Upphävd författning

Förordning (2000:152) med instruktion för Flygplatsnämnden

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2000-04-06
Ändring införd
SFS 2000:152
Ikraft
2000-05-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Flygplatsnämnden prövar de frågor som ankommer på nämnden enligt lagen (2000:150) om marktjänster på flygplatser och förordningen (2000:151) om marktjänster på flygplatser.

Sammansättning

2 §  Om Flygplatsnämndens sammansättning finns bestämmelser i 4 § lagen (2000:150) om marktjänster på flygplatser.

[S2]Andra ledamöter än ordföranden och ersättare för honom eller henne förordnas efter förslag från Luftfartsverket respektive användarkommittén vid Stockholm-Arlanda flygplats. Det förhållandet att det inte har kommit in några förslag inom av regeringen bestämd tidsfrist hindrar inte att regeringen förordnar ledamöter i Flygplatsnämnden.

3 §  Om det behövs får Flygplatsnämnden anlita sekreterare eller annat biträde.

Administrativt stöd

4 §  Luftfartsverket skall tillhandahålla det administrativa stöd som Flygplatsnämnden behöver.

Säte

5 §  Flygplatsnämnden skall ha sitt säte i Stockholm.

Handläggning av ärenden

6 §  Ett ärende tas upp till behandling av Flygplatsnämnden efter skriftlig framställning från den eller dem som har rätt att få en fråga prövad av nämnden enligt bestämmelserna i lagen (2000:150) om marktjänster på flygplatser.

7 §  Flygplatsnämnden får hålla syn, införskaffa särskild utredning och i övrigt inhämta de upplysningar som behövs. Om det bedöms lämpligt håller nämnden förhandling med parterna.

8 §  Ett ärende hos Flygplatsnämnden avgörs vid sammanträde med nämnden efter föredragning av ordföranden.

9 §  Flygplatsnämnden sammanträder på plats och tid som ordföranden bestämmer. I görligaste mån bör ett sammanträde hållas i anslutning till den flygplats som berörs av det aktuella ärendet.

10 §  Flygplatsnämnden är beslutför endast när den är fulltalig. Beslut som inte innebär att ett ärende avgörs slutligt i sak får dock fattas av ordföranden ensam.

[S2]Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning tillämpas bestämmelserna i 16 kap.rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.

11 §  I ett ärende hos Flygplatsnämnden förs protokoll när sammanträde eller syn hålls eller när nämnden i annat fall finner att protokoll behövs.

12 §  Flygplatsnämndens beslut som innebär att ett ärende avgörs sätts upp särskilt.

Ändringar

Förordning (2000:152) med instruktion för Flygplatsnämnden

Ikraftträder
2000-05-01

Förordning (2004:1131) om upphävande av förordningen (2000:152) med instruktion för Flygplatsnämnden

Omfattning
upph.