Upphävd författning

Förordning (2000:755) med instruktion för Statens institut för särskilt utbildningsstöd

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2000-10-12
Ändring införd
SFS 2000:755 i lydelse enligt SFS 2001:223
Ikraft
2000-11-15
Upphäver
Förordning (1988:1126) med instruktion för Statens institut för särskilt utbildningsstöd
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens institut för särskilt utbildningsstöd har till uppgift att administrera det statliga bidraget till vårdartjänst. Institutet skall följa och utvärdera verksamheten.

[S2]Vårdartjänst skall bestämmas med hänsyn till behovet av sådan tjänst. Vårdartjänst erbjuds svårt rörelsehindrade personer som studerar vid universitet, högskola eller folkhögskola. Vårdartjänst kan också erbjudas personer med andra funktionshinder, som studerar vid folkhögskola.

[S3]Vårdartjänst omfattar stöd i alla de funktioner, som hör till den dagliga livsföringen, som den studerande inte klarar själv och som inte bör tillgodoses genom kommunen eller genom stödåtgärder av universitet, högskola eller folkhögskola. Förordning (2000:1463).

2 §  Institutet skall vidare administrera det statliga bidraget till verksamheten med särskilda omvårdnadsinsatser (boende i elevhem, omvårdnad i boendet och habilitering) i anslutning till gymnasieskola med speciellt anpassad utbildning för svårt rörelsehindrade ungdomar (Rh-anpassad utbildning). Institutet skall följa och utvärdera verksamheten.

[S2]Institutet skall även svara för administrativt stöd åt Nämnden för Rh-anpassad utbildning.

[S3]Institutet skall meddela föreskrifter om avgifter för kost och logi för elever som bor i elevhem i anslutning till en gymnasieskola med Rh-anpassad utbildning.

2 a §  Ytterligare bestämmelser för institutet finns i gymnasieförordningen (1992:394). Förordning (2001:223).

3 §  Institutet skall även administrera det statliga bidraget till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen samt följa och utvärdera verksamheten med dessa åtgärder.

3 a §  Institutet har till uppgift att verka för kompetensutveckling inom all offentlig verksamhet när det gäller bemötande av personer med funktionshinder. Institutet skall fortlöpande följa den verksamhet som pågår inom detta område. Förordning (2000:1463).

3 b §  Institutet får bistå de huvudmän som svarar för verksamheten med särskilda omvårdnadsinsatser för elever med Rh-anpassad utbildning med administrativa tjänster i samband med att hemkommuner och hemlandsting betalar ersättning för vissa kostnader för eleverna till huvudmännen enligt 5 kap. 31 a § skollagen (1985:1100). Förordning (2001:223).

Verksförordningens tillämpning

4 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på institutet med undantag av 4 § andra stycket, 5, 19, 20 och 33-35 §§.

Ledning

5 §  Generaldirektören är chef för institutet.

Styrelse och kompetensutvecklingsråd

6 §  Styrelsen består av generaldirektören och högst tio andra ledamöter. Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser ordförande för en bestämd tid. Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

7 §  För samarbete med berörda intressenter skall det vid institutet finnas ett råd för kompetensutveckling i frågor om bemötande av personer med funktionshinder. Institutets styrelse utser ledamöterna i rådet.

Styrelsens ansvar och uppgifter

8 §  Utöver vad som anges i 11-13 §§verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen besluta i sådana frågor om bidrag enligt 1-3 §§ som är av större principiell eller ekonomisk vikt.

Överklagande

9 §  Institutets beslut i ärenden om fördelning av bidrag får inte överklagas. I övrigt gäller om överklagande 35 § verksförordningen (1995:1322).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2000:755) med instruktion för Statens institut för särskilt utbildningsstöd

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2000, då förordningen (1988:1126) med instruktion för Statens institut för särskilt utbildningsstöd skall upphöra att gälla. En ledamot som har utsetts med stöd av äldre föreskrifter skall i stället anses förordnad med stöd av bestämmelserna i den nya förordningen.
Ikraftträder
2000-11-15

Förordning (2000:1463) om ändring i förordningen (2000:755) med instruktion för Statens institut för särskilt utbildningsstöd

Omfattning
ändr. 1 §; ny 3 a §
Ikraftträder
2001-02-01

Förordning (2001:223) om ändring i förordningen (2000:755) med instruktion för Statens institut för särskilt utbildningsstöd

Omfattning
nya 2 a, 3 b §§
Ikraftträder
2001-07-01

Ändring, SFS 2002:794

Omfattning
upph.