Upphävd författning

Förordning (2001:204) med instruktion för Expertgruppen för EU-frågor

Departement
Statsrådsberedningen
Utfärdad
2001-04-26
Ändring införd
SFS 2001:204 i lydelse enligt SFS 2001:726
Ikraft
2001-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Expertgruppen för EU-frågor skall bedriva och främja forskning, utvärdering, analys och studier i Europapolitiska frågor. Verksamheten skall inriktas på att självständigt och objektivt fördjupa och bredda underlaget för sådana ställningstaganden som har betydelse för utvecklingen av Europeiska unionen (EU) och för Sveriges EU-politik, främst inom områdena ekonomi och handel, statsvetenskap och juridik.

2 §  Expertgruppen skall särskilt

  1. initiera och behandla förslag till utvärderings- och forskningsprojekt,
  2. göra eller låta göra utredningar och utvärderingar,
  3. följa utvecklingen och hålla kontakt med forskare inom och utom landet,
  4. publicera och sprida rapporter om verksamheten.

Myndighetens ledning

3 §  Expertgruppen leds av en styrelse som består av högst 13 personer. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande. Förordning (2001:726).

Organisation

4 §  Expertgruppen har ett kansli som leds av en chef.

5 §  Expertgruppen får inrätta beredande och rådgivande organ.

6 §  I en arbetsordning eller i särskilda beslut skall expertgruppen meddela de närmare bestämmelser som behövs om myndighetens organisation och formerna för myndighetens verksamhet.

Verksförordningens tillämpning

7 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på expertgruppen:

[S2]26 § om vem som får begära in upplysningar och yttranden,

[S3]29 § om inhämtande av uppgifter,

[S4]31 § om myndighetens beslut, och

[S5]35 § om överklagande.

8 §  Styrelsen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9 §§verksförordningen (1995:1322).

Ärendenas handläggning

9 §  Ärendena avgörs av styrelsen. Den är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

10 §  Ärenden som inte behöver avgöras av styrelsen får avgöras av ordföranden ensam eller av chefen för kansliet. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

11 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 10 § inte behöver föredras.

Anställningar m.m.

12 §  Regeringen utser ordförande och andra ledamöter i styrelsen. Förordnandena ges för en bestämt tid.

[S2]Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

13 §  Chef för kansliet och annan personal anställs genom beslut av expertgruppen.

Ändringar

Förordning (2001:204) med instruktion för Expertgruppen för EU-frågor

Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2001:726) om ändring i förordningen (2001:204) med instruktion för Expertgruppen för EU-frågor

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2001-10-18

Ändring, SFS 2006:948

Omfattning
upph.