Upphävd författning

Förordning (2000:287) om statligt bidrag till investeringar i solvärme

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2000-05-11
Ändring införd
SFS 2000:287
Ikraft
2000-06-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om statligt bidrag för att främja användningen av solvärmeteknik för uppvärmning av bostäder för permanent bruk och vissa lokaler.

[S2]I förordningen avses med

[S3]solvärme: värmeenergi alstrad genom direkt omvandling av energi från solinstrålning,

[S4]småhus: en- eller tvåbostadshus som är friliggande eller sammanbyggda till rad- eller kedjehus,

[S5]flerbostadshus: andra bostadshus än småhus,

[S6]bostadsanknutna lokaler: lokaler som inte används för kommersiella eller industriella ändamål och som finns i anslutning till bostäder.

2 §  Bidrag får, om det finns medel för detta, lämnas i form av engångsbidrag för installation av solvärme med vätska som värmebärare i bostäder och bostadsanknutna lokaler. Bidrag får lämnas för investering i flerbostadshus endast om bidragsmottagaren intygar att bidraget i dess helhet kommer att komma de boende till godo i form av lägre boendekostnad än vad motsvarande investering kan uppskattas medföra om den gjorts utan att bidrag lämnats.

[S2]Bidrag får inte lämnas för projekt som påbörjats före den 1 juni 2000. Ett projekt skall anses påbörjat den dag solfångaren beställs.

[S3]Bidrag får inte lämnas om annat statligt eller kommunalt stöd lämnas till samma projekt.

3 §  Ett beslut om bidrag skall kombineras med de villkor som behövs med hänsyn till bidragets ändamål.

[S2]Bidraget får göras beroende av att åtgärderna slutförs inom den tid som länsstyrelsen bestämmer, att begäran om utbetalning skall ha kommit in inom viss tid och av att bygglov lämnats.

[S3]Solfångarna skall uppfylla de kvalitetskrav som Boverket föreskriver.

Bidragets storlek m.m.

4 §  Bidragets storlek skall bestämmas på grundval av solfångarens beräknade årliga energiproduktion och motsvara 2 kr 50 öre per kilowattimme. Bidraget får dock uppgå till högst

  • 7 500 kr per lägenhet i småhus, - 5 000 kr per lägenhet i flerbostadshus, - 5 000 kr per bostadsanknuten lokal.

[S2]Bidraget får vid investeringar i flerbostadshus eller bostadsanknutna lokaler inte överstiga 25 procent av de kostnader som anges i 5 §. Det stöd som lämnas till en och samma fastighet får uppgå till högst 250 000 kr.

[S3]Boverket får meddela närmare föreskrifter om hur beräkningen av den årliga energiproduktionen enligt första stycket skall göras.

5 §  De kostnader som får ingå i beräkningsunderlaget är de faktiska kostnader som direkt kan hänföras till solvärmeinstallationen, såsom materialkostnaderna för solfångare, rör, isolering, värmeväxlare, styr- och reglerutrustning och ackumulator för korttidslagring. Utrustning för värmedistribution i byggnaden får inte ingå i beräkningsunderlaget. Arbetskostnader för installationen får ingå om arbetet har utförts av ett fristående företag som har F-skattebevis eller, i fråga om utländska företagare eller företag, intyg eller någon annan handling om att de i sitt hemland genom registrering eller på annat sätt är underkastade motsvarande kontroll i fråga om betalning av skatter och avgifter.

Förfarandet i bidragsärenden

6 §  En ansökan om bidrag lämnas in till länsstyrelsen i det län där den fastighet som avses med ansökan är belägen. Länsstyrelsen prövar ärenden om bidrag.

[S2]Ansökan skall vara skriftlig och innehålla de uppgifter och den utredning som Boverket bestämmer.

7 §  Bidraget betalas ut när åtgärden har slutförts. Om åtgärden inte har slutförts inom den tid som fastställts av länsstyrelsen eller om begäran om utbetalning inte kommit in inom föreskriven tid får utbetalning inte ske och beslutet om bidrag skall undanröjas.

[S2]Bidraget betalas ut till den som vid tidpunkten för utbetalningen är antecknad som lagfaren ägare eller inskriven som tomträttsinnehavare för den fastighet där åtgärderna utförts. Om det hus där åtgärderna utförts ägs av någon annan än den lagfarne ägaren eller tomträttsinnehavaren, betalas bidraget ut till husets ägare. Den som har ansökt om bidrag skall anses som ägare om inte annat visas.

[S3]Boverket får meddela närmare föreskrifter om tidpunkt och sätt för utbetalning av bidrag.

8 §  Länsstyrelsen har rätt att för stödets uppföljning kräva in information av bidragsmottagaren om kostnaderna för hela eller delar av solvärmeanläggningen.

9 §  Länsstyrelsen får besluta att ett utbetalat bidrag helt eller delvis skall krävas åter om

  1. bidraget beviljats på grund av oriktiga eller ofullständiga uppgifter av den sökande,
  2. bidragstagaren på ett allvarligt sätt bryter mot villkor som gäller för bidraget, eller
  3. om något annat inträffar som innebär att bidragstagaren med hänsyn till syftet med bidraget inte bör få ha detta kvar.

Tillsyn m.m.

10 §  Boverket utövar tillsyn över bidragsverksamheten och sköter utbetalning av bidragen.

11 §  Boverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

12 §  Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas till Boverket. Boverkets beslut får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2000:287) om statligt bidrag till investeringar i solvärme

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:115, Prop. 1999/2000:1, Bet. 1999/2000:NU3
Ikraftträder
2000-06-01

Ändring, SFS 2008:1247

Omfattning
upph.