast den 3 december varje år på medium för automatisk databehandling till Skatteverket lämna de uppgifter som behövs för att ta ut avgifterna.

[S2]Uppgifterna ska gälla för visst beskattningsår och får endast avse personer som den 1 november året före det beskattningsår för vilket avgiften ska tas in

  1. är skyldiga att betala kyrkoavgift enligt 7 § lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan, eller
  2. har eller anses ha samtyckt enligt 6 § denna lag till att betala avgift till trossamfundet.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om hur uppgifterna ska lämnas. Lag (2011:1394).

  • RÅ 2006:13:Grund för rättelse av uppgifter i beskattningsdatabasen om en persons tillhörighet till ett registrerat trossamfund har inte ansetts föreligga då uppgifterna behandlats i enlighet med gällande lagstiftning och medlemskap i trossamfundet inte bestritts.
  • RÅ 2006:15:En person som debiterats avgift till ett registrerat trossamfund begärde att skattemyndigheten skulle undanröja avgiften eftersom hon inte var medlem i trossamfundet. Skattemyndigheten har, såvitt avser frågan om medlemskapet, ansetts böra komplettera den utredning som legat till grund för dess omprövningsbeslut.

6 §  Andra registrerade trossamfund än Svenska kyrkan ska innan uppgifter enligt 5 § lämnas skaffa skriftligt samtycke från de personer vilkas avgifter ska tas in med statlig hjälp. Samtycket ska avse avgiftsskyldigheten till trossamfundet och att avgifterna tas in med statlig hjälp.

[S2]Om trossamfundets stadgar innehåller regler om skyldighet för medlemmarna att betala avgift till trossamfundet i den ordning som gäller för skatter och avgifter enligt skatteförfarandelagen (2011:1244), anses medlemmarna ha lämnat sådant samtycke som avses i första stycket. Lag (2011:1394).

  • RÅ 2006:13:Grund för rättelse av uppgifter i beskattningsdatabasen om en persons tillhörighet till ett registrerat trossamfund har inte ansetts föreligga då uppgifterna behandlats i enlighet med gällande lagstiftning och medlemskap i trossamfundet inte bestritts.
  • RÅ 2006:15:En person som debiterats avgift till ett registrerat trossamfund begärde att skattemyndigheten skulle undanröja avgiften eftersom hon inte var medlem i trossamfundet. Skattemyndigheten har, såvitt avser frågan om medlemskapet, ansetts böra komplettera den utredning som legat till grund för dess omprövningsbeslut.

7 §  Den som utträtt ur trossamfundet eller på annan grund inte längre är betalningsskyldig till trossamfundet skall genast få en skriftlig bekräftelse på detta från trossamfundet. Lag (1999:957).

8 §  Om staten till följd av behandlingen av en uppgift som avses i 5 § betalar skadestånd till en person som är registrerad i beskattningsdatabasen enligt lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet skall det trossamfund som lämnat uppgiften ersätta staten i motsvarande utsträckning. Lag (2003:726).

9 §  Bestämmelser om beräkning av avgiftssats och utbetalning av avgifterna till trossamfundet finns i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m. Lag (1999:957).

[S2]10 § har betecknats 9 §. Lag (1999:957).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1999 och tillämpas första gången i fråga om preliminär skatt för inkomståret 2000 och slutlig skatt enligt 2001 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:176, Prop. 1998/99:38, Bet. 1998/99:KU18
Ikraftträder
1999-10-01

Lag (1999:957) om ändring i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:45, Prop. 1998/99:124, Bet. 1999/2000:KU5
Omfattning
upph. 2 §; nuvarande 3-10 §§ betecknas 2-9 §§; ändr. 1 §, de nya 4, 5, 6 §§, 8 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2001:190) om ändring i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund

Förarbeten
Rskr. 2000/01:176, Prop. 2000/01:33, Bet. 2000/01:SkU20
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2001-10-01

Lag (2003:726) om ändring i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund

Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr. 5, 8 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2011:1394) om ändring i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
  2. Lagen tillämpas första gången på avgifter som avser beskattningsår som börjar efter den 31 januari 2012.
  3. Om ett trossamfunds stadgar innehåller regler om skyldighet för medlemmarna att betala avgift till trossamfundet i den ordning som gäller för skatter och avgifter enligt skattebetalningslagen (1997:483) ska stadgarna, vid tillämpning av denna lag, även anses innehålla regler om skyldighet för medlemmarna att betala avgift till trossamfundet i den ordning som gäller för skatter och avgifter enligt skatteförfarandelagen (2011:1244).
Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 4, 5, 6 §§
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2012:135) om ändring i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund

Förarbeten
Rskr. 2011/12:159, Prop. 2011/12:51, Bet. 2011/12:KU11
Omfattning
upph. 2 §
Ikraftträder
2013-01-01