Upphävd författning

Förordning (2000:158) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2000-04-06
Ändring införd
SFS 2000:158
Ikraft
2000-05-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om en försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan. Syftet med försöksverksamheten är att möjliggöra för elever att få undervisning i en kurs som inte erbjuds i hemkommunens gymnasieskola.

[S2]Förordningen gäller för distansundervisning som påbörjas efter den 1 juli 2000 och senast höstterminen 2002. Vad som i fortsättningen sägs om kommuner gäller även landsting.

2 §  Med distansundervisning enligt denna förordning menas att en elev som är intagen till utbildning i gymnasieskolan på ett nationellt program i en kommun skall kunna få undervisning med stöd av informations- och kommunikationsteknik i den egna gymnasieskolan av en lärare som är anställd i en annan kommun eller i en sådan fristående skola som avses i 9 kap. 8 § skollagen (1985:1100). Om det behövs skall handledning kunna ges av lärare i den egna skolan.

3 §  Varje kommun som anordnar undervisning på nationellt program inom gymnasieskolan kan komma i fråga för deltagande i försöksverksamheten.

[S2]Statens skolverk beslutar efter ansökan vilka kommuner som får delta i försöksverksamheten.

4 §  Distansundervisning får inte avse kärnämneskurser eller för programmet gemensamma karaktärsämneskurser.

[S2]Distansundervisning får avse endast nationellt fastställda kurser och omfatta högst 500 gymnasiepoäng för varje enskild elev. Dessutom får projektarbete bedrivas genom distansundervisning.

[S3]Försöksverksamheten avser inte riksrekryterande utbildningar enligt bilagorna 2 och 3 till gymnasieförordningen (1992:394).

[S4]För att få delta i försöksverksamheten krävs att en god kvalitet kan upprätthållas för elevens hela utbildning.

5 §  Utbildning som anordnas med stöd av denna förordning får inte räknas in som sådan utbildning som skall erbjudas enligt 5 kap. 5 § skollagen (1985:1100).

6 §  Bestämmelserna i gymnasieförordningen (1992:394) gäller för försöksverksamheten, om inte annat framgår av nedanstående bestämmelser.

Undervisningstid

7 §  Den tid under vilken distansundervisning bedrivs skall anses motsvara sådan undervisningstid som avses i 1 kap. 2 § gymnasieförordningen (1992:394).

[S2]Styrelsen för utbildningen skall ansvara för att elevens garanterade undervisningstid uppnås för hela utbildningen i dess olika former.

Individuell studieplan

8 §  Uppgift om att en elev deltar i försöksverksamheten och vilka kurser som omfattas av distansundervisning skall antecknas i elevens individuella studieplan enligt 1 kap. 12 § gymnasieförordningen (1992:394).

Betyg

9 §  En kommun som deltar i försöksverksamheten skall uppdra åt sådan lärare som avses i 2 §, och som ansvarar för viss kurs enligt denna förordning, att sätta betyg i sådan kurs.

10 §  I en elevs slutbetyg skall det anges att eleven har deltagit i försöksverksamheten samt vilka kurser som omfattats av distansundervisning.

Uppföljning och utvärdering

11 §  En kommun som deltar i försöksverksamheten är skyldig att medverka i uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten.

[S2]Bestämmelser om kvalitetsredovisning finns i förordningen (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet.

12 §  Statens skolverk skall senast den 1 oktober varje år, med början år 2001, till regeringen redovisa omfattningen av försöksverksamheten samt göra en utvärdering av densamma.

Bemyndigande

13 §  Statens skolverk får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.

Överklagande

14 §  Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2000:158) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan

Ikraftträder
2000-05-01

Förordning (2011:536) om upphävande av förordningen (2000:158) om försöksverksamhet med distansundervisning i gymnasieskolan

Omfattning
upph.