Förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2001-06-14
Ändring införd
SFS 2001:526 i lydelse enligt SFS 2014:135
Ikraft
2001-09-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Genomförandet av de funktionshinderspolitiska målen

1 §  Myndigheter under regeringen ska utforma och bedriva sin verksamhet med beaktande av de funktionshinderspolitiska målen.

[S2]Myndigheterna ska verka för att personer med funktionsnedsättning ges full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor. Myndigheterna ska särskilt verka för att deras lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. I detta arbete ska konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning vara vägledande. Förordning (2014:135).

Planering och samråd

2 §  Myndigheterna ska i arbetet med att göra myndigheternas lokaler, verksamhet och information mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning genomföra inventeringar och utarbeta handlingsplaner. Denna skyldighet gäller dock inte om det är uppenbart att det inte behövs med hänsyn till verksamhetens art. Förordning (2014:135).

3 §  Myndigheterna ska, när det finns anledning till det, samråda med Myndigheten för delaktighet om hur insatser enligt denna förordning ska utformas. Förordning (2014:135).

Ändringar

Förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:240, Prop. 1999/2000:79, Bet. 1999/2000:SoU14
Ikraftträder
2001-09-01

Förordning (2005:1081) om ändring i förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2014:135) om ändring i förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av handikappolitiken

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3 §§, rubr. närmast före 1 §
Ikraftträder
2014-05-01