Förordning (2000:278) om gåvor och överföringar av överskottsmateriel hos Försvarsmakten

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2000-05-04
Ändring införd
SFS 2000:278 i lydelse enligt SFS 2011:222
Ikraft
2000-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning gäller för Försvarsmakten.

2 §  I förordningen finns bestämmelser i anslutning till 8 kap. 6 § budgetlagen (2011:203) om överlåtelse genom gåva av sådan lös egendom som tillhör staten och som finns hos Försvarsmakten och inte längre behövs för statens verksamhet eller blivit obrukbar.

[S2]Förordningen innehåller även bestämmelser om överföring från Försvarsmakten till andra statliga förvaltningsmyndigheter under regeringen av sådan lös egendom som tillhör staten och som inte längre behövs för Försvarsmaktens egen verksamhet eller blivit obrukbar hos Försvarsmakten.

[S3]Förordningen gäller inte för aktier eller andelar i företag, för tomträtt eller för byggnad som är lös egendom. Förordningen gäller inte heller för krigsmateriel enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel. Förordning (2011:222).

3 §  Med överskottsmateriel avses i denna förordning sådan lös egendom som omfattas av bestämmelserna i förordningen.

4 §  I förordningen (1996:1191) om överlåtelse av statens lösa egendom finns bestämmelser för myndigheter under regeringen om försäljning och byte av statens lösa egendom.

Överlåtelser genom gåva

Internationellt humanitärt bistånd

5 §  Försvarsmakten får genom gåva överlåta överskottsmateriel till en biståndsorganisation, om materielen skall användas för internationellt humanitärt bistånd. Som ytterligare förutsättning gäller att Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) bedömt att organisationen är lämplig som mottagare av materielen.

[S2]Försvarsmakten skall vid sin prövning av om en sådan överlåtelse skall ske i varje enskilt fall samråda med Sida.

6 §  Försvarsmakten skall vid en överlåtelse enligt 5 § föreskriva att biståndsorganisationen redovisar för Försvarsmakten på vilket sätt överskottsmaterielen har använts.

[S2]En överlåtelse enligt 5 § får inte strida mot Sveriges internationella förpliktelser.

Frivilliga försvarsorganisationer

7 §  Försvarsmakten får genom gåva överlåta överskottsmateriel till en sådan frivillig försvarsorganisation som nämns i bilagan till förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet.

Kommuner

7 a §  Försvarsmakten får genom gåva överlåta överskottsmateriel till en kommun, under förutsättning att materielen endast ska användas vid fullgörandet av sådana uppgifter som kommunen enligt lag eller annan författning är skyldig att utföra och som inte är utsatta för konkurrens.

[S2]Försvarsmakten ska vid sin prövning av om en överlåtelse ska ske i varje enskilt fall samråda med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Förordning (2008:1019).

7 b §  Vid en överlåtelse enligt 7 a § skall Försvarsmakten som villkor för överlåtelsen ställa krav på att en kommun inte får överlåta eller upplåta materielen. Förordning (2005:169).

Överföringar

8 §  Försvarsmakten får överföra överskottsmateriel till en annan statlig förvaltningsmyndighet under regeringen.

Ändringar

Förordning (2000:278) om gåvor och överföringar av överskottsmateriel hos Försvarsmakten

Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2005:169) om ändring i förordningen (2000:278) om gåvor och överföringar av överskottsmateriel hos Försvarsmakten

Omfattning
nya 7 a, 7 b §§, rubr. närmast före 7 a §
Ikraftträder
2005-05-16

Förordning (2008:1019) om ändring i förordningen (2000:278) om gåvor och överföringar av överskottsmateriel hos Försvarsmakten

Omfattning
ändr. 7 a §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2011:222) om ändring i förordningen (2000:278) om gåvor och överföringar av överskottsmateriel hos Försvarsmakten

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2011-04-01