Tullförordning (2016:287)

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2016-03-17
Ändring införd
SFS 2016:287 i lydelse enligt SFS 2022:1193
Ikraft
2016-05-01
Upphäver
Förordning (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.
Tullförordning (2000:1306)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-11-01

1 kap. Allmänna bestämmelser

[K1]1 §  I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar

[S2]Uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i förordning (EU) nr 952/2013, förordning (EU) nr 608/2013, förordning (EU) 2018/1672 och tullagen. Förordning (2022:1193).

[K1]2 §  Tullverket ska utföra de uppgifter som en tullmyndighet eller en behörig myndighet har enligt förordning (EU) nr 952/2013 och de förordningar som meddelas med stöd av den förordningen om inget annat sägs i lag eller förordning.

[K1]3 §  Tullverket ska till Europeiska kommissionen översända den information som följer av

 • den informations- och anmälningsskyldighet som framgår av förordning (EU) nr 952/2013 och de förordningar som meddelas med stöd av den förordningen, och
 • den informationsskyldighet som framgår av artikel 18.1 och 18.2 i förordning (EU) 2018/1672. Förordning (2021:754).

Tillhandahållande av information

[K1]4 §  Tullverket får överlämna åt någon annan att förmedla uppgifter i elektroniska dokument till och från Tullverket.

[K1]5 §  Tullverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av artiklarna 6–17 om tillhandahållande av information i förordning (EU) nr 952/2013.

Tullombud

[K1]6 §  Tullverket får meddela föreskrifter om

 1. villkor för att ett tullombud ska få tillhandahålla tjänster i Sverige, och
 2. verkställigheten av artiklarna 18–21 om tullombud i förordning (EU) nr 952/2013.

Beslut med stöd av tullagstiftningen

[K1]7 §  Tullverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av artiklarna 22–37 om beslut med stöd av tullagstiftningen i förordning (EU) nr 952/2013.

Godkänd ekonomisk aktör

[K1]8 §  Tullverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av artiklarna 38–41 om godkänd ekonomisk aktör i förordning (EU) nr 952/2013.

Avgifter

[K1]9 §  Tullverket får meddela föreskrifter om

 1. när avgift för tullkontroller eller annan tillämpning av tullagstiftningen får tas ut, och
 2. avgiftens storlek.

[S2]Beslutet om avgiftens storlek får träda i kraft tidigast en månad efter det att föreskriften har beslutats.

[K1]10 §  Avgifter enligt 9 § ska betalas till Tullverket.

[K1]11 §  Tullverket får medge nedsättning av eller befrielse från avgifter enligt 10 §, om det finns särskilda skäl.

[K1]12 §  Obetalda avgifter enligt 10 § ska på begäran av Tullverket drivas in på det sätt som anges i 2 kap. 16 § tullagen (2016:253).

[S2]Bestämmelser om begäran om indrivning m.m. finns i 49 §§indrivningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige ska uppmanas att betala fordran innan ansökan om indrivning görs framgår av 3 § samma förordning.

[S3]Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor, om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

Valutaomräkning

[K1]13 §  Tullverket får, efter att ha gett Sveriges riksbank tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om verkställigheten av artiklarna 53 och 54 om valutaomräkning i förordning (EU) nr 952/2013.

Varors klassificering, ursprung och tullvärde samt autonoma åtgärder

[K1]14 §  En ansökan om eller invändning mot tillämpning av sådana autonoma åtgärder som avses i artikel 56.2 f i förordning (EU) nr 952/2013 görs till Kommerskollegium.

[S2]Vid handläggningen av en ansökan enligt första stycket ska Kommerskollegium vid behov ge Tullverket tillfälle att yttra sig.

[S3]Kommerskollegium beslutar om en ansökan eller invändning enligt första stycket ska överlämnas till Europeiska kommissionen.

[K1]15 §  Kommerskollegium får meddela föreskrifter om verkställigheten av bestämmelserna i 14 § första stycket om tillämpning av autonoma åtgärder.

[K1]16 §  Kommerskollegium får, efter att ha gett Tullverket tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om verkställigheten av artikel 61.3 om ursprungsbevis i förordning (EU) nr 952/2013.

[K1]17 §  Tullverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av följande artiklar i förordning (EU) nr 952/2013:

 1. artiklarna 56–58 om gemensamma tulltaxan och varors klassificering enligt tulltaxan,
 2. artiklarna 59–68 om varors ursprung, med undantag för det som Kommerskollegium får föreskriva om enligt 16 §, och
 3. artiklarna 69–76 om varors värde för tulländamål.

