Förordning (2000:604) om gränstullsamarbete med Danmark

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2000-06-15
Ändring införd
SFS 2000:604 i lydelse enligt SFS 2016:295
Ikraft
2000-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser för genomförande av överenskommelsen mellan Sverige och Danmark om gränstullsamarbete av den 22 juni 2000. Överenskommelsen bifogas denna förordning som bilaga.

2 §  Bestämmelserna i 2-5 §§, 8 § första stycket och 10 § lagen (1959:590) om gränstullsamarbete med annan stat skall tillämpas vid gränstullsamarbete med Danmark om inte annat särskilt föreskrivs i denna förordning. Från gränstullsamarbetet undantas verksamhet enligt lagen (1979:1088) om gränsövervakningen i krig m.m.

3 §  Det skall för gränstullsamarbetet finnas följande kontrollzoner på svenskt territorium:

 1. landanslutningen och den sista påfarten till respektive den första avfarten från den fasta förbindelsen över Öresund vid betalstationen på Lernacken,
 2. terminalområdet vid Lernacken inbegripet den närmaste vägen mellan tullbyggnaderna på Lernacken,
 3. den svenska delen av den fasta förbindelsen över Öresund,
 4. stationsområdena på Malmö centralstation, Malmö Syd och Svedala station samt
 5. den på svenskt territorium löpande delen av järnvägssträckan mellan
  1. Malmö centralstation och Köpenhamns flygplats, Kastrup och
  2. Svedala station och Köpenhamns flygplats, Kastrup.

4 §  Tullverket får i samråd med den danska tullmyndigheten Told og Skat besluta

 1. att svensk tullpersonal får utöva tulltjänst för svensk räkning inom kontrollzon på danskt territorium samt
 2. att dansk tullpersonal får utöva tulltjänst för dansk räkning inom kontrollzon på svenskt territorium.

5 §  Vid användning av tvångsmedel under utövande av tulltjänst som omfattas av gränstullsamarbetet på danskt territorium får svensk tullpersonal inte överskrida de befogenheter som tillkommer tullpersonal enligt danska bestämmelser.

6 §  Tullverket skall ge Told og Skat uppgifter om de svenska bestämmelser som skall tillämpas vid gränstullsamarbetet.

7 §  Om Tullverket anser att en viss dansk tulltjänsteman inte är lämplig att utöva tulltjänst som omfattas av gränstullsamarbetet, får Tullverket neka tjänstemannen att tjänstgöra på svenskt territorium. Tullverket skall hos Told og Skat begära ändring så att det i tjänstemannens tjänst inte längre ingår att utöva tulltjänst som omfattas av gränstullsamarbetet. Om behörig dansk myndighet förklarar att en viss svensk tjänsteman inte är lämplig att utöva tulltjänst som omfattas av gränstullsamarbetet, skall Tullverket pröva frågan om motsvarande ändring i hans tjänstgöring.

8 §  Det som sägs i 4 kap. 1 § tullförordningen (2016:287) om bistånd av Polismyndigheten ska gälla på svenskt territorium även när det är fråga om utövande av tulltjänst för dansk räkning. Förordning (2016:295).

9 §  Tullverket får besluta om överlämnande av beslagtagen egendom till dansk tull- eller polismyndighet enligt 10 § lagen (1959:590) om gränstullsamarbete med annan stat.

10 §  Föreskrifter om verkställigheten av denna förordning meddelas av Tullverket.

Bilaga

Överenskommelse mellan Sverige och Danmark om gränstullsamarbete beträffande Öresundsförbindelsen
Sveriges regering och Danmarks regering, nedan kallade de avtalsslutande parterna,
som bekräftar sin vilja att stärka samarbetet mellan tullmyndigheterna i Öresundsregionen,
som lägger vikt vid att detta avtal skall komplettera det redan existerande samarbetet mellan danska och svenska tullmyndigheter och vid att inget i avtalet får begränsa detta samarbete eller det internationella samarbetet inom tullområdet,
som hänvisar till avtalet av den 23 mars 1991 mellan Sveriges regering och Danmarks regering om en fast förbindelse över Öresund, i synnerhet artikel 18 i avtalet enligt vilken regeringarna i Sverige och Danmark kan ingå särskilda avtal om svensk och dansk myndighetsutövning i andra frågor som rör den fasta förbindelsen över Öresund,
som betraktar Öresundsregionen som ett område, där ett effektivt samarbete mellan tullmyndigheterna är nödvändigt för att förhindra, upptäcka, åtala och bestraffa överträdelser av de bestämmelser vars efterlevnad tullmyndigheterna har att övervaka,
har träffat följande överenskommelse om gränstullsamarbete:
Artikel 1
 1. De avtalsslutande parterna skall, på sätt som närmare anges i denna överenskommelse, bedriva samarbete i fråga om tullkontroll och tullklarering av trafiken över den fasta förbindelsen över Öresund. Sådant samarbete benämns gränstullsamarbete och skall äga rum inom kontrollzon.
 2. Gränstullsamarbetet skall ske på grundval av och i enlighet med nationell rätt och folkrättsliga överenskommelser mellan de avtalsslutande parterna, utan att detta begränsar de avtalsslutande parternas gemenskapsrättsliga förpliktelser.

