Förordning (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2000-03-30
Ändring införd
SFS 2000:131 i lydelse enligt SFS 2009:971
Ikraft
2000-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till vad som föreskrivs i lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet. Förordning (2007:694).

2 §  Försvarsunderrättelseverksamhet skall bedrivas av Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt, Försvarets materielverk och Totalförsvarets forskningsinstitut. Förordning (2007:694).

2 a §  En sådan närmare inriktning som avses i 1 § andra stycket lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet ska vara skriftlig och innehålla

  1. uppgift om inriktande myndighet,
  2. uppgift om vilken del av regeringens beslut om inriktning av försvarsunderrättelseverksamheten som den närmare inriktningen är hänförlig till,
  3. en beskrivning av den företeelse som den närmare inriktningen avser, och
  4. en redogörelse för behovet av underrättelser om företeelsen. Förordning (2008:925).

3 §  De myndigheter som bedriver försvarsunderrättelseverksamhet får samarbeta i underrättelsefrågor med andra länder och internationella organisationer endast under förutsättning att syftet med samarbetet är att tjäna den svenska statsledningen och det svenska totalförsvaret. De uppgifter som myndigheterna lämnar till andra länder och internationella organisationer får inte vara till skada för svenska intressen.

4 §  Myndigheterna skall till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) anmäla frågor om att etablera och upprätthålla sådant samarbete som avses i 3 §. Myndigheterna skall informera Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) om viktiga frågor som uppkommer i samarbetet.

[S2]Myndigheterna skall vidare till Regeringskansliet (Försvars- departementet) lämna information om försvarsunderrättelse- verksamhetens inriktning i övrigt, verksamhetens bedrivande i stort och om viktiga händelser.

[S3]Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt skall informera Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) om den inhämtning av underrättelser som sker med särskilda metoder.

4 a § Har upphävts genom förordning (2007:694).
5 § Har upphävts genom förordning (2007:694).

6 §  De myndigheter som anges i 2 § ska informera Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten om de principer som tillämpas för samarbete i underrättelsefrågor med andra länder och internationella organisationer samt lämna uppgift om med vilka länder och organisationer sådant samarbete sker. Myndigheterna ska sedan samarbetet etablerats informera inspektionen om omfattningen av samarbetet och, när det bedöms vara motiverat, om resultatet, erfarenheterna och den fortsatta inriktningen av samarbetet. Myndigheterna ska även i andra viktiga frågor som rör försvarsunderrättelseverksamhet lämna information till inspektionen. Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt ska särskilt informera om innehållet i den instruktion och de föreskrifter som gäller för den eller de enheter inom myndigheten som inhämtar underrättelser med särskilda metoder.

[S2]Om informationen som avses i första stycket inte har kunnat lämnas, ska frågan utan dröjsmål anmälas för inspektionen. Myndigheterna ska lämna informationen på det sätt inspektionen bestämmer.

[S3]Myndigheterna ska senast den 1 mars varje år lämna den delen av årsredovisningen och budgetunderlaget som rör försvarsunderrättelseverksamheten till inspektionen. Förordning (2009:971).

7 §  De myndigheter som anges i 2 § skall, innan de orienterar annan än regeringen eller informationsberättigad totalförsvarsmyndighet i underrättelsefrågor, samråda med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Bestämmelser om vad som gäller vid samarbete i underrättelsefrågor med andra länder och internationella organisationer finns i 4 §.

8 §  De myndigheter som bedriver försvarsunderrättelseverksamhet skall varje år över föregående års verksamhet upprätta en översikt som allmänheten kan ta del av. Översikten skall lämnas in till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) samtidigt med årsredovisningen.

9 §  I förordningen (2009:969) med instruktion för Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten finns bestämmelser om inspektionens insyn i försvarsunderrättelseverksamheten. Förordning (2009:971).

Ändringar

Förordning (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet

Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2000:912) om ändring i förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:1266) om ändring i förordningen (2001:131) om försvarsunderrättelseverksamhet

Omfattning
ny 4 a §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2007:694) om ändring i förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet

Omfattning
upph. 4 a, 5 §§; ändr. 1, 2, 6, 9 §§
Ikraftträder
2007-10-01

Förordning (2007:862) om ändring i förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:925) om ändring i förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet

Omfattning
ny 2 a §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:971) om ändring i förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet

Omfattning
ändr. 6, 9 §§
Ikraftträder
2009-12-01