[S2]Innan Tullverket meddelar föreskrifter om varors klassificering eller ursprung, bör Kommerskollegium och andra berörda myndigheter ges tillfälle att yttra sig.

[K1]18 §  Kommerskollegiums beslut enligt 14 § tredje stycket att inte överlämna en ansökan eller invändning till Europeiska kommissionen får överklagas till regeringen.

Tullvärde på vissa lättförstörbara varor

[K1]19 §  Tullverket får meddela föreskrifter om skyldighet för näringsidkare att lämna uppgifter om genomsnittliga priser på importerade varor och om importkvantiteter och transportkostnader för sådana varor i samband med bestämmande av tullvärde på vissa lättförstörbara varor.

2 kap. Tullskuld, skatt, ränta och garantier

Betalning av import- eller exporttullbelopp

[K2]1 §  Tullverket får meddela föreskrifter om en annan tidsfrist för betalning än den som anges i 2 kap. 7 § första stycket tullagen (2016:253), vid sammanföring av bokföringsposter enligt artikel 105.1 andra stycket i förordning (EU) nr 952/2013, i den ursprungliga lydelsen.

Ränta vid annan skatt än tull

[K2]2 §  Tullverket får besluta om befrielse helt eller delvis från skyldigheten att betala ränta på annan skatt än tull enligt 2 kap. 9 § tullagen (2016:253), om det finns synnerliga skäl.

Återbetalning och eftergift

[K2]3 §  Tullverket får medge nedsättning av eller befrielse från annan skatt än tull, om det finns synnerliga skäl.

Bemyndigande

[K2]4 §  Tullverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av artiklarna 77–126 om tullskuld och garantier i förordning (EU) nr 952/2013.

3 kap. Införsel och utförsel av varor

Tullövervakning vid införsel

[K3]1 §  Tullverket får meddela föreskrifter om undantag från förarens eller befälhavarens skyldigheter enligt 3 kap. 3 § första och andra styckena tullagen (2016:253).

[K3]2 §  Tullverket får meddela föreskrifter om undantag från anmälningsskyldigheten enligt 3 kap. 4 § första stycket tullagen (2016:253).

[K3]3 §  Innan Tullverket avgör ett ärende om ett tillstånd för drift av en anläggning för tillfällig lagring, bör verket i förekommande fall ge hamn- eller flygplatsinnehavare tillfälle att yttra sig.

[K3]4 §  En anläggning för tillfällig lagring får drivas av Tullverket.

[S2]Om en avgift ska betalas för lagringen av en vara vid anläggningen, får Tullverket besluta att varan ska utgöra säkerhet för avgiften.

[K3]5 §  Tullverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av

 1. artiklarna 127–152 om införsel av varor i Europeiska unionens tullområde i förordning (EU) nr 952/2013,
 2. bestämmelserna i 3 kap.3 § första och andra styckena och 3 kap. 4 § första styckettullagen (2016:253) om förarens eller befälhavarens skyldigheter,
 3. bestämmelserna i 3 kap.5 och 6 §§tullagen om Tullverkets förbud, och
 4. bestämmelserna i 3 kap. 7 § tullagen om tillfälligt omhändertagande av en icke-unionsvara.

[S2]Innan Tullverket meddelar föreskrifter om verkställigheten av artikel 135 om transport till avsedd plats, bör Transportstyrelsen och Polismyndigheten ges tillfälle att yttra sig.

Varors tullstatus

[K3]6 §  Tullverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av artiklarna 153–157 om varors tullstatus i förordning (EU) nr 952/2013.

Hänförande av varor till ett tullförfarande

[K3]7 §  Tullverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av artiklarna 158–187 om hänförande av varor till ett tullförfarande i förordning (EU) nr 952/2013.

Kontroll och frigörande av varor

[K3]8 §  Tullverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av artiklarna 188–196 om kontroll och frigörande av varor i förordning (EU) nr 952/2013.

Bortskaffande av varor

[K3]9 §  En vara som har överlåtits till staten enligt artikel 199 i förordning (EU) nr 952/2013 ska säljas så snart det är möjligt. Då tillämpas bestämmelserna i 3 kap.8 och 9 §§tullagen (2016:253).

[K3]10 §  Kungörandet om en tullauktion ska ske i Post- och Inrikes Tidningar och på Tullverkets eller annan lämplig webbplats. Kungörandet ska ske minst tre veckor före auktionsdagen, om det inte finns särskilda skäl.

