Förordning (2000:523) om statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans område

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2000-06-08
Ändring införd
SFS 2000:523 i lydelse enligt SFS 2015:805
Ikraft
2000-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Statsbidrag lämnas enligt denna förordning för att främja utvecklingen av internationella kontakter till

  1. huvudmän inom skolväsendet,
  2. huvudmän för internationella skolor som har fått ett godkännande enligt 24 kap. 3 a § skollagen (2010:800) eller en förklaring om rätt till bidrag enligt 24 kap. 6 § samma lag, och
  3. anordnare av utbildning som får statligt stöd enligt förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar. Förordning (2015:805).

2 §  Statsbidraget omfattar

  1. stipendier för att främja lärares och skolledares internationella kontakter samt för kostnader för deltagande i internationella konferenser och dylikt, och
  2. bidrag till skolhuvudmän för utvecklingsarbete som syftar till att med hjälp av internationella kontakter förverkliga de mål som anges i skolans läroplaner.

[S2]Stipendier enligt första stycket 1 kan ges till en enskild person eller en grupp personer.

[S3]Bidrag enligt första stycket 2 får lämnas med högst ett belopp som motsvarar vad huvudmannen själv avser att bidra med.

3 §  Ansökan om stipendium eller bidrag ska göras hos Universitets- och högskolerådet enligt de föreskrifter som myndigheten meddelar. Förordning (2012:716).

4 §  Universitets- och högskolerådet beslutar om vilka som ska få stipendium eller bidrag, beloppets storlek och eventuella villkor som ska gälla för stipendiet eller bidraget. Förordning (2012:716).

5 §  Universitets- och högskolerådets beslut om stipendium eller bidrag får inte överklagas. Förordning (2012:716).

Ändringar

Förordning (2000:523) om statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans område

Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2011:677) om ändring i förordningen (2000:523) om statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans område

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2012:716) om ändring i förordningen (2000:523) om statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans område

Omfattning
ändr. 3, 4, 5 §§
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2015:805) om ändring i förordningen (2000:523) om statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans område

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2016-01-01