Tillkännagivande (2000:724) av internationella överenskommelser som avses i lagen (1986:1042) om verkställighet av vissa utländska beslut om rättegångskostnader

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2000-08-24
Ändring införd
SFS 2000:724
Upphäver
Tillkännagivande (1988:119) av internationella överenskommelser som avses i lagen (1986:1042) om verkställighet av vissa utländska beslut om rättegångskostnader
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Följande överenskommelser mellan Sverige och främmande stat innehåller sådana föreskrifter om verkställighet av utländska beslut som avses i 1 § lagen (1986:1042) om verkställighet av vissa utländska beslut om rättegångskostnader.
  1. Haagkonventionen den 17 juli 1905 angående vissa till civilprocessen hörande ämnen.
  2. Haagkonventionen den 1 mars 1954 angående vissa till civilprocessen hörande ämnen.
  3. Den europeiska bosättningskonventionen den 13 december 1955.
  4. Haagkonventionen den 25 oktober 1980 om internationell rättshjälp.
Konventionerna enligt 1-4 avser mål och ärenden som inte rör ansvar för brott.
Konventionen enligt första stycket 4 innehåller sådana föreskrifter som avses i 3 § tredje stycket nämnda lag.
Konventionerna enligt första stycket 2 och 4 innehåller sådana föreskrifter som avses i 5 § andra stycket nämnda lag.
Konventionen enligt första stycket 4 föreskriver att konventionsstaterna skall utse ett förmedlande och mottagande organ som översänder ansökningar om verkställighet enligt konventionen och tar emot sådana ansökningar. Regeringen har utsett Justitiedepartementet till sådant förmedlande och mottagande organ.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Tillkännagivande (2000:724) av internationella överenskommelser som avses i lagen (1986:1042) om verkställighet av vissa utländska beslut om rättegångskostnader

Övergångsbestämmelse

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (1988:119) av internationella överenskommelser som avses i lagen (1986:1042) om verkställighet av vissa utländska beslut om rättegångskostnader. Tillkännagivandet är föranlett av att Justitiedepartementet i stället för Utrikesdepartementet skall vara förmedlande och mottagande organ.