Artikel 2

I denna överenskommelse förstås med uttrycket
 1. "tullmyndighet": a) i Sverige: Tullverket b) i Danmark: Told og Skat
 2. "central tullmyndighet": a) i Sverige: Tullverket Huvudkontoret b) i Danmark: Told- og Skattestyrelsen
 3. "de behöriga myndigheterna": a) i Sverige: Tullverket Skåneregionen b) i Danmark: Toldcenter Köbenhavn
 4. "tullbestämmelse": de bestämmelser vars efterlevnad tullmyndigheterna har att övervaka och kontrollera
5."tulltjänst": tullklarering och tullkontroll
Artikel 3
 1. Följande områden på svenskt territorium skall utgöra kontrollzoner:
  • landanslutningen och den sista påfarten till respektive den första avfarten från den fasta förbindelsen över Öresund vid betalstationen på Lernacken,
  • terminalområdet vid Lernacken inbegripet den närmaste vägen mellan tullbyggnaderna på Lernacken samt
  • den svenska delen av den fasta förbindelsen över Öresund.
 2. Följande områden på danskt territorium skall utgöra kontrollzoner:
  • landanslutningen och den sista påfarten till respektive den första avfarten från den fasta förbindelsen över Öresund samt
  • den danska delen av den fasta förbindelsen över Öresund.
 3. Vidare skall följande järnvägssträckor med tillhörande stationsområden utgöra kontrollzoner:
  • järnvägssträckan Köpenhamns flygplats, Kastrup-Malmö centralstation samt
  • järnvägsträckan Köpenhamns flygplats, Kastrup-Svedala station.
Artikel 4
 1. Tullmyndigheterna skall omgående vidta alla lämpliga åtgärder för att genomföra överenskommelsen. De skall omedelbart underrätta varandra om omständigheter som rör varutrafiken mellan Danmark och Sverige eller smugglingsbekämpningen inom Öresundsregionen.
 2. För koordinering och planläggning av gränstullsamarbetet svarar de behöriga myndigheterna.
Artikel 5
 1. Vardera statens tullbestämmelser, in- och utförselbestämmelser samt andra bestämmelser rörande trafiken, vilkas efterlevnad tullmyndigheterna har att övervaka vid verksamhet som omfattas av gränstullsamarbetet, skall tilllämpas inom kontrollzon på den andra statens territorium, då tulltjänst utövas av den tullmyndighet och för den stat i vilken bestämmelserna utfärdats. Tulltjänst som utövas i kontrollzon på den ena statens territorium av den andra statens tullmyndighet jämställs med tulltjänst som utövas på den stats territorium i vilken tullmyndigheten är hemmahörande.
 2. Vardera staten skall genom sin centrala tullmyndighet i förväg meddela motsvarande myndighet i den andra staten vilka bestämmelser som skall tilllämpas, då tulltjänst utövas på den andra statens territorium. Bestämmelserna skall finnas tillgängliga för allmänheten hos de behöriga myndigheterna.
Artikel 6
Vardera av de avtalsslutande parterna åtar sig att inom kontrollzon på sitt territorium tillåta den andra statens tulltjänstemän att utöva sådan tulltjänst för sin stat som omfattas av gränstullsamarbetet.
Artikel 7
 1. Tulltjänsteman får vid utövande av tulltjänst som omfattas av gränstullsamarbetet använda de befogenheter som tillkommer tulltjänstemän enligt bestämmelserna i den stat i vilken han eller hon
är anställd. Tjänstemannen får dock inte utöva större befogenheter än dem som tillkommer en tulltjänsteman i den stat i vilken han eller hon befinner sig.
 1. För användande av andra befogenheter än dem som nämns i punkt 1 då tulltjänst för den ena staten utövas på den andra statens territorium får handräckning av polismyndighet i sistnämnda stat begäras. Sådan begäran skall framställas av tullmyndigheten i den stat på vars territorium tulltjänsten utövas. I brådskande fall får dock begäran framställas av den andra statens tullmyndighet. Härvid skall tullmyndigheten i den stat på vars territorium tulltjänsten utövas utan dröjsmål underrättas om att begäran om handräckning framställts.
Artikel 8
Utgifter för lokaler och andra faciliteter, som ställs till den andra statens förfogande, skall betalas av den stat som utnyttjar lokalerna eller faciliteterna. De närmare förutsättningarna härför avtalas mellan de behöriga myndigheterna i de två staterna.
Artikel 9
 1. Om endera staten låter beslagta egendom i fall då båda staternas bestämmelser överträtts, skall egendomen överlämnas till vederbörande myndighet i den stat på vars territorium beslaget verkställts, om inte särskilda omständigheter föranleder annat.
