Upphävd författning

Förordning (2000:690) om försöksverksamhet med lärande i arbetslivet inom gymnasieskolan

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2000-08-10
Ändring införd
SFS 2000:690 i lydelse enligt SFS 2007:105
Ikraft
2000-09-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om en försöksverksamhet med lärande i arbetslivet inom gymnasieskolan. Förordningen gäller för utbildning som påbörjas före den 1 juli 2008.

[S2]Med lärande i arbetslivet enligt denna förordning avses att en elev på ett nationellt eller specialutformat program som innehåller yrkesämnen får en utbildning som under sammanlagt minst 30 veckor genomförs på en arbetsplats.

[S3]Utbildning kan även bedrivas inom en nationellt fastställd inriktning av ett nationellt program och inom hantverksprogrammet utan att huvudmannen anordnar dessa utbildningar i reguljär form. Förordning (2007:105).

2 §  Varje kommun och landsting som är huvudman för sådan utbildning som avses i 1 § andra och tredje stycket kan delta i försöksverksamheten. Detsamma gäller sådana fristående gymnasieskolor som avses i 9 kap. 8 § skollagen (1985:1100) och som bedriver motsvarande utbildning.

[S2]För att få delta i försöksverksamheten krävs att en god kvalitet kan upprätthållas för elevens hela utbildning.

[S3]Myndigheten för skolutveckling beslutar efter ansökan om vilka som får delta i försöksverksamheten. Förordning (2003:345).

3 §  För lärande i arbetslivet skall det finnas en kursplan om totalt 700 gymnasiepoäng som fastställs av Statens skolverk efter samråd med arbetsmarknadens parter. Skolverket fastställer betygskriterierna för kursen.

[S2]Även undervisning enligt andra nationellt fastställda kursplaner i yrkesämnen kan genomföras på en arbetsplats.

[S3]Arbetsplatsförlagd utbildning enligt 5 kap.15 och 16 §§gymnasieförordningen (1992:394) behöver inte förekomma på utbildning enligt denna förordning.

[S4]Utbildning som anordnas med stöd av denna förordning får inte räknas in som sådan utbildning som skall erbjudas enligt 5 kap. 5 § skollagen (1985:1100).

Utbildningen

4 §  Lärande i arbetslivet syftar till att ge eleverna en ökad arbetslivserfarenhet och en möjlighet att under en handledares ledning, på en arbetsplats, få fördjupade färdigheter inom yrkesområdet.

5 §  Styrelsen för utbildningen får besluta att utbildningen skall bedrivas under andra tider än vad som gäller enligt 3 kap.1 och 2 §§gymnasieförordningen (1992:394).

[S2]En veckas utbildning skall anses motsvara garanterad undervisningstid om 24 timmar.

6 §  Styrelsen för utbildningen skall

  1. ansvara för att utbildningen uppfyller de krav som finns,
  2. besluta om de lokala mål som eleverna skall uppnå inom ramen för den nationellt fastställda kursplanen för lärande i arbetslivet, och
  3. ansvara för att lämpliga åtgärder vidtas för samverkan mellan gymnasieskolan och företrädare för de berörda arbetsplatserna.

7 §  För varje utbildningsplats skall det upprättas ett utbildningskontrakt mellan skolan, en ansvarig företrädare för arbetsplatsen och eleven.

[S2]I utbildningskontraktet skall det anges vilken omfattning lärande i arbetslivet skall ha och de utbildningsmål eleven skall uppnå under utbildningen. Utbildningskontraktet skall vidare innehålla uppgifter om den eller de arbetsplatser som är berörda samt om den eller de lärare och handledare som är ansvariga för utbildningen.

Samrådsorgan

8 §  För varje program där försöksverksamhet med lärande i arbetslivet erbjuds skall det, för samråd mellan skolan och arbetsmarknadens parter, finnas ett programråd.

9 §  I programrådet skall det ingå företrädare för de berörda lokala parterna på arbetsmarknaden samt företrädare för skolans personal och elever. Rektorn eller den rektorn utser skall vara ordförande i programrådet.

10 §  Programrådet skall ha till uppgift att

  1. med utgångspunkt i programmålen och inom ramen för den nationellt fastställda kursplanen för lärande i arbetslivet ge förslag till lokala mål för utbildningen,
  2. medverka till anskaffningen av utbildningsplatser i arbetslivet,
  3. föreslå riktlinjer för hur ett utbildningskontrakt enligt 7 § skall utformas,
  4. medverka till att de arbetsplatser som tar emot eleverna har kompetenta handledare samt att lämplig utbildning för handledare kommer till stånd, och
  5. i övrigt utgöra en resurs för att möjliggöra ett lärande i arbetslivet med hög kvalitet.

Elever

11 §  Uppgift om att en elev deltar i försöksverksamheten skall antecknas i elevens individuella studieplan enligt 1 kap. 12 § gymnasieförordningen (1992:394).

12 §  En elev som genomgår en utbildning enligt denna förordning skall omfattas av bestämmelserna i förordningen (SKOLFS 1991:47) om ersättning vid personskada till elev i viss gymnasieskolutbildning.

13 §  Betyg på de kurser som genomförs i arbetslivet skall sättas av läraren efter samråd med handledaren. I en elevs slutbetyg skall det anges att eleven har deltagit i en försöksverksamhet med lärande i arbetslivet inom gymnasieskolan. Till slutbetyget skall bifogas en beskrivning av de utbildningsavsnitt som genomförts i arbetslivet.

Uppföljning och utvärdering

14 §  Den som deltar i försöksverksamheten är skyldig att medverka i uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten.

[S2]Bestämmelser om kvalitetsredovisning finns i förordningen (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet.

15 § Har upphävts genom förordning (2003:345).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2000:690) om försöksverksamhet med lärande i arbetslivet inom gymnasieskolan

Ikraftträder
2000-09-15

Förordning (2003:345) om ändring i förordningen (2000:690) om försöksverksamhet med lärande i arbetslivet inom gymnasieskolan

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003.
  2. Statsbidrag lämnas enligt den upphävda 15 § i fråga om utbildningsplats som tilldelats en huvudman för skola före den 1 juli 2003, dock skall vad som föreskrivs i fråga om Statens skolverk gälla Myndigheten för skolutveckling.
Omfattning
upph. 15 §, rubr. närmast före 15 §; ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2006:394) om ändring i förordningen (2000:690) om försöksverksamhet med lärande i arbetslivet inom gymnasieskolan

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2007:105) om ändring i förordningen (2000:690) om försöksverkamhet med lärande i arbetslivet inom gymnasieskolan

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2007-07-01

Ändring, SFS 2007:1349

Omfattning
upph.