Upphävd författning

Förordning (2000:1029) om gruppundantag enligt 8 a § konkurrenslagen (1993:20) för avtal om viss taxisamverkan

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2000-11-23
Ändring införd
SFS 2000:1029 i lydelse enligt SFS 2005:884
Ikraft
2001-01-01
Tidsbegränsad
2011-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Med taxiföretag avses i denna förordning företag som tillhandahåller eller utför taxitjänster eller därmed jämförbara transporttjänster.

[S2]Med beställningscentral avses en gemensam eller fristående funktion som tar emot beställningar och fördelar transportuppdrag mellan taxiföretag. Funktionen kan även utföra sådan verksamhet som har samband därmed.

2 §  I den mån undantag inte gäller enligt 18 e § konkurrenslagen (1993:20), och under de villkor som föreskrivs i denna förordning, gäller gruppundantag enligt 8 a § konkurrenslagen från förbudet i 6 § samma lag för ett sådant skriftligt avtal mellan taxiföretag, eller mellan en beställningscentral och taxiföretag, som avser gemensam transportverksamhet genom samverkan i en beställningscentral eller på annat sätt i syfte att uppnå effektivitetsvinster eller andra sådana ekonomiska fördelar.

[S2]Uppfylls inte villkor som föreskrivits för att undantag skall gälla för ett visst förfarande, upphör undantaget att gälla endast i fråga om detta förfarande. Förordning (2005:884).

3 §  Undantag enligt 2 § gäller för gemensam inköpsverksamhet och skydd av affärshemligheter.

[S2]Undantag gäller vidare för i tredje stycket angivna förfaranden om

  1. det är påkallat för att uppnå syftet med den gemensamma transportverksamheten, och
  2. de samverkande taxiföretagen under ett räkenskapsår, och beräknat för hela den perioden, svarar för högst 35 procent av marknaden för de tjänster som avtalet avser.

[S3]De förfaranden som avses i andra stycket är:

  1. gemensam marknadsföring i form av annonsering och annan reklam, marknadsprofil eller liknande, samt samarbete om priset för tjänsten som den gemensamma marknadsföringen avser,
  2. uppsägningstid för anslutet taxiföretag, om tiden inte överstiger sex månader från uppsägningstillfället eller, i fråga om en ekonomisk förening, villkor att uppsägning inte får göras förrän efter viss tid från inträdet om tiden inte uppgår till sex månader eller mer,
  3. skyldighet för anslutet taxiföretag att utföra köruppdrag och ställa bilar till förfogande i enlighet med fastställd servicenivå,
  4. skyldighet för anslutet taxiföretag att under avtalstiden inte konkurrera med den gemensamma transportverksamheten, och
  5. skyldighet för anslutet taxiföretag att överlåta sina affärsförbindelser, inklusive rätten att fastställa priset till kund, till beställningscentralen.

Ändringar

Förordning (2000:1029) om gruppundantag enligt 8 a § konkurrenslagen (1993:20) för avtal om viss taxisamverkan

Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2005:884) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2000:1029) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för avtal om viss taxisamverkan, dels ändring i samma förordning

Omfattning
forts. giltighet; ändr. författningsrubr., 2 §
Ikraftträder
2006-01-01

Ändring, SFS 2008:605

Omfattning
upph.