Upphävd författning

Förordning (2001:281) med instruktion för Statens skolor för vuxna

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2001-05-31
Ändring införd
SFS 2001:281
Ikraft
2001-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Av 1 § första stycket lagen (1991:1108) om statens skolor för vuxna framgår att Statens skolor för vuxna skall stödja kommunernas användning av distansmetoder i vuxenutbildningen och komplettera den kommunala vuxenutbildningen genom att erbjuda utbildning av i huvudsak samma slag i form av distansundervisning. I uppgifterna ligger att

  • utveckla och tillhandahålla främst gymnasial vuxenutbildning i form av distansutbildning,
  • utveckla och sprida kunskap om arbetssätt och metoder vid användning av medieburet material som stöd för ett flexibelt lärande,
  • tillhandahålla fortbildning för lärare och skolledare, som skall arbeta som handledare och lärare för deltagare i distansutbildning,
  • tillhandahålla beskrivande information om det aktuella utbudet av Internetbaserad programvara, som har relevans för vuxnas lärande i första hand på gymnasial nivå, samt
  • i samarbete med Specialpedagogiska institutet utveckla och tillhandahålla stöd för vuxenstuderande som har teckenspråk som första språk.

Verksförordningens tillämpning

2 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Statens skolor för vuxna med undantag av 2, 4, 5, 17 och 32-35 §§.

Organisation

3 §  Statens skolor för vuxna består av två skolenheter, en i Härnösand och en i Norrköping, samt ett för skolenheterna gemensamt kansli.

[S2]Därutöver bestämmer myndigheten sin egen organisation.

Myndighetens ledning

4 §  Vid myndigheten finns en generaldirektör som är chef för myndigheten.

5 §  Styrelsen för Statens skolor för vuxna består av högst nio ledamöter, generaldirektören inräknad.

[S2]Generaldirektören är styrelsens ordförande. Andra ledamöter än generaldirektören utses av regeringen för högst fyra år.

[S3]Styrelsen utser inom sig en vice ordförande.

Personalföreträdare

6 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Statens skolor för vuxna.

Anställningar

7 §  Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Övrig personal anställs av myndigheten. Vid anställning av rektorer och lärare gäller de behörighetskrav som anges i 2 kap. 2 § andra stycket, 3, 4 och 5 §§skollagen (1985:1100).

Uppgiftsskyldighet

8 §  Statens skolor för vuxna skall för uppföljning och utvärdering av skolväsendet lämna de statistiska uppgifter och den verksamhetsredovisning för sin skolverksamhet som Statens skolverk föreskriver. Detsamma gäller för sådana uppgifter som behövs för verkets nationella utvärderingsprojekt.

[S2]Statens skolor för vuxna skall också på begäran av Statens skolverk eller Riksrevisionsverket lämna de uppgifter och det verifikationsmaterial som behövs för granskning av de uppgifter som lämnats enligt första stycket.

Rätt att ta ut ersättning

9 §  Statens skolor för vuxna har rätt att ta ut ersättning för sådana varor och tjänster som avses i 4 § första stycket1-6 och 9 avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf.

Överklagande

10 §  Beslut om anställning får överklagas hos Statens skolverk. Verkets beslut får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2001:281) med instruktion för Statens skolor för vuxna

Ikraftträder
2001-07-01