[S2]Auktionen får även kungöras på annat sätt, om det är lämpligt med hänsyn till egendomens beskaffenhet eller någon annan omständighet.

[K3]11 §  En underrättelse enligt 3 kap. 9 § andra stycket tullagen (2016:253) ska innehålla uppgifter om tid och plats för auktionen och sändas senast två veckor före auktionsdagen. Om den som kan antas vara ägare eller ha särskild rätt till varan blir känd först därefter, ska underrättelse sändas genast.

[K3]12 §  Tullverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av artiklarna 197–200 om bortskaffande av varor i förordning (EU) nr 952/2013.

Övergång till fri omsättning

[K3]13 §  Tullverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av artiklarna 201 och 202 om övergång till fri omsättning i förordning (EU) nr 952/2013.

Särskilda förfaranden

[K3]14 §  Vid handläggningen av en ansökan om tillstånd enligt artikel 211.1 i förordning (EU) nr 952/2013 avseende förfarandet för aktiv förädling eller för passiv förädling ska Tullverket överlämna ärendet till Europeiska kommissionen, om det finns bevisning för att väsentliga intressen för tillverkare i Europeiska unionen sannolikt kommer att påverkas negativt. Innan ett ärende överlämnas ska Tullverket, vid behov, ge Kommerskollegium tillfälle att yttra sig.

[K3]15 §  Ett tullager får drivas av Tullverket. Då tillämpas bestämmelserna i 4 § andra stycket.

[K3]16 §  Tullverket ska fastställa en frizons gränser och var frizonens infarts- och utfartsställen ska vara belägna.

[K3]17 §  Tullverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av följande artiklar i förordning (EU) nr 952/2013:

 1. artiklarna 211–225 om allmänna bestämmelser avseende de särskilda förfarandena,
 2. artiklarna 226–236 om transitering,
 3. artiklarna 237–249 om lagring,
 4. artiklarna 250–254 om särskild användning, och
 5. artiklarna 255–262 om förädling.

Transitering enligt TIR-konventionen

[K3]18 §  Tullkonventionen den 14 november 1975 om internationell transport av gods upptaget i TIR-carnet (TIR-konventionen) gäller i Sverige. Grundbestämmelserna i TIR-konventionen är publicerade i Sveriges överenskommelser med främmande makter (SÖ) 1976:133.

[K3]19 §  Frågor om godkännande av fordon eller containrar enligt bilaga 3 eller del II av bilaga 7 till TIR-konventionen prövas av Aktiebolaget Svensk Bilprovning. Innan Aktiebolaget Svensk Bilprovning prövar sådana frågor om godkännande ska bolaget ge Tullverket tillfälle att yttra sig. Detta behövs dock inte i fråga om prövning som avser en förnyelse av tidigare lämnat godkännande. Om det på grund av en olyckshändelse blir nödvändigt att göra en omlastning till ett fordon eller en container som inte har godkänts, får frågan om medgivande enligt bilaga 1 till TIR-konventionen till fortsatt transport i fordonet eller containrarna prövas av Tullverket.

[K3]20 §  Tullverket får besluta att en sammanslutning har rätt att utfärda TIR-carneter och uppträda som garant i enlighet med bestämmelserna i TIR-konventionen under villkor att sammanslutningen uppfyller de minimivillkor och minimikrav som anges i del I av bilaga 9 till konventionen.

[S2]Tullverket får besluta att en person har rätt att använda TIR-carneter i enlighet med bestämmelserna i TIR-konventionen under villkor att personen uppfyller de minimivillkor och minimikrav som anges i del II av bilaga 9 till konventionen.

[S3]Tullverket bestämmer det högsta belopp per TIR-carnet som kan krävas av en garanterande sammanslutning på grundval av bestämmelserna i TIR-konventionen.

[K3]21 §  Tullverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av bestämmelserna i 1820 §§ om godkännande av fordon eller containrar enligt TIR-konventionen.

[S2]Innan Tullverket meddelar sådana föreskrifter, bör Transportstyrelsen ges tillfälle att yttra sig i frågor av betydelse för trafiksäkerheten.

Tullövervakning vid utförsel

[K3]22 §  Tullverket får meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna i 3 kap.15 § första och andra styckena och 3 kap. 16 § första styckettullagen (2016:253) om förarens eller befälhavarens skyldigheter.