 2. Har egendom med tillämpning av punkt 1 överlämnats till myndighet i endera staten, skall vad som sägs om förverkande av sådan egendoms värde i den andra statens lagstiftning inte tillämpas.
Artikel 10
Tjänsteman från den ena staten skall, såvitt angår göromål som omfattas av gränstullsamarbetet, på den andra statens territorium i straffrättsligt hänseende åtnjuta samma ämbetsskydd som tjänsteman från sistnämnda stat.
Artikel 11
Vardera staten kan i särskilda fall neka tjänstemän från den andra statens tullmyndighet att tjänstgöra på sitt territorium. Ett sådant nekande skall motiveras skriftligen och skickas till den behöriga myndigheten i den andra staten.
Artikel 12
Envar av de avtalsslutande parterna förbinder sig att, i det fall någon av dess tjänstemän begår ämbetsbrott eller tjänsteförseelse under utövande av sådan tulltjänst som omfattas av gränstullsamarbetet enligt denna överenskommelse, vidta disciplinära åtgärder mot tjänstemannen som om gärningen begåtts medan tjänstemannen utövade tjänst i sin egen stat.
Artikel 13
 1. Envar av de avtalsslutande parterna är skyldig att ersätta skada, som någon av dess tjänstemän genom uppsåtlig eller oaktsam handling vållar då han utövar tulltjänst som omfattas av gränstullsamarbetet på den andra statens territorium, i enlighet med den nationella lagstiftningen i den stat där skadan vållades.
 2. Den stat, på vars territorium den i punkt 1 nämnda skadan vållades, ersätter denna skada på samma sätt som om skadan vållats av dess egna tulltjänstemän.
 3. Den stat, vars tjänsteman har vållat skadan på den andra statens territorium, skall gottgöra hela det belopp som den sistnämnda staten har betalat i skadeersättning.
Artikel 14
 1. En tjänsteman, som befinner sig på den andra statens territorium, får bära sin nationella tjänsteuniform eller annat synligt kännetecken. Båda staternas tjänstemän skall alltid vid utövande av tulltjänst som omfattas av gränstullsamarbetet kunna legitimera sig med identitetskort.
 2. En tjänsteman som befinner sig på den andra statens territorium får inte bära tjänstevapen.
Artikel 15
 1. De behöriga myndigheterna kan på grundval av och inom ramarna för denna överenskommelse träffa de ytterligare överenskommelser, som behövs för genomförandet av gränstullsamarbetet.
 2. Denna överenskommelse hindrar inte den behöriga myndigheten i en stat att ta kontakt med andra myndigheter i den andra staten än den behöriga myndigheten.
Artikel 16
Är en stat av uppfattningen, att en begäran inom ramen för gränstullsamarbetet inte kan uppfyllas eller att en åtgärd inte kan vidtas utan att det kan skada statens suveränitet, den egna säkerheten eller andra väsentliga intressen, eller att åtgärden står i strid mot den nationella lagstiftningen, kan staten i det enskilda fallet helt eller delvis vägra att samarbeta eller göra samarbetet beroende av särskilda villkor.
Artikel 17
 1. Denna överenskommelse träder i kraft vid undertecknandet.
 2. Vardera av de avtalsslutande parterna kan säga upp överenskommelsen att upphöra att gälla sex månader efter det att skriftlig uppsägning mottagits av den andra staten.
 3. Vardera av de avtalsslutande parterna kan, efter samråd med den andra staten i den mån så är möjligt, utan iakttagande av den i föregående stycke stadgade fristen sätta överenskommelsen helt eller delvis ur kraft i händelse av krig, krigsfara eller eljest inträdda utomordentliga förhållanden.
Till bekräftelse härav har nedanstående befullmäktigade ombud undertecknat denna överenskommelse.
Som skedde i Lernacken den 22 juni 2000, i fyra exemplar, två på det svenska språket och två på det danska språket, vilkas samtliga texter har lika giltighet.

Ändringar

Förordning (2000:604) om gränstullsamarbete med Danmark

Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2000:1322) om ändring i förordningen (2000:604) om gränstullsamarbete med Danmark

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2014:1202) om ändring i förordningen (2000:604) om gränstullsamarbete med Danmark

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2016:295) om ändring i förordningen (2000:604) om gränstullsamarbete med Danmark

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2016-05-01