Upphävd författning

Förordning (1999:975) med instruktion för Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1999-11-25
Ändring införd
SFS 1999:975
Ikraft
2000-01-01
Upphäver
Förordning (1989:272) med instruktion för Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund har till uppgift att pröva frågor om statsbidrag enligt lagen (1999:932) om stöd till trossamfund och förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund.

Sammansättning

2 §  Nämnden består av nio ledamöter. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

[S2]För varje ledamot finns en personlig ersättare.

Samarbetsnämndens råd

3 §  Vid nämnden finns ett råd för samråd mellan nämnden och trossamfunden i frågor som rör nämndens arbete. Rådet har till uppgift att

  1. nominera ledamöter och ersättare till nämnden inom ramen för de principer som anges i 11 §,
  2. behandla principiella frågor om bidrag och tillämpningsföreskrifter för olika bidrag, och
  3. behandla övriga frågor inom nämndens verksamhetsområde som är av gemensamt intresse för de bidragsberättigade trossamfunden.

Organisation

4 §  Hos nämnden finns ett kansli som leds av en generalsekreterare.

Verksförordningens tillämpning

5 §  Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på nämnden:

[S2]18 § om interna föreskrifter,

[S3]26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

[S4]27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

[S5]29 § om inhämtande av uppgifter,

[S6]31 § om myndighetens beslut, och

[S7]35 § om överklagande.

6 §  Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6, 7, 9, 13 och 15 §§verksförordningen (1995:1322).

Ärendenas handläggning

7 §  Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

8 §  Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till en eller flera ledamöter eller till någon som tjänstgör hos nämnden att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

9 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 8 § inte behöver föredras.

Hur ledamöter och ersättare utses

10 §  Ledamöter och ersättare i nämnden utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser bland ledamöterna en ordförande för en bestämd tid. Nämnden utser bland ledamöterna en vice ordförande för en bestämd tid.

11 §  Ledamöter och ersättare i nämnden utses efter nominering av Samarbetsnämndens råd bland företrädare för de trossamfund och de samverkansorgan som anges i 3 § förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund. Av de nio ledamöterna nomineras en på förslag av vardera av Islamiska samarbetsrådet, Judiska Centralrådet, Ortodoxa och österländska kyrkors ekumeniska råd, Pingströrelsen, Romersk-Katolska kyrkan i Sverige, Svenska Missionsförbundet samt tre på förslag av övriga trossamfund.

[S2]Ersättarna utses på samma sätt som ledamöterna.

12 §  Rådet består av representanter för de trossamfund och de samverkansorgan som anges i 3 § förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund. Varje trossamfund har en representant i rådet. Samverkansorganen Islamiska samarbetsrådet och Ortodoxa och österländska kyrkors ekumeniska råd har vardera två representanter i rådet. För varje representant skall det finnas en ersättare.

[S2]Rådets ledamöter och deras ersättare utses för en tid av två år av de trossamfund och de samverkansorgan som ingår i rådet.

[S3]Ordföranden i nämnden skall vara ordförande i rådet.

13 §  Generalsekreteraren utses av nämnden.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1999:975) med instruktion för Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000, då förordningen (1989:272) med instruktion för Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund upphör att gälla.
  2. Utan hinder av bestämmelserna i 11 § utses ledamöter i nämnden första gången enligt denna förordning av regeringen efter förslag av Samarbetsnämnden.
Ikraftträder
2000-01-01

Ändring, SFS 2007:1192

Omfattning
upph.