[K3]23 §  Tullverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av

 1. artiklarna 263–277 om utförsel av varor i förordning (EU) nr 952/2013, och
 2. bestämmelserna i 3 kap.15 § första och andra styckena, 3 kap. 16 § första stycket och 3 kap. 17 §tullagen (2016:253) om förarens eller befälhavarens skyldigheter och om Tullverkets förbud.

Förteckning över tullkontoren och andra platser som Tullverket anvisat

[K3]24 §  Tullverket ska publicera en förteckning över tullkontoren och andra platser som verket anvisat.

[S2]Av förteckningen ska följande framgå:

 • tullkontorens öppettider,
 • tider när avgifter för tullkontroller eller annan tillämpning av tullagstiftningen inte tas ut, och
 • de villkor som gäller för en viss plats.

4 kap. Tullkontroll

Medverkan av Polismyndigheten och Kustbevakningen

[K4]1 §  Polismyndigheten ska på begäran av Tullverket

 • bistå Tullverket, om det behövs för att verket ska kunna vidta en kontrollåtgärd, och
 • medverka vid Tullverkets kontroll av utrikes flygtrafik.

[K4]2 §  Kustbevakningen ska på begäran av Tullverket

 • bistå Tullverket, om det behövs för att verket ska kunna vidta en kontrollåtgärd, och
 • medverka i Tullverkets kontrollverksamhet genom att utöva tullkontroll av sjötrafiken.

[K4]3 §  Tullverket får, efter att ha gett Polismyndigheten och Kustbevakningen tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om verkställigheten av bestämmelserna i 1 och 2 §§ om Polismyndighetens och Kustbevakningens bistånd och medverkan.

Tullkontroll av varor och transportmedel

[K4]4 §  Tullverket får ingå en överenskommelse med ett transportföretag om terminalåtkomst till företagets bokningsuppgifter under de förutsättningar som anges i 4 kap.68 §§tullagen (2016:253).

[S2]Med bokningsuppgifter avses uppgifter som förekommer i samband med en bokning av en transport av varor, fordon eller passagerare, med de begränsningar avseende passagerare som framgår av 4 kap. 6 § andra stycket tullagen (2016:253).

[K4]5 §  Ett beslut att begära bokningsuppgifter från ett transportföretag får fattas av

 • chefen för Tullverket, eller
 • den som arbetar inom Tullverkets brottsbekämpande verksamhet och som förordnats för uppgiften av chefen för verket eller den chefstjänsteman som utsetts av denne.

[S2]Transportföretaget ska underrättas om vilka som har behörighet att begära bokningsuppgifter.

[K4]6 §  Chefen för Tullverket eller en chefstjänsteman som förordnats för uppgiften av chefen beslutar om vilka anställda som ska ha behörighet att ta del av bokningsuppgifter

 • som lämnats av ett transportföretag, eller
 • genom terminalåtkomst.

[S2]Behörighet ska endast ges till den som har nödvändig utbildning och som behöver informationen för sina arbetsuppgifter inom Tullverkets brottsbekämpande verksamhet.

[K4]7 §  Terminalutrustning som ger Tullverket tillgång till ett transportföretags bokningsuppgifter och handlingar med sådana uppgifter ska hanteras på sådant sätt att obehöriga inte får tillgång till dem.

[K4]8 §  Information om innehållet i de inhämtade bokningsuppgifterna får lämnas till andra tulltjänstemän, andra enheter inom Tullverket, Polismyndigheten och Kustbevakningen om uppgiften behövs i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet för att klarlägga om brott eller brottslig verksamhet har förekommit, pågår eller planeras.

[S2]Sådan information får också lämnas till en utländsk myndighet eller mellanfolklig organisation, om utlämnandet följer av en konvention som Sverige har tillträtt eller en överenskommelse som Sverige har ingått.

[K4]9 §  Tullverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av

 1. bestämmelserna i 48 §§ om bokningsuppgifter, och
 2. bestämmelserna i 4 kap.618 §§tullagen (2016:253) om Tullverkets kontroller och befordringsföretagens medverkan vid sådana kontroller.

Tullkontroll av postförsändelser och försändelser förmedlade av kurirföretag

[K4]10 §  Tullverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av bestämmelserna i 4 kap.1923 §§tullagen (2016:253) om tullkontroll av postförsändelser och försändelser förmedlade av kurirföretag.

Riskhantering

[K4]11 §  Tullverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av artikel 46.4 om riskhantering i förordning (EU) nr 952/2013.

