Inaktuell version

Förordning (2000:7) om statsbidrag till handikapporganisationer

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2000-01-20
Ändring införd
SFS 2000 i lydelse enligt SFS 2004:1311
Upphäver
Förordning (1994:951) om statsbidrag till handikapporganisationer
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Syftet med statsbidraget

1 §  Syftet med statsbidraget är att stödja handikapporganisationer i deras arbete för full delaktighet och jämlikhet i samhället för personer med funktionshinder.

Förutsättningar för statsbidrag

2 §  Med handikapporganisation avses i denna förordning en organisation

 1. vars medlemmar till övervägande del är personer som till följd av varaktiga funktionshinder möter stora svårigheter i det dagliga livet, och
 2. vars ändamål är att förbättra livsvillkoren för personer med funktionshinder och bevaka deras intressen.

[S2]I de fall organisationens verksamhet rör barn eller personer som har funktionshinder som gör det särskilt svårt för dem att att själva handha sina angelägenheter som medlemmar och ta till vara sina rättigheter kan organisationen till övervägande del bestå av närstående till personer med funktionshinder.

3 §  En handikapporganisation skall för att få statsbidrag

 1. verka för förändringar inom ett flertal samhällsområden av betydelse för personer med funktionshinder,
 2. vara demokratiskt uppbyggd,
 3. vara partipolitiskt och religiöst obunden,
 4. ha en riksomfattande organisation med ett lokalt eller regionalt förankrat föreningsliv i minst tio län,
 5. ha bedrivit verksamhet under minst två år samt
 6. ha minst 500 medlemmar.

4 §  Statsbidrag får under en etableringsperiod om tre år lämnas även till handikapporganisationer som inte uppfyller de villkor som anges i 3 § 4-6 om det finns särskilda skäl.

[S2]I annat fall får statsbidrag lämnas till handikapporganisationer som inte uppfyller de villkor som anges i 3 § 4-6 endast om det finns synnerliga skäl.

Bidragsformer

5 §  Statsbidrag kan lämnas i form av grundbidrag, medlemsbidrag, föreningsbidrag, merkostnadsbidrag och medel för samarbete. Under en etableringsperiod enligt 4 § första stycket lämnas i stället statsbidrag i form av etableringsbidrag.

[S2]Grundbidraget skall vara ett fast belopp som är lika för alla organisationer.

Beslutande myndighet m.m.

6 §  Beslut om bidrag enligt denna förordning fattas av Socialstyrelsen.

7 §  För att möjliggöra ett erfarenhetsutbyte i frågor som rör statsbidraget skall det hos Socialstyrelsen finnas ett råd med representanter för sådana organisationer som avses i 3 och 4 §§.

8 §  Bidrag lämnas för ett år i sänder. Ett bidragsår omfattar tiden den

[S2]1 januari-31 december. Bidrag betalas ut kvartalsvis i förskott.

Villkor och redovisning

9 §  En handikapporganisation som fått statsbidrag enligt denna förordning skall senast tre månader efter utgången av bidragsåret lämna Socialstyrelsen en redogörelse för sin verksamhet. Redogörelsen skall innehålla

 1. en ekonomisk redovisning,
 2. uppgift om bidragets andel av den totala omslutningen,
 3. uppgift om medlemsantal,
 4. en redovisning av samarbetsmedlens användning samt
 5. en förenklad verksamhetsberättelse över hur de delsyften uppfyllts som regeringen angivit för bidraget i regleringsbrevet till Socialstyrelsen.

10 §  En handikapporganisation som fått statsbidrag enligt denna förordning är skyldig att på Socialstyrelsens begäran lämna det underlag som behövs för myndighetens granskning.

11 §  Socialstyrelsen får besluta att ett utbetalat bidrag skall betalas tillbaka om oriktiga eller ofullständiga uppgifter från sökanden är orsak till att bidraget felaktigt beviljats.

12 §  Socialstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Bemyndigande

13 §  Socialstyrelsen får meddela de närmare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

 • SOSFS 2009:8: Socialstyrelsens föreskrifter om ansökan om och beräkning av statsbidrag till handikapporganisationer

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2000:7) om statsbidrag till handikapporganisationer

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000 då förordningen (1994:951) om statsbidrag till handikapporganisationer skall upphöra att gälla.
 2. Under tiden fram till och med den 31 december 2004 skall grundbidraget utgöras av dels ett fast belopp, dels en procentsats av vad organisationen fick föregående år.
 3. Handikapporganisationer som har fått bidrag enligt förordningen (1994:951) om statsbidrag till handikapporganisationer skall, även om de inte uppfyller kraven enligt denna förordning, fortsättningsvis och längst fram till och med den 30 juni 2003 kunna få ett bidrag enligt denna förordning. Sådant bidrag skall beloppsmässigt successivt minskas.
 4. Merkostnadsbidrag för bidragsåret 2005 skall beräknas enligt Socialstyrelsens riktlinjer som gällde för bidragsåret 2004. Förordning (2004:1311).
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2004:1311) om ändring i förordningen (2000:7) om statsbidrag till handikapporganisationer

Förarbeten
Rskr. 2004/05:114, Bet. 2004/05:SoU1
Omfattning
ändr. övergångsbest. till 2000:7
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2007:1237) om ändring i förordningen (2000:7) om statsbidrag till handikapporganisationer

Omfattning
ändr. 4, 5, 13 §§; nya 5 a, 5 b §§, rubr. närmast före 5 a §
Ikraftträder
2008-01-01