Lag (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2000-03-30
Ändring införd
SFS 2000:130 i lydelse enligt SFS 2014:687
Ikraft
2000-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Försvarsunderrättelseverksamhet skall bedrivas till stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt i övrigt för kartläggning av yttre hot mot landet. I verksamheten ingår att medverka i svenskt deltagande i internationellt säkerhetssamarbete. Försvarsunderrättelseverksamhet får endast avse utländska förhållanden.

[S2]Regeringen skall bestämma försvarsunderrättelseverksamhetens inriktning. Inom ramen för denna inriktning får de myndigheter som regeringen bestämmer ange en närmare inriktning av verksamheten.

[S3]Försvarsunderrättelseverksamhet skall bedrivas av den eller de myndigheter som regeringen bestämmer. Lag (2007:664).

Prop. 2006/07:63: Lagens första paragraf har ändrats på flera sätt. I den första meningen markeras att försvarsunderrättelseverksamheten främst skall ge stöd till svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. I förhållande till paragrafens nuvarande lydelse har ordningsföljden på de politikområden som försvarsunderrättelseverksamheten skall stödja ändrats. Ändringen har gjorts för att åstadkomma en överensstämmelse med den begreppsbildning som används för att bl.a. inom budgetpolitiken ange politikområden ...

2 §  Verksamheten enligt 1 § skall fullgöras genom inhämtning, bearbetning och analys av information. Underrättelser skall rapporteras till berörda myndigheter.

[S2]I verksamheten används teknisk och personbaserad inhämtning. Vissa bestämmelser om teknisk inhämtning finns i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Lag (2008:718).

Prop. 2006/07:63: Första stycket har ändrats i flera avseenden. I första meningen görs en språklig anpassning till den föreslagna ändringen av 1 § första stycket.

Därefter görs en ändring i andra meningen för att betona att försvarsunderrättelseverksamheten i första hand skall vara inriktad på att inhämta, bearbeta och genomföra grundanalys av information. Resultatet av denna process är de underrättelser som skall rapporteras. För att tydliggöra att graden av analys måste ...

3 §  Den eller de myndigheter som skall bedriva försvarsunderrättelseverksamhet får, enligt regeringens närmare bestämmande, etablera och upprätthålla samarbete i underrättelsefrågor med andra länder och internationella organisationer. Lag (2007:664).

Prop. 2006/07:63: Paragrafen har ändrats. Ändringen är av redaktionell karaktär, och innebär att bestämmelsen anpassas till den ändrade lydelsen av 1 § tredje stycket.

4 §  Inom försvarsunderrättelseverksamheten får det inte vidtas åtgärder som syftar till att lösa uppgifter som enligt lagar eller andra föreskrifter ligger inom ramen för Polismyndighetens, Säkerhetspolisens och andra myndigheters brottsbekämpande och brottsförebyggande verksamhet.

[S2]Om det inte finns hinder enligt andra bestämmelser, får dock de myndigheter som bedriver försvarsunderrättelseverksamhet lämna stöd till andra myndigheters brottsbekämpande och brottsförebyggande verksamhet. Lag (2014:687).

Prop. 2006/07:63: I paragrafen regleras avgränsningen mellan försvarsunderrättelseverksamhet och polisiär verksamhet. Bestämmelsen har fått en annan lydelse för att förtydliga att begränsningen syftar på sådana åtgärder som vidtas i syfte att lösa en i lag eller annan föreskrift föreskriven uppgift i polisens och andra myndigheters brottsförebyggande och brottsbekämpande arbete. Den grundläggande principen att försvarsunderrättelseverksamheten inte får innefatta förfarande i samband med förundersökning, vissa arbetsmetoder ...

5 §  Den myndighet som regeringen bestämmer skall kontrollera försvarsunderrättelseverksamheten. Lag (2007:664).

Prop. 2006/07:63: Paragrafen har ändrats. Hänvisningen till ”En särskild nämnd under regeringen” har bytts ut mot ”Den myndighet som regeringen bestämmer” för att anpassa lagen till de förslag som lämnats i betänkandet SOU 2004:23 Från verksförordning till myndighetsförordning. För att understryka att den aktuella myndighetens roll skall stärkas har uttrycket ”ha insyn i” ersatts av ”kontrollera”. Se vidare <a href="https://lagen.nu/prop/2006/07:63#S8" ...

Ändringar

Lag (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:158, Prop. 1999/2000:25, Bet. 1999/2000:FöU3
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2007:664) om ändring i lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2006/07:226, Prop. 2006/07:63, Bet. 2006/07:FöU10
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 5 §§
Ikraftträder
2007-10-01

Lag (2008:718) om ändring i lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2007/08:266, Prop. 2006/07:63, Bet. 2007/08:FöU15
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2014:687) om ändring i lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2015-01-01