Revision

[K4]12 §  Om en begäran enligt 4 kap. 38 § tullagen (2016:253) avser en upptagning, bestämmer förvaltningsrätten i vilken form eller på vilket sätt upptagningen ska tillhandahållas i målet.

Tullkontroll beträffande intrång i vissa immateriella rättigheter

[K4]13 §  Tullverket utser den enhet inom verket som enligt artikel 5.1 i förordning (EU) nr 608/2013 är behörig att ta emot och behandla ansökningar.

[S2]Tullverket ska informera Europeiska kommissionen om den behöriga tullenheten.

[K4]14 §  När Tullverket har fått en underrättelse från innehavaren av ett beslut om att ett förfarande har inletts vid behörig domstol för att fastställa om ett intrång har gjorts i en immateriell rättighet, ska verket underrätta domstolen om sitt ingripande beträffande de varor som misstänks göra intrång.

[K4]15 §  Den domstol som har fått en underrättelse enligt 14 § ska informera Tullverket om sina beslut i frågan samt om huruvida besluten har överklagats eller fått laga kraft.

[S2]Första stycket gäller också den domstol som ska pröva ett överklagande.

[K4]16 §  Tullverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av

 1. artiklarna 13, 19.2 och 26.5 i förordning (EU) nr 608/2013 om en begäran att ändra en förteckning över de immateriella rättigheter som omfattas av ett beslut, om provtagning och om samtycke till att varor i en småförsändelse förstörs, och
 2. bestämmelserna i 4 kap. 48 § tredje stycket tullagen (2016:253) om Tullverkets verkställande av domar.

Tullkontroll av kontanta medel

[K4]17 §  Om Polismyndigheten eller Kustbevakningen vid genomförandet av en kontrollåtgärd enligt 1 eller 2 § har hittat sådana omständigheter som utgör grund för registrering och bearbetning av information enligt förordning (EU) 2018/1672, ska dessa uppgifter lämnas ut till Tullverket. Förordning (2021:754).

[K4]18 §  Tullverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av artikel 3 om anmälningsskyldighet och artikel 4 om redovisningsskyldighet i förordning (EU) 2018/1672. Förordning (2021:754).

Uppgifter som hör samman med marknadskontroll

[K4]19 §  Tullverket ska utföra de uppgifter som enligt artiklarna 25-28 i förordning (EU) 2019/1020 de myndigheter som ansvarar för kontroll av produkter som förs in på unionsmarknaden ska sköta.

[S2]När Tullverket tillämpar artikel 26.2 i förordning (EU) 2019/1020 ska myndigheten underrätta den eller de myndigheter i marknadskontrollrådet som ansvarar för att kontrollera att produkten som förs in på unionsmarknaden uppfyller gällande krav.

[S3]Vid tillämpningen av artiklarna 25-28 i förordning (EU) 2019/1020 avses med marknadskontrollmyndigheter de myndigheter som ingår i marknadskontrollrådet, med undantag för Kommerskollegium och Tullverket. Förordning (2021:696).

[K4]20 §  Om Tullverket har kostnader för förvaring, hantering och liknande på grund av att verket med stöd av artikel 26.1 i förordning (EU) 2019/1020 har skjutit upp produkters övergång till fri omsättning, ska kostnaderna ersättas av den eller de myndigheter i marknadskontrollrådet som ansvarar för att kontrollera att produkten uppfyller gällande krav. Förordning (2021:696).

[K4]21 §  Tullverket får, efter att ha gett de marknadskontrollmyndigheter som ingår i marknadskontrollrådet tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om verkställigheten av artiklarna 25-28 i förordning (EU) 2019/1020 i de delar som rör Tullverkets verksamhet. Förordning (2021:696).

[K4]21 a §  Tullverket ska lämna statistiska uppgifter om utförda kontroller enligt artikel 25.6 i förordning (EU) 2019/1020 till Europeiska kommissionen. Förordning (2021:696).

Rapporteringsskyldighet

[K4]22 §  En polisman som får kännedom om att ett luftfartyg har landat i strid mot förbud som har meddelats med stöd av 3 kap. 5 § 2 tullagen (2016:253) ska skyndsamt underrätta Tullverket och, om det kan göras utan att annan polisverksamhet hindras, hålla kvar luftfartyget och vidta de andra åtgärder som behövs för tullkontrollen.

[S2]Motsvarande gäller om en polisman får kännedom om att en svensk eller utländsk tullförsegling har skadats eller tagits bort vid transitering eller att ett fordon har använts i strid mot bestämmelserna om tillfällig införsel.

[K4]23 §  En tulltjänsteman eller en kustbevakningstjänsteman som får kännedom om ett brott enligt en författning vars efterlevnad Tullverket har tillsyn över, ska rapportera brottet till sin förman så snart som möjligt. Tjänstemannen behöver inte göra någon rapport, om brottet med hänsyn till omständigheterna i det särskilda fallet är obetydligt och det är uppenbart att brottet inte skulle ge någon annan påföljd än böter.

5 kap. Särskilda bestämmelser

Övergångsbestämmelser för utvecklingen av elektroniska system

[K5]1 §  Tullverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av artiklarna 278–281 om övergångsbestämmelser för utvecklingen av elektroniska system i förordning (EU) nr 952/2013.

Vite

[K5]1 a §  Om Tullverket avser att utfärda vitesföreläggande enligt tullagen (2016:253), ska på begäran upplysning lämnas om huruvida det i den brottsbekämpande verksamheten finns uppgifter som innebär att vite enligt 7 kap. 6 § tullagen inte får föreläggas. Förordning (2017:451).

Tillämpning av skatteförfarandeförordningen

[K5]2 §  I ärenden och mål som avses i 7 kap. 9 § tullagen (2016:253) gäller bestämmelserna om bevissäkring och betalningssäkring i 11 kap., 16 kap.1 och 2 §§, 17 kap.7 och 8 §§, 18 kap. 6 § och 19 kap. 3 §skatteförfarandeförordningen (2011:1261).

[S2]Vid tillämpningen av bestämmelserna i första stycket ska det som sägs i skatteförfarandeförordningen om Skatteverket i stället gälla Tullverket. Vidare ska det som sägs om Kronofogdemyndigheten i 17 kap. 7 § skatteförfarandeförordningen i stället gälla Tullverket.

Särskilda bestämmelser om varor som transporteras på järnväg, med post eller med luftfartyg

[K5]3 §  Tullverket får, efter att ha gett Transportstyrelsen och Post- och telestyrelsen tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om hur varor som transporteras på järnväg, med post eller med luftfartyg ska anmälas till ett tullförfarande, överlåtelse eller förstöring.

[S2]För Tullverkets räkning utövas tullkontroll av järnvägsföretaget i fråga om varor som transporteras på järnväg och av postföretaget i fråga om varor som transporteras med post. Vid sådan kontrollverksamhet tillämpas 3 kap. 7 § och 4 kap. 18 §tullagen (2016:253).

Ytterligare föreskrifter

[K5]4 §  Tullverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av

 1. tullagen (2016:253),
 2. bestämmelserna i 27-29 §§ lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster, och
 3. denna förordning. Förordning (2021:406).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Tullförordning (2016:287)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016.
 2. Genom förordningen upphävs tullförordningen (2000:1306) och förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.
 3. Den upphävda tullförordningen gäller dock fortfarande i fråga om
  1. avgifter som avser tullförrättning som inletts före ikraftträdandet och ansökan om medgivande enligt 6 kap. 8 § tredje stycket 2 tullagen (2000:1281) som ingivits före ikraftträdandet och begäran om bevis som ingivits före ikraftträdandet,
  2. betalning, återbetalning och eftergift av tull och annan skatt än tull som ska tas ut vid import avseende varor som har eller borde ha deklarerats för övergång till fri omsättning före ikraftträdandet,
  3. ränta som hänför sig till tid före ikraftträdandet, och
  4. tullkontroller som inletts före ikraftträdandet.
Ikraftträder
2016-05-01

Förordning (2017:451) om ändring i tullförordningen (2016:287)

Omfattning
ny 5 kap. 1 a §, rubr. närmast före 5 kap. 1 a §
Ikraftträder
2017-07-01

Förordning (2021:406) om ändring i tullförordningen (2016:287)

Omfattning
ändr. 5 kap. 4 §
Ikraftträder
2021-07-01

Förordning (2021:696) om ändring i tullförordningen (2016:287)

Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §, 4 kap. 19, 20, 21 §§; ny 4 kap. 21 a §
Ikraftträder
2021-07-16

Förordning (2021:754) om ändring i tullförordningen (2016:287)

Omfattning
ändr. 1 kap. 1, 3 §§, 4 kap. 17, 18 §§
Ikraftträder
2021-08-01

Förordning (2022:1193) om ändring i tullförordningen (2016:287)

Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §
Ikraftträder
2022-07-25